Ordfører Eilif Trælnes (S) svarte onsdag ut Rødt interpellasjon om Gåsholman. Spørsmålet til ordfører fra Rødt var følgende : Ser ordfører at denne saken ikke er tilstrekkelig belyst før behandling i Kommunestyret? Hva vil i så fall ordfører gjøre for å rette opp i dette? Og hvordan stiller resten av Kommunestyret seg til å ta ut Gåsholman, slik at vi kan bevare en viktig del av kystkulturen, og miljøet i denne naturperlen for ettertida?

Brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp) Foto: Bente Milde

Ordfører: Bør være høy terskel

Til dette svarte brønnøyordfører Eilif Trælnes, som har søkt råd hos sin administrasjon, at terskelen for å omgjøre en nylig vedtatt plan bør være høy. Han fastslo ved innledningen av sitt innlegg at Brønnøy kommune er planmyndighet og således har ansvar for å utarbeide kommuneplan både for samfunn og areal.

– BA sin faktasjekk har ikke avdekket at lokaliteten ved Gåsholman ikke er vurdert med henhold til bosetting og fritidsboliger, men derimot at avsatt lokalitet i sjø ikke har gitt utslag eller konsekvens for bolig og fritidsbebyggelse når det gjelder lokalområdet Gåsholman, sa Trælnes.

– Nordland fylkeskommune er konsesjonsmyndigheten og kan gi konsesjon til akvakulturanlegg. En eventuell konsesjon kan bli innvilget etter at alle særmyndigheter og parter er blitt hørt etter kunngjøring om offentlig ettersyn. I forbindelse med en eventuell konsesjon blir det satt vilkår nettopp for å ivareta en bærekraftig forvaltning av lokaliteten, understreket han. Trælnes kommenterte så spørsmålet «Ser ordfører at denne saken ikke er tilstrekkelig belyst før behandling i Kommunestyret?» Han viste til tidligere svar i avisen fra daværende plansjef Gunvald Eilertsen, som viser til en lang saksbehandling som endte med at arealplanen ble godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– På denne bakgrunn kan det vanskelig hevdes at behandlingsprosessen for denne lokaliteten ikke har skjedd på en forsvarlig måte, både i forhold til offentlig ettersyn og politisk behandling, sa Trælnes.

Gåsholman ligger i øygruppen Småværet utenfor Yttertorget, her sett fra Vikerfjellet. Foto: Bente Milde

Han kommenterte deretter spørsmålet «Hva vil i så fall ordfører gjøre for å rette opp i dette. Og hvordan stiller resten av Kommunestyret seg til å ta ut Gåsholman, slik at vi kan bevare en viktig del av kystkulturen, og miljøet i denne naturperlen for ettertida?»

– Terskelen for å omgjøre en nylig vedtatt plan bør være høy. Dette med bakgrunn i prosessen som nettopp er gjennomført samt forutsigbarhet til vedtatt planverk. I tillegg vil saksbehandlingsreglene gjelde for slike endringer. En eventuell reversering eller omregulering av vedtatt arealplan krever full prosess tilsvarende samme runde som ved utarbeidelsen av planen. Dette for å ivareta alle berørte parter, både de som for og imot vedtatt arealbruk, sa Trælnes som deretter trakk en linje til behandlingen av selve oppdrettssøknaden.

– Etter vår kjennskap er behandlingen av oppdrettssøknad fra Codfarm AS i sluttfasen for torsk på lokaliteten ved Gåsholman. Uansett om Brønnøy kommune iverksetter ny behandling av gjeldende arealplan, og eventuelt tar ut lokaliteten, vil en eventuell slik endring ikke være vedtatt innen oppdrettssøknad er avklart. Forvaltningsmessig og politisk er vi avhengig av at grunneiere er deltakende i prosessene før vedtak fattes slik at alles syn på saker kommer med. Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel ligger hovedansvaret for «allmennhetens» involvering hos grunneierne, med utgangspunkt i lovfestet kommunalt ansvar for kunngjøring av planoppstart og planforslag, supplert med involvering gjennom informasjons-/grendemøter som kommunen har ansvaret for. I dag er det som kjent muligheter for de aller fleste til å gjøre seg kjent med alt materiale som inngår i planprosesser på kommunens hjemmeside, og det er jo en stor forbedring i forhold til slik det var tidligere, poengterte Trælnes.

Etter interpellasjonen gikk Marianne Nielsen (Rødt) på talerstolen igjen. Hun ba om at kommunestyret i samme møte tok opp forslag til avstemning.

