Dette innlegget kommer ikke til å si noe om økonomi eller rammetimer. Det er skrevet med hjerte for de to største nærskolene i kommunen og den hverdagen som de, deres plassering og deres ansatte gir oss. I all hovedsak er dette en oppfordring til politikerne og andre påvirkere om å ikke ta for gitt de utvilsomt store konsekvensene en omstrukturering av byskolene vil ha for mange ting som utgjør hverdagen til majoriteten av barnefamiliene i kommunen. Logistikk, fritid, tilhørighet, samhold, identitet, psykisk helse og idrettslag, for å nevne noen.

Vi mener at innskrenkingen av modellene har gått altfor fort, og at modell 1 i aller høyeste grad burde være med videre i utredningen. Modell 1 innebærer 1–10 klasse på BBU, Salhus og Hilstad, ved at Nordhus sine 91 elever (dette og de følgende elevtallene er hentet fra oppvekstsjefen sine prognoser for høsten 2024) kommer til BBU. Som administrasjonen og politikerne vet, har BBU plass til alle. Dette er den helt klart minst inngripende modellen for Brønnøy kommune sine totalt sett 941 elever, sett bort fra 0-alternativet. I tillegg vil denne modellen begrense antall overganger mellom skolene, som vi jo vet kan være sårbart for barna. Og, samtlige bosatt vest for brua, vil ha rett til skoleskyss. Vi skjønner at Nordhus vil beholde skolen sin. Men vi mener også bestemt at skolestruktur må sees i sammenheng med demografi, i denne sammenhengen konkret «Hvor folk bor».

Om en ser bort fra Hilstad, som nå står fredet, så utgjør elevene ved BBU og Salhus 89 prosent av elevmassen. Ved å beholde skolene i sentrum slik de er i dag, vil flertallet av barnefamiliene beholde nærskolen sin, og man sparer kommunen og befolkningen for det som for mange virker som en hastig, utrygg og arbeidskrevende endring.

Alle som ferdes forbi Salhus skole rundt skolestart, vet at det allerede er utfordrende der trafikkmessig. En trinnvis fordeling av elevene på de to skolene i byen, vil gi som konsekvens at mange barn i kommunen vil stå uten rett til skoleskyss, på ei strekning hvor mange ikke ønsker å sende de minste barna sine alene. Dette vil gi økt trafikk, både den ene og den andre veien. I hvor stor grad er konsekvensene av dette tatt med i beregningen, når det kommer til trafikksikkerhet, behov for kollektivtilbud og spørsmål rundt om folk vil rekke jobb i tide?

Stiller oss også bak både FAU BBU og FAU Salhus sine ønsker om utredning av flere modeller, med mer inkludering fra fagmiljø og foreldre.

Dette skulle gjerne vært en appell for å beholde alle skolene. Men vi ønsker nå ta et standpunkt og velger derfor å slå ring rundt våre kjære skoler og det vi mener vil være den beste løsningen for hele kommunen. Det må være lov for politikerne å ta av skylappene for modell 1.5 og 4.3, sett i lys av alle bekymringer og velment kritikk som nå stiger til overflaten.

Ordfører Siv Aglen sier «Vi skal lytte – lytte til alle». Og vi venter i spenning.

Med vennlig hilsen både nåværende og kommende medlemmer av foreldrerådet (foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen) ved BBU og Salhus skole:

Mariel Baustad Halvorsen

Daniel Ebbesen

Vilde Møller Tangstad

Tina Valan

Richard Nøstvik

Anita Grønnevik

Fredrik Berg

Lise Gullvik

Karoline Schjølberg

Marthe Helen Kristiansen

Jeanette Guldbrandsen

Tonje Helen Edvardsen

Petter Halvorsen

Kristine Elisabeth Johansen

Synne Mari Skjelsvik