Det er helt ukjent for meg hvilken informasjon HTV i dette tilfellet har fått som gjør at det konkluderes med at jeg har satt noen opp mot hverandre. Antakelser som fremkommer i leserinnlegget kunne i mine øyne med fordel vært avklart med en telefonsamtale slik at man kan løse uenigheter og misforståelser uten å ytterligere øke konfliktnivået.

Det som skjedde mellom formannskap og kommunestyret fra min side er følgende:

I vedtaket i budsjettsaken i kommunestyret i desember ble vedtaket i kulepunkt 19 som følger: Konsekvens av å velge en annen modell enn 4.0 i skolestruktursaken medfører at man må finne inndekning for kutt som ikke gjøres på struktur. Disse kuttene skal gjøres innenfor skole og oppvekstsektoren.

I formannskapsmøtet den 14 februar vedtok formannskapet modell 1,5, med ett års utsettelse. Dette medførte at vedtaket som nevnt ovenfor om at øvrig kutt ved annet valg enn 4.0, skulle tas innenfor skole, ble gjort gjeldende. Det er verdt å minne om at disse alternativene for inndekking innenfor skole, som f.eks. fådelt skole, utvidet klassestørrelser, reduksjon av SFO tilbud osv er nevnt første gang i budsjettdokumentet i november 2023. Denne alternative listen er også hyppig nevnt i ulike politiske fora og i møter med ansatte. Det eneste som var nytt etter formannskapsmøtet den 14. februar var at denne alternative listen ble ett mer reelt alternativ jamfør vedtak fra desember. Om dette er formidlet på de ulike skolene etter formannskapsmøtet er jeg ukjent med, men det vil ikke være unaturlig at dette har vært et tema på de ulike arbeidsplassene. Men altså en liste over alternativ som har vært kjent over tid.

Fagstemmen, og diskusjon i hvilken grad denne var kommet tilstrekkelig frem var et tema i formannskapsmøtet. I den forbindelse ble gjennomført et møte fredag 16 februar mellom kommunedirektør og ledere innenfor oppvekst der vi diskuterte om en spørreundersøkelse eller lignende kunne være ett alternativ for å få frem fagstemmen. Dette etter innspill fra ordfører. Det ble i møtet konkludert med at det på grunn av tidsaspektet ikke var realistisk å kunne få drøftet dette i arbeidsgruppen, følge hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og da iverksette dette på en forsvarlig måte.

Grunnen til at møtet ble gjennomført med «kun» sentrumsrektorene var at det var modell 1,5 som var vedtaket i formannskapsmøtet, altså noe som betød at det var sentrumsskolene som ble berørt.

Frank Nilssen

Kommunedirektør

Brønnøy kommune