– Oppdrett ved Gåsholman er ikke behandla av kommunestyret. Den massive motstanden mot planene tilsier ny gjennomgang og behandling i kommunens øverste organ, som er kommunestyret. Vi ber om at dette forslaget stemmes over i dag, sa Nielsen.

Men ordfører avskjærte muligheten for å ta opp saken i samme møte ved å bruke muligheten han har til dette i kommunens reglement.

Nielsen la frem en begrunnelse for hvorfor hun mente saken burde realitetsbehandles, og nevnte blant annet innspill fra Brønnøy fiskarlag, sand- og korallbunn like ved anlegget og grunneier Oddny Gangstø Nerviks innsigelse om inhabilitetspraksisen i arealplanbehandlingen til statsforvalteren.

Neste tema hun tok opp i innlegget sitt var villtorskens vandring, gytefelt og uttalelser fra forskjellig hold. Samt kravet fra grunneierhold om utredning av totalitet av oppdrettsanlegg.

– Det er også fare for at Sør – Helgeland skusler bort potensialet for turisme. Brønnøy har reiseliv som satsingsområde, konstaterte Nielsen.

Deretter viste Nielsen til planutvalgets behandling av Codfarms akvakultursøknad i april 2021.

– Ny informasjon om fiskeriinteresser, og innspill fra grunneiere og andre, var ikke kjent da kommuneplanens arealdel ble behandlet, går det frem der, sa Nielsen og løftet frem fastboende i Nordvika.

– Ingen kontaktet grunneierne for å informere om at de ville plassere et akvakulturanlegg her. Det sto «ingen kjente» under «andre interesser» i oppdrettssøknaden. Det er dårlig forundersøkelse! Det er ca. 1000 m fra fjæra her i Nordvika ut til anlegget ved Gåsholman. Her bor Turid og Johan i dag, sa Nielsen.

Faksimile BA 14. juni

Avslutningsvis konstaterte Rødts representant at Gåsholman må opp til kommunestyrebehandling.

– De store planene om oppdrett i området, på Toft og ved Gåsholman, er ikke vurdert samla, med tanke på forurensning og annen påvirkning av natur og miljø. Det er stilt spørsmål rundt habilitet. Oppdrett ved Gåsholman er ikke behandla av kommunestyret. Den massive motstanden mot planene tilsier ny gjennomgang og behandling i kommunens øverste organ, som er kommunestyret. Vi ber om at dette forslaget stemmes over i dag, sa Nielsen som avsluttet med en oppfordring.

– Med fare for å bli litt privat: Jeg har 12 barnebarn mellom 2 og 12 år, og 2 nye på tur. Alle disse bor i Brønnøy. De eldste er allerede opptatt av å ta vare på natur og miljø. Mange andre av dere i salen har også barn og barnebarn. Tenk litt over at den dagen kan komme, da de spør oss hva vi tenkte, da vi vedtok å ødelegge et svært viktig område for kommende generasjoner.

En delegasjon fra Aquaculture Innovation AS og Codfarm AS fulgte debatten som tilhørere i kommunestyret. Lengst til høyre øverst daglig leder Rolf Nordmo i Codfarm AS. Foto: Bente Milde

Daglig leder Rolf Nordmo i Codfarm AS var til stede i kommunestyresalen under debatten, men har som tilhører ikke mulighet til å kommentere innlegg. Til avisen sier han følgende om Nielsens beskrivelse om hans tidligere uttalelser i sitt innlegg:

– Angående Havforskningsinstituttets risikoanalyse vedrørende torskeoppdrett, så er det kunnskapsgrunnlaget rapporten baserer seg på, som jeg mener er svakt. Derfor har jeg uttalt at det vil bli en katastrofe for en ny satsing på torskeoppdrett hvis dette skal legges til grunn når forvaltningen nå skal behandle nye søknader for oppdrett, sier Nordmo.

Ordfører tok ordet etter Nielsens innlegg:

– Som sagt, når vi sitter med planene; vi har de opplysningene som vi trenger og det mener jeg vi har fått, og vi gjør vedtak på grunnlag av det. Om det har kommet noe nytt i ettertid kan vi ikke gjøre noe med - når vi har fått det i ettertid. Når du sier du kommer med forslag til vedtak; så skal det være inne i god tid og helst skriftlig ti dager før. Men det får kommunestyret ta stilling til, om vi skal gå på vedtaksbehandling. Mange har bedt om ordet, konstaterte ordfører med henvisning til salen.

