Rana Blad (RB) og redaktør Marit Ulriksen

Rana Blads redaktør Marit Ulriksen ordlegger seg i felles verdisyn med helseminister Ingvild Kjerkol: «Fellesskap for norsk sykehuspolitikk er pasientsikkerhet og kvalitet.»

Pasientomsorg utenfor Rana preges av distriktspolitikk, bunadsgerilja og støy.

Dette tidsbildet av et innlegg fra RB med «tanke-skvulp», er en fortsettelse av historiene som Rana-prosessen har skapt de siste 2 år. Nå, i ordlegging for forsterket innsats, for å kuppe tarmkreftkirurgien til et by-sykehus for 26.000 beboere i Rana.

Tarmkreftkirurgi for Hovedsykehuset.

Tarmkreftkirurgi er en av flere fundament for fag- og kompetansebyggingen for et Hovedsykehus til Sandnessjøen og omegn, for 87.000 beboere på Helgeland, fremskrevet til 2060.

En fagsterkt- og kompetansebærende helseinstitusjon, et stort akuttsykehus for boende fra kysten og fra Helgeland innland, vil være den beste garantist for en fremtidig spesialisthelsetjeneste for Helgeland, og for fremtidig faglig rekruttering av helsepersonell.

Ut fra Nasjonal helse- og sykehusplan vil hovedsykehuset for Helgeland, et stort akuttsykehus, være fagbærende med akuttkirurgi, med tarmkreftoperasjoner, samt dekkende medisinske spesialfelt for 87.000 beboere.

En bosetting hvor 30.000 helgelendinger rekker sykehusbehandling på Tovåsen i Leirfjord kommune innen 30 minutter, 8 av 10 helgelendinger rekker sykehuset innen 1 time.

Resterende 2 av 10 helgelendinger vil ha kortest vei til felles hovedsykehus sammenlignet med andre alternative lokasjoner av felles helseinstitusjon for Helgeland. Hovedsykehuset vil være en samlende helseinstitusjon både som kysthospital og sentrumshospital for hele Helgeland.

Det henvises til foretaksprotokollen fra 27. jan. 2020, og til vedtak fra tidligere helseminister Bent Høie.

Rana-prosessen mot helseminister Høies vedtak.

Historie om ordfører Waages angrep mot minister Høies vedtak, er en Rana-prosess med administrasjon, ledelse i HSYK HF, Adm. direktør og helseforetaket i kontorene i Rana, i fellesskap med lokale politiske krefter, med lokale organisasjoner og med næringslivsinteresser i Rana.

Et samlende organ for Rana med sterk påvirkning til fylkespolitiske beslutninger og avgjørelser. Noe sent kommer deres rapport :«Innspill til Helgelandssykehuset»; 22.09,2021», hvor Tovåsen omtales som ikke i samsvarer med Nordland fylkesrådets retningslinjer for by- og tettstedsutvikling.

Isteden kommer fylkeskommunen med støtte til vurderinger gjort av Sweco, av Menons samfunnsanalyse, og av ressursgruppens anbefaling til etablering av hovedsykehus i Rana.

Hvor langt går lokalpolitiske og fylkespolitiske særinteresser for Rana i en styrt maktbruk og skade av helsearbeid for 87.000 beboere på Helgeland?

Toven ligger sentralt for 2 regionssentra og sentralt for bosetting på Helgeland.

Tovåsen ligger i et kjerneområde for Helgeland, med en reiseavstand på henholdsvis 20 og 30 min til 2 regionssentra/bysentra; 2 av 10 utvalgte regionssentra for Nordland fylke.

Hovedsykehuset på Tovåsen vil bli Helgelands største arbeidssted. Egnet infrastruktur med reisetid innen 30 min for 30.000 beboere fra 2 bysentra og 3 tettsteder til «Tovensykehuset» En forstørret region for Helgeland med private og offentlige servicefunksjoner som vil dekke handel og tjenester for flere kommuner. Urbane miljøer med sosiale møteplasser, stedskvaliteter, estetiske og fysiske omgivelser for mange typer sosiale kontakter. Et samfunn med utvikling av tverrgående sosial-, økonomisk og miljømessig infrastruktur. Mangfoldig møteplasser for idrett – og organisasjonsliv både i Vefsn og i Alstahaug.

