Etter nesten 40 år som lærer, de fleste på Salhus skole og en del år som verneombud og tillitsvalgt har jeg jo fulgt skoleutviklingen noen år. Husker også med gru utredningen om 90-årenes grunnskole som «glemte» demografiutviklingen i Salhusområdet og flytting av elevene fra Torgøyan til BBU for å bygge ned Salhuskolen til 10 klasser. Til tross for en svært kostbar utbygging var skolen sprengt de siste årene jeg jobbet der, og spesialrom ble omgjort til klasserom. Om jeg har forstått tabell fra BAnett blir konsekvensen store klasser på alle trinn uansett hvilken av de tre modeller som velges.

Om jeg har forstått tallene riktig betyr det at Salhus får store klasser på alle trinn og i snittall på elever per trinn vil det være 20-25-klasser. Ved store årskull kan klassetallet økes.

Alternative modeller model 4.3?
Alt 1
Antall eleverKlassetrinnAntall elever pr.trinnKL./trinnAnt/trinnAnt.klasser
58969842524
Alt 2
557511152225
Alt 3
492412352520

Tom-Ivar Moe har utarbeidet denne tabellen på grunnlag av planene som er lagt fram.

Det som slår meg er jo at det ikke holder å skifte ventilasjonsanlegget på Salhus. Satt for øvrig i byggekomiteen ved siste utbygging og etter innflytting fikk vi opplyst at ventilasjonsanlegget som ble montert var dimensjonert for maks 20 elever i klasserommene og elevframskrivingen viste jo at det var utopisk.

(Red.anm.: Se eiendomssjefens vurdering av ventilasjonsinnlegget nederst)

Jeg sitter igjen med noen spørsmål både til politikerne i posisjon og administrasjon.

1. Er det utredet og lagt fram elevtall per klassetrinn for de tre ulike modellene og beregnet hvor mange klasser det vil være for hvert år framover?

2. Administrasjon og rektorer ønsker ikke 4.3, men den er håndterbar. Er det utredet hvordan man håndterer 25-klasser på Salhus?

3. Vil kvaliteten øke med så store klasser på alle trinn?

4. På Salhus har man operert med klassetrinn med elever fordelt på to rom. Dette har fungert svært godt både pedagogisk og sosialt og elver som ikke fungerer sammen eller trenger samme hjelp kunne flyttet mellom rommene. Er dette utredet med opptil 5 klasser pr. trinn

5. Elever som har falt utenfor av ulike årsaker har hatt mulighet til skolebytte. Er det utredet konsekvenser av at denne ventilen forsvinner.

6. Ungdomsskolen har mye mer undervisningstimer enn småskolen. Deling i grupper i Mat/helse,Kunst/håndverk,valgfag/språklig fordypning. Er det utredet hvordan man løser at dobbelt så mange elever i ungdomsskolen skal dele på de samme spesialrom?

7. I mat/helse og kunst/håndverk må klassene deles i to pga. av det fysisk ikke er plass til grupper på 25 elever. Det betyr at man i mat helse får opptil 20-grupper (60 timer). Hvordan løses det? Er de timeplantekniske utfordringene med opptil 5 paralleller utredet?

8. I forhold til ovennevnte med mye større undervisningstimer i ungdomsskolen trengs det jo mye flere lærere på Salhus. Er det utredet hvor mange lærer som trengs på Salhus og hvor mange fysiske kontorarbeidsplasser som trengs? Fysisk er det vel ikke plass til flere i dag?

9. Er det utredet hvor mye styrking som trengs i så mange store klasser?

10. Er det utredet om så store klasser med sannsynligvis mindre voksentetthet vil ha for behovet for spesialundervisning?

11. Aulaområdet på Salhus har tradisjonelt vært et svært velfungerende sosialt samlingspunkt for ungdomsskolen, men da for 6 klasser. Nå kan det bli minst 15 klasser. Er det utredet hvordan man løser dette?

12. I dag er det vanskelig å rekruttere og beholde gode og kvalifiserte lærere. Er det utredet hvordan det vil være å rekruttere lærere til en skole med 500–600 elever med bare store klasser?

13. Hvordan har de tillitsvalgte på skolene og i kommunen blitt trukket inn i arbeidet? Dette vil jo få dramatiske konsekvenser for svært mange lærere.

14. Hvor mange lærere vil jobbe på en så stor skole med bare store klasser? Hvilke lokkemidler vil man bruke og hva vil det koste for å få rekruttert lærere til Salhus? Tror en beordring vil få katastrofale følger både for arbeidsmiljø og kvalitet.

Er virkelig glad jeg er pensjonist og føler med mange gamle dyktige kolleger

Tom-Ivar Moe

Leder eiendom i Brønnøy kommune Arnt-Ståle Sæthre skriver følgende til BAnett om ventilasjonsanlegget:

«De ulike ventilasjonsanleggene i skoler er prosjektert og dimensjonert ut ifra de nasjonalt anbefalte normtall som går på areal pr. elev i klasserom. Det vil si at det vil kunne være ulike elevtall i klasserom av ulike størrelser/areal.

Vi er ikke kjent med noen særskilt begrensning verken ved Salhus skole eller Brønnøy kommunes øvrige skoler med bakgrunn i ventilasjonskapasitet.

Til syvende og sist vil det være inneklimafaktorene som er avgjørende, med klare grenseverdier for hva som aksepteres både i skolelokaler, arbeidsplasser osv.

På Salhus skole er vi akkurat i ferd med å fullføre utskiftning av 1 av 6 ulike ventilasjonsaggregater, og på dette anlegget øker vi da kapasitet samt at vi oppnår mulighet for trinnløs justering av total luftmengde ved direktedrevne vifter i kombinasjon med frekvensregulering. Dette gir økt fleksibilitet for tilpasning til ulike faktorer, i tillegg til vesentlig forbedret energigjenvinning

Red.