Denne kommentaren skrev jeg her i avisa for nærmere 20 år sida, under vignetten «Tanker i tiden», hvor jeg foreslo å bygge fleksible skoler etter modulprinsippet. Her en noe omarbeidet og oppdatert versjon av innlegget. Jeg synes ikke at dette er blitt mindre aktuelt siden den gang, særlig med tanke på ei mulig kontroversiell omstrukturering av Brønnøy-skolene. Kanskje trenges det ikke å gå radikal til verks for å møte de ulike behovene?

Det mest positive for vår region, sett under ett, er at vi i Brønnøy ligger an til å holde skansene når det gjelder innbyggertall - forutsatt at vi klarer å leve opp til prognosen.

De mest bekymringsverdige tallene gjelder fordelinga mellom aldersgruppene på det framtidige Sør-Helgeland: En mye større prosent eldre, og en tilsvarende atskillig lavere prosent barn og ungdom. Om noen år kan boligbygging og dermed elevtallet igjen stige merkbart i noen bydeler, mens tallene blir lavere i andre områder.

Behovet for hvor store de enkelte skolene må være, vil variere, etter elevtall i de ulike kretsene, og ettersom boligbygging og alderssammensetning i de ulike byområdene vil øke og avta.

Det kan gjøres mange refleksjoner omkring ei slik tenkt utvikling, og uten tvil er det behov for nytenkning.

Å bygge ut skoler etter modulprinsippet kan være ei løsning på noe av dette. Når barnetallet i en skolekrets synker, kan overflødige moduler hektes ifra og transporteres til en krets i egen kommune - eller en nabokommune - med større arealbehov. Kostbare ombygginger og palassaktige nybygg vil dermed være en saga blott.

Mange, særlig skolefolk, steiler nok på denne ideen, og tenker «brakkerigg». Men ei viktig forutsetning må være at standarden er akseptabel og tilfredsstiller alle kvalitetskrav, ikke minst med hensyn til innemiljøet, ventilasjon etc. I mange år har det for eksempel vært bygd hotell med god standard ved hjelp av byggmoduler, og det har også vært bygd skoler på denne måten. Askimbyen skole er et etter hvert gammelt eksempel.

En produsent av slike skolebygg skriver blant anna: «Når man allerede i planleggingen tar hensyn til at bygget skal påbygges, flyttes eller bygges om til andre formål, gir dette kommunene en større grad av fleksibilitet og langt lavere byggekostnader.»

Og med tanke på den voksende skare av eldre med mer eller mindre pleie- og omsorgsbehov: Hvorfor ikke også bygge trygdeboliger og eldresentre etter modulprinsippet?

Torstein Finnbakk