- Dere vil få et svar, men nå er han på Arendalsuka, sier departementets kommunikasjonsavdeling.

Under den pågående Arendalsuka, hvor fiskeri og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) deltar, legger KS frem en ny rapport kalt «Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre». Her er Skjæran ikke i debattpanelet. Ifølge forhåndsomtalen spesifiserer og oppsummerer rapporten hovedutfordringer i kommunesektoren når det gjelder bærekraftig arealforvaltning. Norsk institutt for naturforskning og Holth & Winge AS skal legge fram hovedfunn med vekt på

- Kunnskap i beslutningsprosessene - Økonomiske virkemidler - Regulatoriske virkemidler.

NRK Dagsrevyen/Nordnytt konstaterte i november 2021 at det pågår et kappløp for å sikre seg oppdrettkonsesjoner på land. Fylkesråd for næring i Nordland etterlyste nasjonale retningslinjer, men fiskeri og havbruksminister Bjørnar Skjæran ga uttrykk for at reguleringsansvaret fortsatt skulle ligge hos kommunene.

– Jeg har stor tillit til lokaldemokratiet og det regionale demokratiet, konstaterte han.

I regjeringens skriv «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» går det frem at fylkeskommuner og kommuner er ansvarlig for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter. De skal planlegge ved bruk av arealplan. Her er det blant annet en uttalt forventning fra regjeringen om at kommunene vektlegger den private eiendomsretten i planleggingen, og at fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts- og havbruksnæringen. Dette gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.

Når kommunestyret starter opp arealplanprosess, så har de ikke krav på seg til å gjennomføre direktevarsling til naboer, grunneiere eller andre interessenter, i motsetning til reguleringsplan.

Jussprofessor Ingunn E. Myklebust ved Universitetet i Bergen, sier det må komme en lovendring.

– Innbyggerne har ikke et veldig godt rettsvern; det gjelder både strandeiere og for eksempel yrkesfiske, fordi de ikke får individuelt varsel hverken etter plan- og bygningsloven eller akvakulturloven. Slik som systemet er rigget, er det en viss fare for at saker om akvakultur, går folk flest «hus forbi», sier hun.

Samtidig som Arendalsuka startet mandag og Huseiernes Landsforbund krevde inntreden i Havbruksutvalget, så rettet BA spørsmål til fiskeri og havbruksministeren.

- Er rettsikkerheten for bolig og fritidsboligeiere god nok? spurte vi.

BA venter fortsatt på Skjærans svar vedrørende dette og har fulgt opp med flere spørsmål knyttet til Skjærans uttalelse på NRK i november 2021 og det som har kommet frem etter at BA satte søkelys på lokaldemokratiet i hans hjemfylke.Skjæran har så langt ikke besvart forespørsel om tidspunkt for intervju eller kommentar.

Kommunikasjonsrådgiver Margrethe Beate Rosbach sier til BA at fiskeri- og havbruksministeren har det svært travelt under Arendalsuka, men at svar vil komme.

8. oktober 2021 utnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Om bakgrunnen for det nedsatte Havbruksutvalget, så påpekes mange kryssende interesser som skal ivaretas.

«Havbruksnæringen er en kompleks næring å forvalte, med behov for flere faglige avveininger fra ulike sektormyndigheter og med kryssende interesser som skal ivaretas. En effektiv, samordnet og kunnskapsbasert forvaltning er viktig for å underbygge og styrke bærekraftig vekst. I dette ligger det også en vurdering av hvordan et mål om en effektiv, samordnet og kunnskapsorientert forvaltning best kan oppnås».

Brønnøyordfører Eilif Trælnes erkjenner feil bruk av habilitetsbestemmelser i Brønnøy kommune i 2020. Foto: Faksimile BA 21.06.22

Brønnøyordfører Eilif Trælnes har erkjent feil bruk av habilitetsbestemmelser i Brønnøy kommune i 2020. Da ble en unntaksregel for kommunalt ansatte lagt til grunn for å frita hele kommunestyret fra habilitetsregelverket.