Endringslogg 1.06.22: Sakens opprinnelige tittel og ingress er endret, da det her ikke kom godt nok frem at høyrerepresentant Paul Birger Torgnes deltok i arealplanbehandling, mens Sp-vararepresentant til kommunestyret Vigdis Gundersen, som er nabo til utbyggingsområdet ble erklært inhabil i den påfølgende reguleringsplanbehandlingen.

Styreleder og kontrollerende eier av Aquaculture Innovation, Paul Birger Torgnes har presisert overfor BAnett at han har trådt til side i saker der han har hatt en særinteresse.

– Dette gjelder eksempelvis detaljreguleringsplanen knyttet til Toft Næringsområde. Der deltok jeg hverken i formannskapets eller kommunestyrets behandling av saken, har han uttalt.

Allerede i 2017 var det landbaserte anlegget i regi av Torgnes-eide Aquaculture Innnovation omtalt i BA.

Utbygger deltok i arealplanprosessen

Men når kommunestyret samles 2. oktober 2019 til arealplanbehandling, så deltar også Torgnes i behandlingen. Verken han eller andre stiller spørsmål ved hans habilitet. Målet denne dagen, 2.oktober 2019, slik Torgnes selv formulerer det fra talerstolen, er å gjøre en konkret behandling av foreliggende arealplanforslag. I dette ligger det blant annet konsekvensutredninger av næringsareal «under regulering» på Toftøya. Et næringsareal hvor Torgnes´ selskap Aquaculture Innovation AS i oktober 2018, i et planutvalgsmøte hvor han hadde meldt forfall, fikk igangsettingsvedtak på privat detaljregulering for landbasert oppdrettsanlegg.

Før møtet 2. oktober 2019 har Aquaculture Innnovations morselskap Norsk Havbrukssenter avgitt ny høringsuttalelse til arealplanen hvor det blant annet heter «Det anses som positivt at det legges til rette for landbasert anlegg på Toftøya, anbefaler at kommunen vurderer om det finnes flere aktuelle områder til samme formål».

Torgnes har gjennom flere år fått bred støtte for sine industriplaner på Toftøya, som også inkluderer en offentlig kai. På grunnlag av arealplanen som han var med å utarbeide, og som med noen endringer ble vedtatt av nytt kommunestyre, er hans selskap nå i posisjon til å kunne utløse kommunale eiendomsopsjoner med forhåndsavtalt pris på 18-19 millioner kroner. Disse opsjonene som hadde taushetsklausul påknyttet inntil inngangen av 2018,   er nå knyttet til realisering av hans selskaps landbaserte oppdrettsanlegg, som er oppgitt å kunne gi 300 arbeidsplasser og har fått bred støtte både lokalt og nasjonalt. Kommunestyrerepresentant Geir Lien (Ap) mener de store planene på Toft som også inkluderer folkehøgskole kan bli større en Brønnøysundregistrene.

– Det er det største som har skjedd siden hjørnesteinsbedriften Brønnøysundregistrene ble etablert, ifølge Lien.  Brønnøy Høyres gruppeleder  Ørjan Moe kaller det en fantastisk gladsak.  LO og NHO støtter også planene på Toftøya.

Statsforvalter: Kan være problematisk

At folkevalgt som er privat utbygger ikke tar opp sin habilitet med kommunestyret kan være problematisk, sier underdirektør Lill Hildonen ved Statsforvalteren i Nordland.

– I tilfeller hvor et selskap har et privat reguleringsforslag til utarbeidelse under arealplanbehandling, kan det tenkes at selskapets eier eller styreleder kan ha en konkret særinteresse i hvilke hovedlinjer for arealbruken som blir fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel, sier Hildonen, som uttaler seg på generelt grunnlag.

– Har du fulgt forvaltningslovens krav, Torgnes?

– De aktuelle kollegiale organene har i forkant av behandlingen av planen blitt forelagt forhold som kan ha gjort de folkevalgte inhabile. Etter foreleggelsen har de aktuelle organ avgjort habilitetsspørsmål. Dette skjedde på et tidlig tidspunkt i planarbeidet, og ble også tatt opp flere senere anledninger. Jeg mener derfor at prosessen i forvaltningsloven § 8 har vært fulgt, svarer Torgnes.

«Området er under regulering» står det i rødt på arealplanens konsekvensanalyse for Toftøya Gårdsnummer 93, bruksnummer 1, 2, 3, 4, 6, 7 som sammen med øvrige konsekvensanalyser lå ved til kommunestyrets behandling 2. oktober 2019. Av arealplanbeskrivelse fra 2020 går det frem at Aquaculture Innovation AS har rettet dette konkrete tomteinnspillet til arealplanen.