Ba om habilitetsvurdering

Først ut var Janita Singdahlsen (H).

– Slik som saken utvikler seg må be jeg om vurdering av habilitet, for jeg ansatt i søsterselskap av Codfarm og har noen aksjer i morselskapet, sa hun.

– Jeg har registrert at det er sendt inn på forhånd. Jeg fant ikke grunnlag, sa ordfører.

Kommunedirektør Frank Nilssen gikk på talerstolen:

– Det er kommunestyret sjøl som avgjør habilitet. Vi hadde en habilitetsdiskusjon knyttet til TTS-salget og kom til at hele salen i så fall ville blitt inhabil. Jeg vurderte habilitetsforespørselen til Singdahlsen og fant ikke grunnlag. Hun sitter ikke i styret, og har ikke sentral stilling i selskapet. Så jeg finner ikke grunnlag, men kommunestyret må selv vurdere om det finnes grunnlag, sa Nilssen.

Kjetil Nordfjellmark (Sp) tok så ordet.

– Jeg lurer på jeg om datt litt ut. Dette er en interpellasjon, og da er ikke spørsmål om inhabilitet relevant. Hvis det skal behandles en sak her i dag så vil jeg gjerne ha litt tid til å forberede meg, sa han.

Ordfører henviste da til tidligere utsagn om at skal det behandles sak, så må den leveres ti dager før.

Tore Tveråmo (H) ba om ordet.

– Jeg tenker at vi har gående to diskusjoner her nå, sa Tveråmo, som roste Janita Singdahlsen for å ta opp habilitetsspørsmålet.

– Det er ryddig og fint. Når interpellasjon skjærer ut i ønske om vedtak, så kan enten ordfører alene, eller en tredel av kommunestyret, motsette seg behandling av forslaget til vedtak og slik avskjære den avstemning Rødt ønsker her nå. I forhold til habilitet nå, så må kommunestyret avgjøre om det skal gjøres et realitetsvedtak eller ikke. Det har betydning for om det er behov for å behandle habilitetsspørsmål, sa Tveråmo.

Rødt la frem forslag

Marianne Nielsen tar da en replikk, og legger frem et nytt forslag.

– Forslag: «Nærings- og fiskeridepartementet har nylig kommet med en avklaring til alle fylkeskommuner, om at gyteområder og gytefelt må behandles som likestilte. Ifølge Forskrift for akvakultur og andre arter enn laks, §7, kan det ikke gis tillatelse til etablering av anlegg som ligger innenfor gyteområder (og også gytefelt) for torsk. All forskning viser at risikoen for negativ påvirkning på viltlevende torsk fra torsk holdt i fangenskap, er stor. Lokale fiskere og Brønnøy fiskarlag har i flere uttalelser beskrevet torskens vandring i områdene Gåsholman /Småværet, noe som tilsier at kommunen begår et lovbrudd ved å tillate torskeoppdrett ved Gåsholman. Med bakgrunn i dette, og av føre var-hensyn, jevnfør naturmangfoldsloven, trekkes områdene A27 og A28 som akvakulturområde ut av arealplanen», foreslo hun.

Slik har akvakultursøker Codfarm AS ved selskapet Åkerblå registrert fiskefelt og gyteområder ved det omsøkte oppdrettsanlegget for torsk. Foto: Kart fra Codfarm AS akvakultursøknad Gåsholman

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet.

Frp-representant Tor Inge Larsen tok da ordet.

– Takk til Marianne, hun har sagt det meste. Jeg var med på behandling av arealplan og kom med forslag i mai, og saken ble utsatt til juni. Da ble det satt i hop en arbeidsgruppe med Rune Moe fra Høyre og to medlemmer fra Sp. Det vi var enig om og tok med til kommunestyret, var at Gåsholman skulle tas ut. Det som skjedde da i kommunestyret var at vi fikk beskjed om at dersom vi tok ut Gåsholman, så måtte hele arealplanen behandles på nytt. Jeg mener det var en feilopplysning og føler at vi ble villedet. Jeg mener at vedtaket burde vært uten Gåsholman, slik det var flertall for da. Da hadde vi ikke sittet her i dag, sa Larsen.

Rune Moe (H) tok da ordet. Han mente at kortene ble blandet i diskusjonen.

