– Jeg synes det er helt greit, sier bedriftseier Lars Måsøval, som også er Høyre-representant i Frøya kommunestyre om hvordan habilitetsregelverket der forvaltes.

Ba kommunestyret vurdere

Han måtte fratre da kommunestyret skulle fastsette planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel for næring i november 2021. Ifølge protokollen ba han om vurdering av sin habilitet, da han eier arealer i saken.

– Nå er det ikke jeg selv som vurderer min habilitet, men kommunestyret. I det spesifikke tilfellet her, så var ikke habilitetsspørsmålet stilt på generelt grunnlag, men på grunn av at vi holder på med spesifikt prosjekt i ett av selskapene mine så derfor har jeg interesse knyttet til å få godkjent en del av arealplanen. Vi må ha tillit til at politikerne får vurdert habiliteten sin hvis de har egeninteresse. Det er er egentlig ganske enkelt, og slik tror jeg vi har de i Frøya kommune, sier Måsøval.

Eier og styreleder i Måsøval Fiskeoppdrett Lars Måsøval er sammen med sin bror tredjegenerasjons oppdrettere og har i 2021 gått på børs med familieselskapet Måsøval Fiskeoppdrett. Oppdrettselskapet sitter på ni konsesjoner og har drift på syv lokaliteter, skriver Kapital, som plasserer Måsøval blant Norges rikeste med formue på 2,95 milliarder. Foto: Faksimile Kapital

Måsøvals selskap ble verdsatt til over fire milliarder da det gjorde børsdebut i juni 2021. Samtidig som han skal forvalte interessene knyttet til eget selskap, så har han som folkevalgt også fått tilliten til å forvalte Frøya kommunes fellesressurser.

Måsøval: Håper lokalpolitikere ber om vurdering

– Jeg håper inderlig at lokalpolitikere får vurdert sin habilitet hvis det er saker egnet for det. Når det gjelder kommuneplan så er det kjempevanskelig å gjøre vurderinger knyttet til det, fordi planen er overordnet og innbefatter oss alle. Det kan gi vanskelige grenseskiller. I Frøya spør vi administrasjonen på forhånd som innhenter juridiske betraktninger på det. Hvis jeg får et svar på at det ikke innebærer habilitetsproblem så tror jeg ikke at jeg ville tatt det opp i kommunestyret, men jeg har ikke stått i en slik situasjon så det er vanskelig å svare på det, sier han.

Professor Ingunn E. Myklebust ved Universitetet i Bergen som er leder for forskergruppen i forvaltningsrett og tilknyttet forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett, har i BA understreket at forvaltningslovens bestemmelser om habilitet er der for at befolkningen skal ha tillit til at forvaltningen behandler saker på objektiv og saklig måte.

– Disse hensynene kan ikke kommunestyret sette seg over. Loven sitt krav er at et medlem som er i tvil om habilitet skal «si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild». De fakta som er avgjørende for å ta stilling til spørsmålet om habilitet, må da på bordet, uttalte Myklebust.

– Opptatt av åpenhet

Om grunnlaget og prosedyrene som ble fulgt da Måsøval ble kjent inhabil og måtte fratre behandling av arealplan for næring, så viser Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag til at han som bedriftseier hadde gitt innspill til planen.

Frøyaordfører Kristin Furunes Strømskag representerer samme parti som Måsøval i Frøya kommune. – Vi har vært opptatt av å ha åpne prosesser, og å opptre ryddig, så folk kan være trygg på at de som sitter i kommunestyret ikke fremmer egne interesser, sier ordføreren, som saksbehandlet prosessen da kommunens samlede arealplan ble revidert i 2018. Foto: Lena Jørgensen

– Han er kommunestyrerepresentant og har gitt innspill i forhold til hvor det bør være næringsområde. Han har kjøpt dette arealet og har planer om å utvikle det. Han er da vurdert inhabil i den politiske behandlingen av arealplan. For å få avgjort hans habilitet, så gikk han på talerstolen i kommunestyret og tok opp habilitetsspørsmålet og varslet kommunedirektør og ordfører i forkant, slik at vi eventuelt kunne hente inn ekspertise hvis nødvendig, sier Strømskag.

Hun var saksbehandler da tidligere ordfører Berit O. Flåmo (AP) stod i front for den politiske behandlingen av kommunens samlede arealplan for sjø og landområdene i 2018. Jusekspertisen sier måten Frøya har behandlet habilitet knyttet til arealplan er gjeldende rettspraksis.

Avisa Hitra-Frøya omtalte i 2018 hvordan Frøya kommune forholdt seg til private innspill fra kommunens egne folkevalgte og ansatte til arealplanen som var under revidering. Foto: Faksimile Hitra-Frøya 2018

– Hvordan har dere levd med arealplanen i ettertid - har det kommet klager, eller blitt uttrykt mistillit til behandlingen?

– Vi har ikke opplevd at det har vært spørsmål til behandlingen av planen eller mistillit til prosessene. Vi har vært opptatt av å ha åpne prosesser, og å opptre ryddig, så folk kan være trygg på at de som sitter i kommunestyret ikke fremmer egne interesser, sier Strømskag (H), som bekrefter at arealplanen de behandlet var en fellesplan for sjø og landareal.