Sykehusutvalgets utredning; Fellesskapets sykehus /NOU 2023:8:

Vil samsvare med et Hoved-sykehus for Helgeland, med krav til størrelse, investering, finansiering, samhandling, ledelse, og nær beboere for sykehusbehandling ved TOVENSYKEHUSET, lokalisert til Tovåsen i Leirfjord kommune.

SPESIALIST-HELSETJENESTEN i Norge 2022:

Driftskostnader: 180.590 mill. kr.

Senger / Døgnplasser: 18.272 ( Nasjonalt sykehusbelegg i 2022 : ca. 80 %)

Utskrivninger fra sykehus: 831.775

Liggedager: 5.352.114

Polikliniske konsultasjoner: 12.613.707

SSB; PUBLISERT: 18. juni 2020; forfatter Borgny Vold

I 2019 utgjorde driftskostnadene til spesialisthelsetjenesten i overkant av 153 milliarder kroner. Beregnet til 28 500 kroner per innbygger. Kostnadene varierer mellom de fire helseregionene. I Helse Nord var driftskostnadene til spesialisthelsetjenester 37 700 kroner per innbygger, mot 26 100 kroner per innbygger i Helse Vest og for Midt-Norge 29.500 nkr. per innbygger.

Kostnadsnivået og forskjellene påvirkes blant annet av: Av demografiske forhold (f.eks. befolkningens alderssammensetning), sosioøkonomiske kjennetegn (f.eks. befolkningens utdanningsnivå) og geografiske forhold.

Kravet for likeverdige tjenester til befolkningen vil koste ulikt i de ulike geografiske områder av landet.

Befolkning og driftskostnader for Helgelandssykehus

Nasjonal befolkningsutvikling og befolkningstall i Norge i 2019: 5.348 mill. Befolkningsøkning i periode over 3 år til 2022, til 5.488.984.

Driftskostnadene nasjonalt i 2022 på 180.590 mill, gir driftskostnader per. innbygger på 32.900 kr.

En prisøkning pr. innbygger fra 2019 til 2022 på 15,4%. Ved uendret demografiske, sosioøkonomiske og geografiske forhold vil driftskostnadene for spesialisthelsetjenestene i Helse Nord i 2022 være øket til 43.506 kr.

Fra tall-data vil det i nåtid kreves investering for et Hovedsykehus på Tovåsen, for 100.000 beboere på mellom 4,0 til 4,5 milliarder.

Hovedsykehus på Helgeland, vil for kommende generasjoner over 60 -100 år, måtte beregnes for 100.000 helgelendinger. Avskrivningen av eiendomsverdien av sykehusbygg beregnes over 40 – 60 år.

Det innebærer størrelse for et Helgelandssykehus, på 94.000 til 99.000 liggedøgn per år, som tilsvarer et Helgelandssykehus med 320 - til 340 sengeplasser.

Sykehusutvalgets utredning; NOU 2023:8

Investering av nytt Hovedsykehus for Helgelandssykehuset HF, vil i samtid svare til driftskostnader for 2022 og til framtidig taktisk vurdering av befolkningsutvikling nasjonalt og regionalt til Helgeland.

Foruten også anmodningene av Sykehusutvalget:

«Et sykehus som bygges i dag, skal ha areal og utforming som gjør at det dekker befolkningens behov for sykehustjenester i mange år framover. Drift, investeringer i utstyr, IKT og bygg må ses i sammenheng.

Sykehusutvalget rapport vil bidra til å redusere unødvendig stort økonomifokus i helseforetakene.»

«Utvalget mener at: Redusert egenkapitalkrav, bedre rentebetingelser og finansiering av kapitalkostnader samlet sett vil stimulere til økt investeringstakt i spesialisthelsetjenesten».

Utredningen foreslår dekning av 75% av faktisk regnskapsførte avskrivnings-kostnader.

Det rettes kritikk mot tidligere beregninger av framtidig kapasitetsbehov som bidro til å dimensjonere ned nye sykehusbygg.

Konsekvensen ble at framtidig kapasitetsbehov ble nedvurdert slik at sykehusene ble bygget for små, og mulighetene for effektivisering ble overvurdert og følgelig påført kostnadsnivå som ble høyere enn forutsatt.

Hovedsykehus for Helgeland

Investering for et Hovedsykehus for Helgelandssykehuset HF, må lokaliseres sentralt for befolkningen på Helgeland, til Tovåsen i Leirfjord kommune.

For kommende generasjoner forventes teknisk et arealbehov beregnet for 100.000 beboere med sengetall på 320 – til 340.

Sengeplasser vil være fordelt på somatiske senger, med medisinske – og kirurgiske sengetall. Sentralt for kirurgiske sengetall, vil være tarmkreftkirurgi og tilhørende traumakirurgi.

I tillegg til medisinske senger vil sengetall til avdeling for gynekologi/ føde, sengepost for kuvøse/ nyfødte, sengeavdeling for barneavdeling, fordelt til medisinske senger og senger for barnekirurgi. I tillegg til somatiske senger kommer senge-avdeling for psykiatri.

Lokalisering av Hovedsykehuset

Hovedsykehuset for Helgeland, lokalisert til Tovåsen, vil være et Stort akuttsykehus hvor 8 - av 10 helgelendinger vil rekke sykehusbehandling innen 1 time.

Industristedet Mo i Rana vil rekke sykehusbehandling innen 55 min, samsvarende med 2,3 mill av nordmenn som rekker sine respektive sykehus innen 1 time. Kortere transporttid for behandling enn sammenlignet med industristedene Sauda, Øvre Årdal, Glomfjord og andre.

De øvrige 2 – av 10 helgelendinger vil rekke Toven-sykehuset innen 1 ½ time.

Investeringsramme for Helgelandssykehuset

Når nytt sykehus koster i overkant av ett års driftsbudsjett, blir det fort dårlig økonomi for samfunnet å bygge trange sykehus.

Nye sykehus som dimensjonerer ut i fra feile premisser, kan vanskelig tilpasse seg en framtid som blir annerledes enn planlagt.

En samlende helseinstitusjon for helgelendingene i nåtid, vil kreve spesialisthelsetjenester for inntil 100.000 beboere, for 43.500 nkr. per innbygger.

Et Hoved-sykehus for Helgeland vil følgelig, ut fra kostnadene for 2022, kreve investeringer for nybygg med investeringsramme på 4.0 - til 4,5 milliarder.

Harald Nyberg