– Hvis det i ettertid viser seg at jeg skulle vært erklært inhabil, så er det uheldig for det er ellers en god plan og vi trenger ikke det fokuset. Det er derfor vi har lover, fordi vi skal være etterrettelige. Det betyr at det skal kunne stå seg for retten i ettertid, og derfor må vi følge loven, sier Per Kåre Hatten, som møtte i kommunestyret 13. mai 2020 som vararepresentant for Sp. På dagsorden sto revidering av kommuneplanens arealdel.

– Jeg var på dette tidspunkt ny i kommunestyret. Det er en ting som er viktig for meg, at vi følger lovverket. Særlig når vi snakker om offentlig forvaltning av eiendommer og verdier. Det skal være rettslig prøvbart i ettertid. Derfor er habilitetsspørsmål veldig viktig å få avklart. Det er bedre å ta det opp en gang for ofte enn for lite. Det er klart at dette kan være en utfordring i små kommuner. Man møter seg selv i døra på mange områder. Men på den annen side så er ikke Brønnøy så lite. Det er uansett viktig å hente informasjon for å opplyse saken. Ved den minste tvil så er man forpliktet til å gjøre det, sier Hatten.

Her er vedtatt en plan som næringsaktører bruker tid og ressurser på. Det er kjempeuheldig. Derfor må det stilles krav til offentlig forvaltning om å følge loven til enhver tid. 

Spurte kommunestyret

Videoopptak fra kommunestyrets arealplanbehandling 13. mai 2020 viser at Hatten går på talerstolen og tar opp sin habilitet.

– Som folkevalgte skulle vi behandle arealplan som er en helhetlig plan for kommunen, og da jeg som grunneier hadde avgitt høringsuttalelse, så fant jeg det riktig å orientere kommunestyret, slik at de kunne avgjøre om jeg delta i behandlingen av saken som folkevalgt. For det er ikke jeg som bestemmer det, men kommunestyret. Det som lå til grunn for mitt spørsmål var nettopp å unngå en uheldig situasjon hvor det reises spørsmål i ettertid. Jeg har sett i Brønnøy kommune at det argumenteres romslig i forhold til habilitet også i forhold til andre saker. Vi får tro det har sin bakgrunn i kunnskapsmangel, sier Hatten.

Da formannskapssekretæren gikk på talerstolen etter at Hatten hadde tatt opp sin habilitet til vurdering i 2020, så la hun til grunn at kommunestyrerepresentantene ikke kunne bli inhabile under arealplanbehandlingen, hvis man bare unngikk å snakke om private anliggender.

-Jeg har fått forespørsel fra Per Kåre Hatten, men jeg har og fått den fra flere medlemmer; akkurat det samme spørsmålet. Jeg tenkte bare jeg skulle fortelle dere at i Kommuneloven 11.10 andre ledd, så står det: En folkevalgt som har vært med å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt bla bla bla; vil bli inhabil- men så står det 1 punktum; gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regionale planstrategier og regionale planer behandles i det folkevalgte organet. Så når dere har de her store, overordnede planene vil dere aldri bli inhabil i siste linja etter kommuneloven. Men så er det jo sånn som den ene som jeg snakket med da, som og stilte spørsmål om sin inhabilitet så er det noe med der å, å kanskje tenke; i forhold til at en kan og snakke seg inhabil hvis en tar opp private anliggende, sa formannskapssekretær Aina Slotterøy til politikerne.

Statsforvalteren i Trøndelag, KS-advokatene, Statsforvalteren i Nordland og jusprofessor Ingunn E. Myklebust ved UiB har uttalt at det som hovedregel er forvaltningsloven 6 andre ledd som skal legges til grunn for habilitetsbehandling under arealplanbehandling, og at kommunestyrerepresentanter og kommuneansatte som avgir grunneierinnspill og høringsuttalelser til arealplan i utgangspunktet har utvist en egeninteresse i arealplan som er å anse som uttrykk for særlig interesse, noe som kan utløse inhabilitet og derfor bør forelegges for det folkevalgte-organ vedkommende møter i.. Jusekspertene er enig i at enhver habilitetsvurdering må gjøres individuelt, og at det er folkevalgteorganet som i forhold til lovverket skal avgjøre habiliteten.

Les mer her hva Statsforvalteren i Trøndelag, KS-advokatene, Statsforvalteren i Nordland og jusprofessor Ingunn E. Myklebust ved UiB uttaler skal legges til grunn for habilitetsbehandling under arealplan.

BAnett har spurt formannskapssekretær Aina Slotterøy om intervju for utdyping av hennes orientering til kommunestyret. Men Slotterøy uttaler til BA sist tirsdag 31.05.22 at hun ikke vil gi kommentar til lokalavisen i saken.

Statsforvalteren: En unntaksregel for kommunalt ansatte

Under arealplanbehandlingen 13.05.20 gikk Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Aglen på talerstolen og støttet habilitets-resonnementet til formannskapssekretæren. SV-representant Eilert Horn ba om replikk i saken.

– Til dette med inhabilitet. Da vi behandlet arealplanen i 2018, da ble jeg erklært inhabil av kommunestyret fordi det var tegnet en vei over min eiendom; da ble jeg erklært inhabil, sa Horn.

Under denne uttalelsen veksler Slotterøy og Trælnes blikk. Etter litt tar Trælnes ordet.