Instruksjon til avvikende styringsdokument

Oppfølgingen og effektuering av foretaksmøtet, gitt som ansvar til adm.dir. Gunnlaugsdottir, ble et avvikende Styringsdokument frem mot konseptfasen.

I Konseptfase steg I, presenteres endret instruksjon som fraviker fra helseministerens foretaksprotokoll.

Instruksjonen i styringsdokumentet gjelder nå «likeverdige løsningsalternativer for to små sykehus» på hver lokasjon i Sandnessjøen og i Rana. To små meningsløse og dyre helseinstitusjoner med manglende kompetanse og svekket rekruttering.

Videre følges fremlegg av «Faglig strategisk Utviklingsplan» for Hovedsykehuset, med oppfølgende Grunnlagsdokument analyse, innsikt.

Fra høsten 2020 kom adm.dir. Gunnlaugsdottir med nye direktiver. Nå en endre organisasjons- og ledelsesstruktur for Helgelandssykehuset HF i en klinisk gjennomgående ledelse (KGO).

En påført styrt politisk og helsepolitisk vanskjøtsel av prosessarbeid mot 2 sykehusløsninger, et styrt vendetta mot felles helseinstitusjon for Helgeland.

Taktiske grep mot helseministerens vedtak, som medfører tap av hovedsykehus for befolkningen på Helgeland, et stort akuttsykehus for beboere langs Helgelandskysten, Helgeland Innland og Sør-Helgeland.

Tap av et dekkende kysthospital og sentrumshospital for Helgeland som avhenger av riktig lokalisering for beboerne på Helgeland, lokalisering til Tovåsen i Leirfjord kommune.

Hvor går grense mellom påført prosessrelatert avvik og straffbart avvik? Dette bør kreves behandlet av sivilombudet.

Det bør være en grenser for kognitive avvik i alle nasjonale prosesser. Trøsten til alle pasienter i Rana bør være at all kirurgi og indremedisin vil flyttes og bygges opp ved felles helseinstitusjon for hele Helgeland.

Styrt avvik innbygd i planprogram for «Faglig Strategisk Utviklingsplan» (FSU):

I: Fra FSU: «Akuttsykehusene som beskrives i foretaksprotokollen er i tråd med definisjonen av akutt sykehus i Nasjonal helse- og sykehusplan.»

Korrektur (K): Foretaksprotokollen skiller mellom et hovedsykehus, Stort Akuttsykehus med faglig dybde – og breddekompetanse og lite sykehus som «etableres» som akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap.

Derfor er orientering i FSU ikke i tråd med helseministerens vedtak for et Hovedsykehus for Helgeland.

II FSU: «I Nasjonal Helse- og Sykehusplan er begrepet hovedsykehus brukt for å beskrive regionsykehuset i de ulike helseregionene, ikke som begrep som er førende for å skille faglig innhold mellom sykehus på samme nivå i et helseforetak.»

Korrektur: Et hovedsykehus for Helgeland for 87.000 beboere, fremskrevet til 2060, bør være førende og med kompetansekrav for befolkningen sett i relasjon til et by-sykehus for Rana.

I Nasjonal Helse- og Sykehusplan vil et Hovedsykehus for Helgeland, lokalisert til Tovåsen tilsvare et stort akuttsykehus med krav til bredt tilbud og kompetanse innen akuttkirurgi, blant annet tarmkreftkirurgi og dekkende fagmedisinske spesialiteter. Tovensykehuset vil spare inn behovet for et utbygd DMS (distriktsmedisinsk senter) i Mosjøen.

III: FSU: Begrunnelsen for å ikke å etablere en en-sykehusmodell var å sikre best mulig tilgjengelighet til helsehjelp fra alle deler av et relativ langstrakt Helgeland.

