Brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp) blir nå konfrontert av Rødt-politiker Marianne Nielsen, som er kommunestyrerepresentant i Brønnøy.

Partiet har tidligere sammen med SV og Frp stemt for å ta ut avsatt akvakulturlokalitet Gåsholman fra arealplanen i Brønnøy. I interpellasjonen som nå er reist, viser Nielsen blant annet til BAs faktasjekk som viser at bosetting og fritidsboliger ikke var inkludert i kommunens konsekvensanalyse, slik grunneierne Else Annie Veøy, Bjørg Nilsen og Benthe Nilsen i Småværet påpekte i sin høringsuttalelse til Codfarms søknad 25.03.21.

«Det er i denne rapporten rett og slett hoppet over flere punkter, blant annet om “Bosetting og fritidsbebyggelse», påpekte grunneierne om Brønnøy kommunes konsekvensanalyse i sin høringsuttalelse fra 25.03.21 Foto: Faksimile fra høringsuttalelse Else Annie Veøy, Bjørg Nilsen og Benthe Nilsen i Småværet

Viser til planutvalgets uttalelse: Ikke kjent

Nielsen skriver i sin interpellasjon at det den siste tida vært mye uro og oppmerksomhet knytta til planene om å etablere torskeoppdrett på Gåsholman.

« Brønnøysunds avis har brukt mye ressurser på journalistisk graving i saken, og mye urovekkende er kommet fram. Fiskeridirektoratet fraråder oppdrett, fordi det vil kunne medføre vesentlige konsekvenser for den lokale, ville kysttorsken, samt fortrenge fiskeriet som drives i området. Lokale fiskere er svært urolige for villtorsken i området. Grunneiere føler seg overkjørte, og er ikke blitt kontaktet før planene ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2021, mot stemmene til Rødt (Marianne Nielsen og Rune Brennvik), SV (Liv Solli) og Frp (Tor Inge Larsen). Disse tre partiene stemte for å ta ut Gåsholman. BA sin faktasjekk viser at bosetting og fritidsboliger ikke er inkludert i kommunens konsekvensanalyse for utbyggingsområdet Gåsholman. Planutvalget sa i april 21 at det i høringsperioden er mottatt ny informasjon om fiskeriinteresser og innspill fra grunneiere og andre, som ikke var kjent da kommuneplanens arealdel ble behandlet. I Codfarms søknad sto det "ingen kjente" under "andre interesser", skriver Nielsen i interpellasjonen.

Rødt mener Codfarm-leder har uttalt seg oppsiktsvekkende

Rødt Brønnøy mener også ledelsen i oppdrettsselskapet Codfarm AS, som har rettet akvakultursøknad for oppdrett av torsk på Gåsholman, har uttalt seg oppsiktsvekkende.

«Havforskningsinstituttet advarer mot torskeoppdrett i områder hvor kysttorsk gyter. Fiskerne er redde for at det samme som skjedde i Skagerrak rundt 2000, skal skje her. Der kollapset bestanden av torsk. Nordmo i Codfarm svarer med å beklage at vi i Norge har noe som heter offentlig forvaltning. Han kaller Havforskningsinstituttets rapport "en katastrofe av en rapport". Nordmo advarer også mot å bruke "føre var-prinsippet". Han mener dette kan punktere torskeballongen før den er blåst opp. Rødt Brønnøy mener det er oppsiktsvekkende at Nordmo kritiserer "føre var – prinsippet", går det frem av Rødt s interpellasjon til kommunestyret.

BAnett har kontaktet daglig leder Rolf Nordmo i Codfarm AS for å gi han anledning til å kommentere Rødt Brønnøy uttalelser.

«Codfarm kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av verken torskeoppdrett generelt og torskekollaps i Skagerak spesielt. Det finnes ingen torskeoppdrett i Skagerak og det har heller ikke gjort det. Torskeoppdrett kan utelukkes som årsak til kollapsen. Vi forventer at dersom kommunen velger å følge opp denne interpellasjonen, at vi blir inkludert i prosessen», sier Nordmo.

Konfronterer ordfører

Nielsen stiller deretter direkte spørsmål til ordfører i interpellasjonen:

«Ser Ordfører at denne saken ikke er tilstrekkelig belyst før behandling i Kommunestyret? Hva vil i så fall Ordfører gjøre for å rette opp i dette?»

Brønnøysunds Avis har kontaktet brønnøyordfører Eilif Trælnes for kommentar.

– Jeg har ikke kommentar til dette enda. Her er mange spørsmål, sier Trælnes som enda har tyve dager til å gjennomgå interpellasjonen før kommunestyret samles 22. juni.

«I høringsperioden er det mottatt ny informasjon om fiskeriinteresser og innspill fra grunneiere og andre som ikke var kjent da kommuneplanens arealdel ble behandlet», går det frem av formannskapet i Brønnøys vedtak fra april 2021, da de behandlet Codfarm AS oppdrettssøknad for Gåsholman. Bildet er tatt i formannskapet 21. mai samme år. Foto: Simon Aldra

Nåværende administrativ ledelse i Brønnøy kommune har i BA avvist at det foreligger saksbehandlingsfeil.

«Saksfremstillingen er behandlet i henhold til ordinær saksbehandlingsregler, og det er ikke funnet eller påvist saksbehandlingsfeil av overordnet myndigheter. Ut ifra dette vil vi hevde at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil»., skriver konstituert leder av plan og utvikling i Brønnøy kommune Stephen Høgeli på vegne av kommunedirektør Frank Nilssen i mail til BA 25.04.22.

Saksbehandlere viser til hverandre

BA har spurt tidligere plansjef og saksbehandlerne som utredet kommuneplanens arealdel, hvorfor «bosetting og fritidsbebyggelse» og «folkehelse» er strøket ut av den kommunale konsekvensanalysen for Gåsholman i Småværet. Samt hvem sin lokalkunnskap som ble lagt til grunn.

Da kommuneplanlegger Lill Anita Horn orienterte kommunestyret i 2020, la hun vekt på at det var gjort et bredt konsekvensanalyse-arbeid under kommuneplanens arealdel, men under varierende regelverk. Når BA spør i 2021, viser hun til tidligere Kystplan Helgeland, og dets prosjektleder Mona Gilstad. Gilstad sier på sin side at hun ikke har kjennskap til hva Brønnøy kommune gjorde med materialet etter at de trakk seg ut av samarbeidet i 2017. Da hadde kommunen blant annet mottatt en innsigelse fra fylkesråd for folkehelse Ingelin Noresjø, som mente de samlede konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold, landskap, samt land versus sjø ikke kom frem i kystplanforslaget.

Lodder stemning for ny Gåsholman-avstemning

Rødt-representant Marianne Nielsen vil i tillegg til svar fra ordføreren, også ha svar på om kommunestyrets flertall for oppdrettslokalitet på Gåsholman har endret seg. Hun avslutter interpellasjonen med et direkte spørsmål til kommunestyrerepresentantene:

«Og hvordan stiller resten av Kommunestyret seg til å ta ut Gåsholman, slik at vi kan bevare en viktig del av kystkulturen, og miljøet i denne naturperlen for ettertida?»