– Vi snakker i ene øyeblikket om arealplan og neste om konsesjonssøknaden som kom etter arealplanen var vedtatt. Det var nedsatt en gruppe hvor vi i posisjonen skulle bli enig om et vedtak, men det var aldri snakk om fra min side å ta ut Gåsholman. I utgangspunktet ville jeg ikke ta ut noe, men vi var enig om å ta ut de som var tatt ut. Jeg synes vi hopper langt tilbake. Jeg synes vi skal ta opp habiliteten til han Tor Inge Larsen også. Skal vi snakke habilitet må vi også snakke habiliteten til Tor Inge Larsen, utfordret Moe.

Larsen er rekefisker.

Frp-representant Tor Inge Larsen

Men det var Siv Aglens tur til å ta ordet.

Hun sa at det var tre satsingsområder i den kommunale næringsplanen, blant dem havbruk.

– Hvis vi skal ha havbruk må det legge til rette for dette, og det gjorde vi i arealplanen. Arbeiderpartiet stiller seg bak denne. Som konsekvens av arealplanvedtaket ble det søkt lokalitet og Brønnøy kommune svarte i høringsrunden som fulgte. Det er fylket som behandler konsesjonssøknaden. Arbeiderpartiet vil ikke støtte at det gjøres om på arealplanvedtaket. Vi trenger arealplan for forutsigbarhet. Før arealplan var alle oppdrettssøknader behandlet som dispensasjoner, og det var ikke bra. Vi vil heller ikke støtte at det gjøres andre vedtak angående arealplan og Gåsholman. Det er opp til fylkeskommunen å vurdere innspill fra faginstanser. Konsesjonsbehandlingen ligger hos Nordland fylke. De skal ta avgjørelse i forhold til innspill fra alle parter, anførte Aglen.

Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Aglen på talerstolen

Horn: Ba om å få vurdert mulig saksbehandlingsfeil

Kommunestyrerepresentant Eilert Horn (SV) tok da ordet og henviste til habilitetsdebatten.

– Siden vi snakker inhabilitet, så ble jeg erklært inhabil under arealplan, men jeg er ikke inhabil her, antar jeg. Jeg vil si litt om hvorfor SV gikk inn for å ta Gåsholman ut av arealplan. Gåsholman kom som et innspill fra akvakulturnæringen. Administrasjonen konkluderte at det ikke var faglig grunnlag for det, men på grunn av politisk ønske ble den tatt inn. I juni 2019 kom det en sak med tittel «Kommuneplanens arealdel» hvor det var konsekvensutredet utbyggingsområde hvor Småværet var tatt med. Det kom 23 høringsuttalelser til Gåsholman; alle var negative.

Pilene viser konsentrasjonen av oppdreettslokaliteter og næringsareal nordvest for Torghatten. Illustrasjon basert på Brønnøy kommunes arealplankart fra høringsuttalelse Else Annie Veøy, Benthe og Bjørg Nilsen som var blant høringsuttalelsene mot utbygging.

– De (som utførte konsekvensanalysen red.anm.) brukte et skjema fra pluss tre til minus tre. Samlet sett ble Gåsholman på minus fire; altså store negative konsekvenser. I konklusjonen går det frem at de negative er større enn de positive. Det var innsigelser fra Brønnøy- og Nordland fiskarlag og Fiskeridirektoratet. Rådmannen hadde gjentatte møter; konklusjonen ble at de beholdt Gåsholman og Burøya. Det som var litt spesielt; når det nå er snakk om bosetting og fritidsbebyggelse, så var det strøket ut. Det synes jeg er bekymringsverdig. Ved Stegan var det også planlagt akvakulturanlegg. Der ble det satt minus én på konsekvensene for fritidsbebyggelse. Her er nærmeste fritidsbebyggelse på Æmorøya 500 meter unna akvakulturlokaliteten, men i konsekvensutredningsskjema er det bare satt strek. Hvis en hadde satt bare minus én, så ville det til sammen blitt minus fem eller seks på Gåsholman, konstaterte Horn. Han utpekte at det ikke er rådmannen, men politikerne som kan for at Gåsholman er i arealplanen.

Fritidsbolig på Æmorøya i Småværet ved Gåsholman Foto: Bente Milde
Skjermbilde av Brønnøy kommunes konsekvensutredning for utbyggingsområde Gåsholman i Småværet. Rød sirkel markerer feltet «bosetting og fritidsbebyggelse» som ikke har fått en tallverdi, bare en strek. Foto: Bente Milde

– I ettertid har det kommet opplysninger om at det er gyteområde for torsk rett ved oppdrettsanlegget. Det er riktig at Nærings og fiskeridepartementet nettopp i et rundskriv har uttalt at det ikke skal legges torskeoppdrett i et slikt område; det regner jeg med fylkeskommunen tar seg av, sa Horn. Han var opptatt av formannskapet som i vedtak har sagt at det var kommet ny informasjon som ikke tidligere kjent i saken, angående Gåsholman.

