Jeg vil først starte med å gi ros til alle politikerne som deltok i formannskapsmøtet i går (28. november), for at dere har giret ned og ser nødvendigheten av gode og kvalitative saksframlegg som inneholder konsekvensutredninger, i ei så stor og viktig sak som endring av skolestruktur er, og som berører hele lokalsamfunnet vårt.

Formannskapet utsatte saken og sendte den i tilbake til kommunedirektøren for utredning. Jeg skal ikke her gå inn på de to modellene som vedtaket sier skal ha konsekvensutredninger. Det får vi evt. komme tilbake til i høringsrunden. Men det er kort utredningstid, når det er så mye som skal utredes. Ifølge tidsplanen er utredningstiden bare 13 arbeidsdager og høringsfristen er også kort, spesielt med tanke på førjulstid og julehøytid. Jeg har derfor noen spørsmål til den videre saksbehandlinga av skolestruktursaken:

1. Er 13 arbeidsdager tilstrekkelig for å framskaffe alt faktagrunnlag som politikerne her etterspør?

2. Høringsfristen tar ikke høyde for Udir sine retningslinjer i Rundskriv «Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012» som anbefaler 2 måneders høringsfrist. Rundskrivet skal bidra til ensartet og korrekt regelverksetterlevelse, noe som statsforvalteren også er opptatt av skal følges.

Så hva er årsaken til at kommunen ikke ønsker å etterleve Udir sine retningslinjer angående høringsfrist?

Utdanningsforbundet er opptatt av å ha gode og forsvarlige prosesser som bl.a. skal bidra til at våre politikere får et best mulig beslutningsgrunnlag før endelige vedtak skal fattes. Vedtak som antakeligvis vil bli avgjørende og stå seg flere tiår fram i tid.

Merethe Paulsen Blomstervik

HTV Utdanningsforbundet Brønnøy