Som kjent var skolestruktursaken oppe til politisk behandling i formannskapet 14. februar og her ble det fattet et flertallsvedtak for å gå for modell 1.5. Arbeiderpartiet sine to representanter stemte for modell 4.0 som var kommunedirektørens innstilling.

To dager etterpå, fredag 16. februar, blir jeg som hovedtillitsvalgt gjort oppmerksom på at det har vært et infomøte for de ansatte ved Salhus skole som det har kommet reaksjoner på. Rektor ankommer infomøtet litt for sent, fordi hun nettopp har vært i møte med kommunedirektøren. Info fra rektor tar utgangspunkt i formannskapets vedtak i skolestruktursaken og hvilke store negative konsekvenser i form av kutt dette vil påføre skolen, og hvor vanskelig det vil bli om omstruktureringen ikke iverksettes med en gang. Jeg har i ettertid fått henvendelser fra ansatte som opplevde dette som skremmende, og av pest og kolera, fikk inntrykk av at de ikke hadde noe annet valg enn å «stemme» på modell 4.0. Det er viktig å presisere og respektere at ikke alle opplevde dette likt.

Fakta videre er at det kort tid etter morgenmøte, igangsettes en underskriftkampanje/et opprop på Salhus skole sin Facebook-side for personalet som gir sin støtte til modell 4.0 og at omstruktureringen ikke må utsettes. Dette er identisk med hva Arbeiderpartiet ble nedstemt på i formannskapsmøtet. Det er 70 skoleansatte fra Salhus skole og BBU som underskriver dette oppropet som blir publisert i Brønnøysunds Avis samme dag - og i kommunestyret 21. februar blir dette oppropet brukt av Arbeiderpartiet som et sannhetsbevis på hva fagpersonene egentlig mener.

Utdanningsforbundet har sendt brev til kommunedirektøren (sendt til postmottak Brønnøy kommune 19. februar) og gjort han oppmerksom på arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte jf. Hovedavtalen §3-1-1. I saker som omhandler viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, skal det drøftes med tillitsvalgte før info av en slik karakter, går ut til de ansatte.

I ettertid har HTV (hovedtillitsvalgt. red.anm.) fått informasjon om hvem som deltok på dette møtet med kommunedirektøren. Foruten kommunedirektøren selv, var det oppvekstsjefen, skolefaglig ansvarlig, rektor ved BBU og rektor ved Salhus skole. Rektor ved Nordhus skole var ikke innkalt. Da jeg stilte spørsmålstegn ved hvorfor ikke han var innkalt, fikk jeg til svar at det var fordi at Nordhus skole ikke ville bli berørt om modell 1.5 ble vedtatt. Den forklaringen kan ikke aksepteres, da kommunedirektøren i tidligere uttalelser har sagt at evt. kutt i skolene i forhold til til hvilken modell som blir valgt, må fordeles på alle skoler.

22. februar treffer HTV tilfeldigvis på ordfører Siv Aglen på rådhuset og slår av en prat med henne. Hun spør meg som hvordan det går og jeg svarer ærlig at det for så vidt går bra med meg, men at jeg reagerer negativt på hvordan info om skolestruktursaken fra kommunedirektøren, har blitt videreformidlet overfor de ansatte ved Salhus skole. Jeg tilføyer også at jeg synes det er trist at denne saken har ført til så stor splittelse mellom skoler og kollegaer og at jeg i det siste har fått flere henvendelser fra ansatte som melder om dårlig arbeidsmiljø på grunn av struktursaken. (NB! Dette har jeg for øvrig meldt inn som sak til hovedverneombudet i kommunen.) Siv Aglen forteller meg da at det er hun som ordfører som står bak dette.

Årsaken til dette, forklarte hun, var fordi politikerne (bortsett fra Arbeiderpartiet) ikke trodde på det fagpersonene sier i saksframlegget. Derfor var det viktig for henne å finne ut hva fagpersonene (skoleansatte) fra Salhus skole og BBU mente. Ordføreren fortalte også at hun først hadde foreslått for kommunedirektøren å gjøre en hemmelig undersøkelse med hver og en av de skoleansatte. Kommunedirektøren bringer forslaget videre inn i det omtalte møtet som fant sted fredag 16. februar. Det ble her nedstemt. Jeg får håpe at hemmelig undersøkelse ble nedstemt av hensyn til de ansatte, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven, og ikke på grunn av at administrasjonen var i tidsnød.

Jeg registrer ellers at Arbeiderpartiet i kommunestyret allikevel ikke har lyttet til fagstemmen, men stemte for en variant av modell 4.3, som ingen fagpersoner meg bekjent, egentlig ønsket seg.

Jeg synes det er uheldig og trist at vi har en ordfører og kommunedirektør ut fra den informasjon HTV nå har fått oppgitt, som har medvirket til at kollegaer blir satt opp mot hverandre og føler utrygghet på jobb og at rektorer blir ulikt behandlet. Jeg synes også det er synd at det planlagte fakkeltoget ble avlyst, at FAU ikke står samlet og at splittelsen blant innbyggerne dessverre ser ut til å ha forsterket seg i tidsrommet mellom formannskapsmøtet og kommunestyremøtet.

Det er viktig for meg å presisere at dette på ingen måte er ment som kritikk til de som har signert på oppropet. Ytringsfriheten står heldigvis sterkt i landet vårt, og som lokallagsleder på medlemsmøtet til Utdanningsforbundet Brønnøy 22. januar, oppfordret jeg alle som ønsket å være med på å påvirke beslutningstakerne, til å skrive høringssvar og leserinnlegg, enten gruppevis eller enkeltvis. En stor takk til alle som kom og til alle som har engasjert seg.

Utdanningsforbundet forholder seg til at det nå er fattet et vedtak i kommunestyret -og vil oppfordre oss alle sammen til at vi i fortsettelsen står sammen og arbeider for at både elever og de ansatte blir godt i varetatt i den omstillingsprosessen vi står overfor.

Merethe Paulsen Blomstervik

HTV Utdanningsforbundet Brønnøy

Rettelse:

Rettelse: I en tidligere versjon av innlegget sto det i en parantes at halvparten av underskriverne ikke var lærere. Forfatteren av leserinnlegget er usikker på dette, og innholdet i parantesen er derfor fjernet.

Se alle rettelser her.