– Det gjelder et vedtak kommunestyret har gjort, har dere vurdert oppfølging av dette, sa Horn som betonte at partiet godtar å bli nedstemt.

– Men i denne saken samsvarer ikke alt; det synes å være saksbehandlingsfeil, og derfor ønsker vi at saken må opp til ny vurdering. Det har kommet opp ny viktig informasjon til formannskapet ifølge vedtaket fra 14.04. 21. Jeg er enig med ordfører at det er vanskelig å realitetsbehandle saken i dag og ta ut Gåsholman. Jeg er opptatt av at det skal skje på rett måte. Rådmannen må vurdere om det er saksbehandlingsfeil, sa Horn.

Solbakk: Tilbakemeldingen var relativt heftig

Høyres Ørjan Moe gikk til talerstolen og uttalte at det var egentlig ganske enkelt.

– Dette er så enkelt at vi klokken 10.05 godkjente saksliste. Her sto ingenting om at vi skulle gjøre vedtak i denne saken som har kommet inn som interpellasjon. Jeg har sendt inn forslag til Aina (Slotterøy, formannskapssrektær red.anm.). Det lyder; «Forslaget om å ta saken opp til behandling med påfølgende vedtak avvises».

Magnar Solbakk (Ap) tok da ordet for å gi et resymé og begrunne at man hadde gjort så godt man kunne.

– Det var slik at vi hadde en gammel arealplan, da var det slik at med utgangspunkt i den var Brønnøy kommune bare en høringspart i forhold til havbrukssaker. Så kom det forslag om at kystkommunene skulle inn i Kystplan Helgeland, og vi deltok i den. Etter hvert trakk vi oss ut av den, for det ble utfordringer i forhold til sjø og land. Dette i forhold til ny utvikling i del av havbruksnæringen som hadde lokaler både i sjø og på land. Vi hadde revidering av ny arealplan, men det tok fem, seks, syv år. Det tok lang tid og det kunne være kaotisk å følge med. Den ble stadig etterlyst i planutvalget. Så nærmet vi oss sluttfasen i forrige periode. Vi kom i sluttfasen som dette kommunestyret fikk være med på. Det som tok tid var dialogen sjø/land og havbruk – der vi ønsket å få en mer kommunal kontroll og avklaring på nettopp fiskeri og havbruk; og som det sies hvordan havbruk spiller inn; en vurderte det opp mot fiskerinteresser, og husker at dette kommunestyret takket være Tor Inge Larsen (Frp-representant i kommunestyret. red. anm.) tok ut lokaliteter. Det var i siste liten, og tilbakemeldingen på det fra mindretallet var relativt heftig. Så kan en si at det skulle vi ha gjort mer av. Det var avveining gjort i perioden, sa Solbakk, som uttalte at han regner med at fylket eventuelt tar konsekvensen av nytt regelverk for gyteområde torsk.

– Og at vi ikke må ta dette opp igjen i kommunen. Vi har gjort det beste vi kunne, kanskje ikke godt nok, men det vi fikk til, sa Solbakk.

Tor Inge Larsen (Frp) gikk på talerstolen igjen.

– Jeg støtter Eilert Horn i det han har sagt; kanskje kan vi ta det opp på nytt senere i kommunestyret Jeg føler fortsatt at vi ble villedet. Det går ikke an å si at hvis vi tar ut den lokaliteten, så må hele arealplanen sendes ut på nytt. Angående Moe og habilitet; han vil gjerne ha meg inhabil. Det kan jeg forstå, for da blir det mer plass til hans mening. Jeg har aldri fisket torsk her, og jeg har aldri vært området der. Rekefeltet har ikke vært i bruk ved Gåsholman. Så da er det som å stille spørsmålet «hvem har ikke fisket»; da er alle inhabile, sa Larsen.

Ordfører avviste å ta interpellasjonen med forslag opp til realitetsbehandling, slik han har mulighet til etter Brønnøy kommunes reglement. (Se faktaboks).

Marianne Nielsen sier hun vil undersøke muligheten for å få saken opp til behandling i neste kommunestyremøte.

– Hvis fylkeskommunen sier nei til torskeoppdrett, er det muligens ikke nødvendig, sier Nielsen.