Vi i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på BBU mener politikerne bare kjemper for å bevare Nordhus skole og har glemt de to store skolene i sentrum. Det ser vi også ved at de har valgt å bare ta med modell 1.5 og 4.3 videre i utredningen.

Uten å gjøre dette til sak mellom skolene, så har vi BBU-foreldre som er bosatt på begge sider av brua og noen har barn i begge skoler, noe som også preger diskusjonene vi har innad i FAU. Diskusjonen preges også av at det er fortsatt mange spørsmål og usikkerhet.

FAU på BBU foretrekker verken modell 1.5 eller 4.3. De aktuelle modellene bevarer Nordhus helt eller delvis, men betyr en massiv omrokering for de to største skolene, Salhus og BBU. Vi mener politikerne her for raskt har utelukket modell 1 og 4, og at disse i aller høyeste grad burde være med videre i utredningen.

Ved å ta inn modell 1 og 4 videre i utredningen, vil man ha et bredere beslutningsgrunnlag. Modell 1.5. og 4.3 er ulike varianter av det samme. Vi har forståelse for at modell 1 betyr store endringer for Nordhus, og ved at vi løfter frem modell 4 kan virke som en «skal vi berøres, så skal alle det». Det er ikke det som er vår hensikt.

Ønsket vårt er at dere politikere tenker langsiktig og helhetlig, og tar beslutninger som er til det beste for alle. Når man så raskt (til tross for at utredningen har vært kjent siden mars) snevrer inn mulige løsningsmodeller, uten å engang begrunne hvorfor, så er vi usikre om vi får den langsiktige forutsigbarheten vi ønsker og som barna fortjener.

Modellene som er på bordet nå, vil ikke gi tilstrekkelig innsparing. Hva skal man kutte i tillegg til å gjøre strukturendringer? Blir SFO stengt i alle skoleferier? Blir det mindre ressurser til styrking? Hvor skal man dekke inn de resterende kostnadene?

Vår oppfordring til politikerne er derfor; tenk på hele Brønnøyskolen, tenk helhetlig og langsiktig. Utred flere av modellene.

På vegne av FAU BBU

Therese Tøgersen

Trine Blix