I forrige kommunestyreperiode diskuterte vi «Kystplan Helgeland», en plan for bruk av sjøarealene i bl.a. Brønnøy kommune. Så vidt jeg husker ble vi ikke enige. Planen gjaldt store flerbruksområder hvor det ikke var foretatt reelle interesseavklaringer, så som friluftsinteresser, nasjonale og regionale viktige naturverdier. Alternative verdier til fiske og akvakultur var ikke spesielt vurdert.

I innsigelsen fra Fylkesmannen i 2016, kap. 8 står det at planlegging på sjø og land må ses i sammenheng (pkt. C). Kommunene ble oppfordret til å bidra til at planområdet ble utvidet til også å omfatte den delen av strandsonen som det er naturlig å se i sammenheng med sjøen. «Alternativt vil det være vesentlig at arealbruken blir tilfredsstillende avveid mot aktuelle interesser i tilliggende landområder.»

Fiskeriavdelingen i Nordland uttalte i kap. 1.4.4 at landskapet burde vurderes, og nevner de mange små øyene som er fraflyttet. «Heldigvis blir kulturlandskapet med bygninger i enkelte områder i økende grad ivaretatt av etterkommerne som fritidseiendommer. Akvakultur kan ses på som et mindre inngrep som har blitt en naturlig del av kystlandskapet, en kontinuitetsbærer av levd liv tilført kystlandskapet – fra steinalderens jeger- og fangstmann – til fiskerbonden.» Fiskerbonden som fikk betalt for å flytte til fastlandet etter 2. verdenskrig.

Innaskjærs dominerer etterhvert akvakultur, den er innbringende og er nok kommet for å bli. Den betyr utdanning, arbeidsplasser og økonomi lokalt. Men den skal ikke være enerådende. Kan virkelig tettheten av planlagte oppdrettsanlegg i Toftsundet være innenfor regelverket?

Det må fortsatt være plass for villfiske; fiske etter torsk og hyse, reketråling og krabbefiske mm. Og det må være plass for «øyværinger», som ønsker å ta vare på historien; natur, hus og fugleliv i respekt for forfedrenes slit.

Vedtaket i 2016 stoppet på at arealene i sjø og på land måtte ses i sammenheng. Det virker det ikke som det er tatt hensyn til i gjeldende arealplan. Antar at matrikkelen i Brønnøy inneholder en oversikt over grunneierne, slik at de blir synlige, kan få informasjon og klagerett!

Aasa Storlien, også «øyværing»