Utbyggers nabo erklært inhabil

I motsetning til ved arealplan, hvor skjønn skal legges til grunn for å vurdere habilitet, så foreskriver plan- og bygningsloven automatisk partsinhabilitet ved reguleringsplan.Dette fikk direkte virkning for grunneier/folkevalgt Vigdis Gundersen. Foto: Lillemor Hestvik

Torgnes tok ikke gjenvalg til kommunestyreperioden som startet i november 2019. Da reguleringsplanen for Toftøya kom til sluttbehandling i kommunestyret 12. mai 2021 var han forlengst ute av politikken. Men nærmeste nabo til utbyggingsområdet, Vigdis Gundersen, ble innkalt som vararepresentant for Sp til kommunestyrebehandlingen. Den fikk hun ikke delta i. I motsetning til ved arealplan, hvor skjønn skal legges til grunn for å vurdere habilitet, så foreskriver plan- og bygningsloven automatisk partsinhabilitet ved reguleringsplan.Dette fikk direkte virkning for grunneier/folkevalgt Vigdis Gundersen.

– Jeg ble oppfordret til å erklære meg inhabil, har Gundersen tidligere fortalt BAnett. Som nabo til anlegget hadde hun mobilisert 40 signaturer på sin høringsuttalelse mot utbyggingen.

Av protokollen fra møtet 12.mai 21 går det fram at «Representant Vigdis Gundersen (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet grunnet hun har en høringsuttalelse til saken som nabo. Hun ble kjent inhabil etter Fvl. § 6.a som part i saken mot 1 stemme.»

Gundersen har ikke vært blant dem som utløses av kommunens inngåtte opsjonsavtaler med andre grunneiere i området. Disse inngått med taushetsklausul inntil 2018. Hun har uttalt til BA at hun ikke var kjent med arealplanbehandlingen som har pågått siden 2012. Ifølge plan- og bygningsloven må ikke kommunen varsle grunneiere direkte når arealplanrevidering igangsettes.

Torgnes: – Snakket ikke opsjoner med grunneiere

Kommunepolitikerne vil ta opp lån på 18-20 millioner som de mener må til for at utbygger skal få utløst opsjonene som forelå allerede i 2014. Hva visste Torgnes om opsjonene som hadde klausul om hemmelighold inntil utgangen av 2017, og var han selv involvert i forhandlingene om disse?

Torgnes var varaordfører på tidspunktet de første opsjonene så dagens lys. Han sier at han var med i drøftinger sammen med blant annet ordfører, rådmann, næringssjef og kommunal planavdeling om å gi et godt og attraktivt tilbud til et eksternt selskap. Men avviser å ha hatt noe å gjøre med opsjonsavtalene

– Toftøya var et aktuelt lokaliseringssted, og etter det jeg husker ble dette avklart med grunneierne og formannskapet før tilbud ble gitt. Jeg var ikke involvert i kontakten med grunneierne, sier Torgnes, som avviser på noe tidspunkt også i årene etter, å ha vært involvert i arbeidet med opsjonsavtalene, forhandlinger eller inngåelse av opsjonene med grunneiere på Toftøya.

Lorentzen: Vi ble anmodet om å utarbeide masterplan

– Hvilken betydning hadde det for planene at det forelå taushetsbelagte kommunale opsjonsavtaler for Toftøya med rett til kjøp av tomter til en viss pris, Torgnes?

På dette spørsmålet overlater Torgnes ordet til daglig leder i Aquaculture Innovation, Sten Roald Lorentzen.

– Det som hadde betydning for Aquaculture Innovation AS var at det både i kommunens næringsplan og i arbeidet med kommunens arealplan var konkret forslag om et større marint næringsområde som passet godt til vårt behov. I møte med kommunens ledelse ble Aquaculture Innovation AS i 2017 anmodet om å utarbeide en forstudie/masterplan. Dette ble gjort høsten 2017. Opsjonsavtalene hadde ikke noen betydning på dette tidspunkt. Det viktige var områdets egnethet og kommunens planer for området, svarer Lorentzen.

Arealplan: Ikke automatisk inhabil

Statsforvalteren i Nordland påpeker forskjellen i habilitetsbehandling mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

– Kommuneplanens arealdel gjelder arealforvaltningen i hele kommunen og er en sak av overordnet og generell karakter. Selv om planen vil kunne få konkret virkning for den enkelte og den enkeltes selskap, gir ikke plan- og bygningsloven de berørte noen partsstilling. Det kan her vises til at det ikke er klagerett på vedtak om kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. Dette betyr at den enkelte folkevalgt ikke kan bli automatisk inhabil ved behandlingen av en slik plan. Når det gjelder behandlingen av reguleringsplaner, er det tale om å fastsette en detaljert avgrenset arealbruk innenfor et bestemt område. Planvedtaket retter seg mer konkret mot eiendomsbesittere innenfor planområdet, noe som betyr at grunneiere innenfor planområdet må anses som part.