Korrektur: Hvor – relativt langstrakt- er Helgeland? Foretaksprotokollen fra 27.jan.2020, gir føring mot en-sykehusmodell som er den klart beste løsningen for Helgeland. Ikke hva som begrunnes ved fremlagt «Faglig Strategisk Utviklingsplan» for to små likeverdige» sykehus med tap av medisinsk og faglig kompetanse, manglende rekruttering og kostnadskrevende avtalespesialister.

IV: FSU: Hovedkontoret betyr foretakets forretnings adresse og administrerende direktørs arbeidssted.

Korrektur: Kontorer og bosted for ledelse, administrasjon, Adm.dir. og helseforetakets tjenesteansatte er bestemt å være i Sandnessjøen.

Forvaltningen, administrasjon og ledelse tilflyttet Sandnessjøen skal ikke reduseres til «foretaket forretningsadresse».

Hva sier loven om bostedskrav? Det følges av Høyesterettspraksis, herunder blant annet den såkalte NØKK-dommen. Rt-2000- 1602, at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeid.

Rammen for styringsrett er innenfor arbeidsforhold som bør være inngått.

V: FSU: Det vil være ledelse ved flere av foretakets lokasjoner.

Korrektur: Gjentagelse av ovenstående korrekturer. Samlet Helseforetak, med ledelse og administrasjon skal flytte fra lokalene i Mo i Rana, til kontorer og bosteder i Sandnessjøen.

En spredning av ledelse til ulike lokasjoner på Helgeland er uhensiktsmessig og uryddig i forhold til samhandling.

VI: FSU Arbeid med «Faglig strategisk Utviklingsplan» har fulgt føringene som er lagt i foretaksprotokollen når det gjelder funksjonsfordeling.

Korrektur: «Faglig strategisk Utviklingsplan», som er fremlagt, bryter med fremlagt foretaksprotokollen ved å gi en Utviklingsplan for «to likeverdige små sykehus» for Helgeland».

Foretaksprotokollen fra 27.jan.2020 viser til sykehusstruktur bestående av et Hovedsykehus for 87.000 beboere og et lite sykehus, «etablert» som et akuttsykehus med indremedisinsk akuttberedskap.

FSU har ikke fulgt føringene som er lagt i foretaksprotokollen for et Hovedsykehus for Helgeland og en funksjonsfordeling mellom Hovedsykehus og et lite akuttsykehus for Rana. VII: FSU: Foretaksprotokollen påpeker ikke noe spesifikt om administrative funksjoner.

Korrektur: Det vil være ganske unødvendig når administrative funksjoner følger en administrativ forvaltning som har kontorer og boadresse i Sandnessjøen

Konsekvenser ved Rana-prosessen

Konsekvensene ved Rana-prosessen, med førende media-makt og lekkasjer i sammenheng med tarmkreftkirurgien, har medført kritisk, skammelig frustrasjoner, motsetninger og apati blant store deler av befolkningen på Helgeland.

Det kan ikke gis tillit til videre styring av Helgelandssykehuset HF, og i arbeid mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF.

Krav til settedirektør fra Helse- og omsorgsdepartementet

Videre arbeidet for oppfølging av helseministerens vedtak fra foretaksmøte med Helse Nord, bør overføres til Helse- og omsorgsdepartementet med innstilt Settedirektør fra Departementet inntil ferdigbygget Hovedsykehus for Helgeland, gitt ved Foretaksprotokollen.

Alle ansatte av ledelse, administrasjon og tjenesteansatte i Helseforetaket, bør avslutte sin del av en destruktiv psykedelisk Rana-prosess.

Ved ferdigbygget Helgelandssykehus vil administrasjon, ledelse og tjenesteansatte i Helseforetaket, sammen med nyinnsatt medisinsk fagdirektør for Helgelandssykehuset HF, finne sine kontorer og bosteder og i Sandnessjøen.

All videre Rana-prosess for Helgelandssykehuset HF bør opphøre.

Adm. direktør Gunnlausdottir, administrasjon og tjenesteansatte i Helseforetaket bør avslutte sine tjenester, og kontorene ryddes ut, inntil ny forvaltning er etablert med ny ansatte til nye kontorer og bosteder i Sandnessjøen.

Harald Nyberg