BA har den siste tiden satt søkelys på utvikling av havbruket i regionen. Vi mener at det er ensidig fokus på negative sider ved en økt utnyttelse av våre land- og sjøarealer. Det kunne vært interessant å ha sett på hvilke negative konsekvenser det har dersom de omsøkte tiltak ikke blir gjennomført.

Næringsvirksomhet påvirker både arealer og folk. Men når de positive ringvirkninger er vesentlig større enn de negative, er det fornuftig å gjennomføre tiltaket. Vi minner om at det også vil være negativt å ikke realisere de mulighetene vi har.

Folketallet på Sør-Helgeland har de siste 100 år blitt redusert, mens folketallet i Norge har fordoblet seg. Dette betyr at vi taper kampen om penger til å investere og utvikle viktig kommunikasjon som veier, flyruter, båt og bredbånd. Den senere tid har også tjenester som barnehager, grunnskoler og videregående utdanning kommet under press på grunn av lavere barnekull.

Skal vi snu en slik utvikling, må vi ta i bruk de mulighetene vi har innenfor næringer som havbruk, bergverk, reiseliv og videreutvikle eksisterende næringsliv. Det må samtidig jobbes for økte investeringer i samferdsel, for å legge til rette for eksisterende og nytt næringsliv.

Det kommunale tjenestetilbud hører ofte sammen med rammeoverføringer fra staten. Rammeoverføringene øker med økende folketall, og reduseres med synkende folketall mens kommunene har de samme faste kostnadene.

For å gi våre unge gode muligheter i regionen, må vi øke folketallet.

Skal vi øke folketallet, må vi satse på attraktive arbeidsplasser for unge mennesker, og legge til rette for gode tjenestetilbud. De prosjektene som det nå søkes tillatelse til på Toft og området rundt, er viktig for Brønnøy og Sør- Helgeland. Dette er godt forankret i Brønnøy kommunes næringsplan. Prosjektene på Toft og øvrig oppdrett i området, kan bli av en slik størrelse at vi kan få slakteri, fôrfabrikk og andre virksomheter som krever et stort volum. Vi håper at også andre aktører i regionen får øke produksjonen, slik at det samlede volum i området kan skape nye muligheter.

Havbruk i stor skala gir arbeidsplasser innenfor mange fagområder. Dette er viktig for unge som er opptatt av videre karrieremuligheter. En slik virksomhet vil etterspørre varer og tjenester fra eksisterende næringsliv, og gi mulighet for å utvikle nye virksomheter. Med den utdanningen som i dag er etablert på Toft, er det lagt til rette for å rekruttere fremtidig arbeidskraft.

For alle som er opptatt av et godt tjenestetilbud og et allsidig videregående skoletilbud, er det viktig å støtte etablering av nye næringsprosjekter.

For næringslivet i regionen er det viktig at oppdrettsplanene på Toft blir realisert.

Magne Saltnes

Styreleder

Styret i Brønnøy Næringsforum