– Kanskje gjorde de en feil da i 2018, sier Trælnes på videoopptaket.

Det innbys deretter til votering og kommunestyret erklærer Hatten habil. I protokollen står det at Hatten ble kjent habil i å behandle saken etter KL §11–10 andre ledd.

Statsforvalteren i Nordland konstaterer at kommuneloven § 11–10 gjelder folkevalgte som er kommunalt ansatte.

– Etter annet ledd er en folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen, inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ – den ansatte kan altså ikke også behandle saken som folkevalgt i et folkevalgt organ. Det er gjort unntak for årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan, skriver Statsforvalteren til BAnett.

Brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp) sier kommunen føler seg trygg på at habilitetsregelverket blir godt ivaretatt. Foto: Jøran Horn

Ordfører om feil: Ingen betydning

Brønnøyordfører Eilif Trælnes erkjenner i dag at det ble gjort feil under behandlingen i mai 2020.

«Når det gjelder sak 32/20 fra KS 13.05.20 der Per Kåre Hatten ble kjent habil i å behandle saken etter KL ser vi i ettertid at dette var en feil vurdering», skriver han i mail til BAnett.

Han mener likevel at dette ikke har noen innvirkning på arealplanens rettsstatus som gyldig.

«(Men) hvis vi ser på behandlingen av saken så ble saken utsatt til KS møtet den 24. juni og der deltok ikke Per Kåre Hatten. Habilitetsspørsmålet hadde altså ingen innvirkning på saken da den ble utsatt og ikke behandlet i dette møtet. Når det gjelder inhabilitet er det til slutt opp til kommunestyret selv å bestemme om en politiker er habil eller ikke, skriver Trælnes i mail til BA.

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.

Kilde: Kommunal og regionaldepartementets veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Trælnes svarer: Trygg på at habilitet er ivaretatt

BAnett har stilt ordføreren to oppfølgingsspørsmål.

– Når kommunestyret som du sier har lagt til grunn feil vurdering i Hatten-saken, kan innbyggerne da føle seg trygg på at kommunestyrerepresentantene som vedtok planen 24. 06.20, og som har deltatt i saksbehandlingen frem til den endelig ble vedtatt, har lagt til grunn en riktig vurdering på hvorvidt de skulle få vurdert sin habilitet?

-Bør Brønnøy kommune få gjennomført en lovlighetskontroll av gjennomført habilitetsbehandling under arealplanbehandling i perioden 2016-2020?

– Nei. Kommunen føler seg trygg på at habilitetsspørsmålene blir godt ivaretatt, svarer Trælnes på dette.

Storlien: Burde være likebehandling

Aasa Storlien, som nå er leder av Brønnøy Senterparti, forventer likebehandling. Foto: Bente Milde / Brønnøysunds Avis

I ordførerens eget parti har Aasa Storlien, som nå er Brønnøy senterpartileder, uttrykt at hun forventer likebehandling, etter at hun i motsetning til Torgnes ble erklært inhabil under arealplanbehandlingen. Dette etter at hun – i likhet med Horn tok opp sin habilitet fra talerstolen etter å ha avgitt høringsuttalelser til arealplan som grunneiere.

SV-representant Eilert Horn har uttalt til BA at synes det er interessant det de gjorde på Frøya; at de tok opp habilitet knyttet til arealplan som egen sak.

https://www.hitra-froya.no/nyheter/i/M34qrM/minst-19-politikere-sjefer-og-kommuneansatte-har-private-interesser-i-plan-arbeidet – Da får man en likebehandling, fordi man vet hvilke spilleregler som gjelder. Slik det har vært her i Brønnøy, så er det litt vilkårlig hvem som er blitt erklært inhabil. Det fremstår ganske tydelig for meg at det ikke har vært likebehandling. Vi burde tatt tilsvarende diskusjon her som de gjorde på Frøya. Særlig når en får næringsinteresser knyttet opp til en slik sak også, sier Horn.

– Det er hele meningen med lovverket; at en har mulighet til å stille habilitetsspørsmål for slik å unngå å få slike prosesser i etterkant. Det er kostbart, tidkrevende og kan hindre næringsutvikling, sier Hatten. Foto: Bård Pedersen

Hatten gir uttrykk for forståelse overfor grunneier Odny Nervik i Gangstøa, som har krevd at Statsforvalteren i Nordland må gjennomføre lovlighetskontroll av Brønnøy kommunes habilitetsbehandling.

– Vil du selv ønske at statsforvalteren gjennomfører en lovlighetskontroll?

– Jeg vil ikke uttale meg spesifikt om det. Samtidig vil jeg si at det er hele meningen med lovverket; at en har mulighet til å stille habilitetsspørsmål for slik å unngå å få slike prosesser i etterkant. Det er kostbart, tidkrevende og kan hindre næringsutvikling. Her er vedtatt en plan som næringsaktører bruker tid og ressurser på. Det er kjempeuheldig. Derfor må det stilles krav til offentlig forvaltning om å følge loven til enhver tid. At noen vil prøve en rettighet de har, kan vi ikke bebreide dem for. Det er berettiget agerende fra dem som har innsigelser. Det havner tilbake til forvaltningen om man har hoppet bukk eller tatt en snarvei, sier Hatten.