– Problemstillingene Havbruksutvalget arbeider med kan ha omfattende konsekvenser for mange boligeiere i de berørte kystområdene, mener Huseiernes landsforbund ved generalsekretær Morten Andreas Meyer, som har bedt om at de blir tatt med i utvalgets nedsatte referansegruppe.

Men Havbruksutvalgets leder Linda Nøstbakken mener huseierne er mindre relevante.

- Referansegruppa består av ulike nærings- og interesseorganisasjoner utvalget vurderte som mest relevante gitt mandatet, skriver hun i en kommentar til BAnett.

Mandatet: Inkluderer plan og bygningsloven

I Havbruksutvalgets mandat går det frem at blant de viktige ting utvalget skal vurdere, er behovet for å eventuelt foreslå endringer i akvakulturloven og eventuelt andre lover som er berørt av forslagene, herunder vurdere om det kan oppnås forenklinger gjennom harmonisering med plan- og bygningsloven der denne kommer til anvendelse. Utvalget skal utrede økonomiske, regionale, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag.

Det er i plan- og bygningsloven bestemmelser om arealplan er nedfelt, hvor det går frem at grunneiere og berørte ikke må varsles direkte ved oppstart og gjennomføring av denne, slik som ved reguleringsplan. Samt at avsettinger til akvakulturområder i arealplanen får direkte følge for bolig og fritidsboligeiere i form av at dette etter arealplanens godkjennelse blir søkbare akvakulturlokaliteter. En godkjent arealplan kan ikke påklages, og den legges til grunn for akvakulturbehandlinger,

Referansegruppen som er sammensatt etter ønske fra utvalget for å gi innspill om temaer som er viktige for utvalgets arbeid, består etter hva de hevder av sentrale nærings- og interesseorganisasjoner, følgende:

Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge

Robert Eriksson, Sjømatbedriftene

Linn Therese Skår Hosteland, Kystrederiene

Berit Aker Hansen, NNN

Kari Torp, Bellona

Sigurd Hytterød, Norske lakseelver

Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Einar Juliussen, Norges Kystfiskarlag

Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

Inge Arne Eriksen, Bivdu

Kitt Grønningsæter, KS

Mona Benjaminsen, Nettverk for fjord- og kystkommuner

Ingvild Fonn Asmervik, Naturvernforbundet

- Mange grupper vil på ulike vis kunne bli påvirket av akvakultur, men det vil være umulig å inkludere alle i en referansegruppe. Utvalget har derfor også etablert en nettside der alle som vil kan sende sine innspill. Utvalget vurderer alle innspill som kommer via denne, skriver Nøstbakken til BAnett.

- Jeg håper derfor Meyer/Huseiernes landsforbund sender sine innspill via nettsiden vår. Det samme gjelder andre som har innspill til hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for framtida, avslutter hun.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforening mener manglende involvering av bolig og fritidsboligeiere i Havbruksutvalget, bare er ett av mange offentlige utvalg som jobber uten at vanlige folk med hus inviteres inn.

– Dette er nok et eksempel på et stort og viktig tema som kommer til å ha konsekvenser for mange boligeiere, og den stemmen blir ikke hørt i utvalgsarbeidet slik sammensetningen av referansegruppen er satt opp, sier Meyer.

– Politikk er å balansere mellom motstridende hensyn og faglige interesser. Da er det veldig viktig at perspektivet vanlige folk- innbyggerne -boligeierne, de vanlige husholdningene ivaretas- Når vi ser på sammensetningen til havbruksutvalget her -så er det  et utvalg satt frem slik at man får frem interessemotsetninger, men ingen heve stemmen når det gjelder de boligeiere som rammes av disse beslutningene, sier Meyer.