Kommunestyret skulle innledes med en interpellasjon, det vil si et skriftlig spørsmål fra SV-representant Liv Solli. Men grunnet stort frafall av representanter, har ordfører rokket på sakslisten.

-22 av 27 til stede, vi er vedtaksdyktige, sier ordfører etter opprop men jeg må rokke om på sakslisten i løpet av dagen da det er mange som kommer og går, for å passe på at vi hele tiden er vedtaksdyktige, konstaterte han. Dermed ble interpellasjonen utsatt til senere i dag.

Onsdagens møte i Brønnøy kommunestyre er det siste før ferien. Foto: Bente Milde

Tilstandsrapport for grunnskolen

Solli vil ha svar fra ordfører Eilif Trælnes på hva som er gjort for å sikre kvalifisert personell i kommunens barnehager og grunnskole. I det samme møtet er Tilstandsrapport fra grunnskolen 2023 satt opp til behandling.

Årsregnskap og permisjonssøknad

Under den ordinære saksbehandlingen, blir det også lagt frem årsregnskap og årsrapport for Brønnøy havn og Brønnøy kommune for 2022. Kommunestyret skal videre ta stilling til Caroline Jeanette Røsnes søknad om permisjon fra havnestyret. Kommunedirektøren har innstilt på at hun får permisjon ut perioden og at det skal velges inn en erstatter.

Plan for sikkerhet og beredskap

Sakslisten har da fem gjenværende saker til behandling, hvor kommunal beredskapsplikt er den første av disse. Brønnøy kommune har utarbeidet en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, en plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap og en overordnet beredskapsplan. Formannskapet og driftsstyret som har hatt planene til gjennomgang har anbefalt disse ved å vedta dem. Nå er det kommunestyret som skal ha siste ordet. Det skal de også ha i sak om samarbeid om næringsutvikling.

Foreslår tettere nærings samarbeid

Kommunestyret i Brønnøy skal ta stilling til forslaget om tettere samarbeid i regionen på næringsarbeid og et tettere samarbeid med Brønnøy Næringsforum. Det er foreslått at Brønnøy kommune inngår en treårig samarbeidsavtale med Brønnøy Næringsforum og betaler kr 150 000 pr. år for dette.

Boligsosial handlingsplan og økning startlån

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt. Boligsosialt arbeid handler primært om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Til møtet ligger kommunedirektørens forslag til Boligsosialhandlingsplan med tiltaksdel gjeldende for perioden 2023-2028, som er vedtatt og dermed anbefalt av driftsutvalgene. Rett etter denne saken er det foreslått en økning av startlånsrammen for 2023. Kommunedirektøren ber om fullmakt til å søke om inntil kroner 50.000.000,- i ekstra låneopptak på startlånsmidler hos Husbanken for 2023, og gis også fullmakt til å foreta låneopptak i samme størrelse ved evt. innvilget søknad.

– Husbankens satsing handler blant annet om å hjelpe barn ut av fattigdom. Ifølge Husbanken vokser de fleste barn i Norge opp i trygge omgivelser, med gode levekår og utviklingsmuligheter. Derfor blir kontrasten ofte stor i forhold til de barna som vokser opp i familier med utfordrende økonomi. Brønnøy kommune har derfor hatt særskilt søkelys på å prioritere barnefamilier i behandling av søknader om startlån og tilskudd, går det frem av saksfremlegget.

Skal ta stilling til felles IKT- plan

Brønnøy kommune har siden 2015 hatt et vertskommune-samarbeid med Vega kommune og Vevelstad kommune for drift av IKT-tjenester. TietoEvry Connect, den gang Evry Norge AS, ble valgt som driftsleverandør for alle tre kommunene i dette interkommunale samarbeidet. Denne avtalen har utløpt og er nå på forlengelse, og det har siden 2021 vært arbeidet med inngåelse av en ny avtale for IKT-driftstjenester. Omfanget av en slik avtale gjør at kommunene har kjørt en prosess for offentlig anskaffelse med forhandling. Nå er prosessen kommet så langt at kommunedirektøren har lagt frem innstilling for kommunestyret, hvor det går frem av forslag til vedtak punkt 1: Brønnøy kommune tiltrer avtale om drift av IKT-tjenester på Sør-Helgeland med selskapet som tildeles anbudskontrakten. 2. Kostnader til investering og drift legges inn i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.3. Sak om samarbeidsform legges fram for kommunestyret når det er avklart hvilke kommuner som tiltrer avtalen.