Hovedsykehuset for Helgeland ved Foretaksmøtet 27.jan.2020.

Hovedsykehus / stort akuttsykehuset for Helgeland skal fagmedisinsk og helsefaglig ha en regionsfunksjon for hele Helgeland. Ikke bare en helsefaglig by-funksjon for Mo i Rana.

Lokalisering av Helgelandssykehuset avgjøres i konseptfasen.

Sykehuset i Mo i Rana; etableres som akuttsykehus med indremedisin akuttberedskap. Sammen med vakthavende anestesi vil sykehuset være dekkende for generell kirurgi med akuttberedskap; ortopedi med akuttberedskap, og for fødeavdeling med akuttberedskap.

Sykehuset i Rana skal være lokalisert til nåværende bygningsmasse.

Nasjonal helse- og sykehusplan.

Ut fra Nasjonal helse- og sykehusplan vil et etablert hovedsykehus/ stort akuttsykehus for Helgeland, være et fungerende regionsykehus for hele Helgeland.

Et etablert akuttsykehus med indremedisinsk akuttberedskap lokalisert til Mo i Rana, er ikke å vurdere som likeverdige til fungerende regionsykehus for hele Helgeland.

Drift av Helgelandssykehuset HF

Ved foretaksmøte 27.jan. 2020, ble det forutsatt at Helgelandssykehuset HF skal drives som et sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner.

Det betyr imidlertid ikke en utjevning og fordeling av medisinsk faglig kompetanse og fordeling av generelle robusthetskrav.

Adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir

Det er ikke opp til direktør Hulda Gunnlaugsdottir å skjønnsmessig fordele kirurgiske og medisinske fagområder mellom et hovedsykehus for regionen Helgeland og et etablert sykehus med indremedisinsk akuttberedskap i Rana.

Hovedsykehus for regionen Helgeland.

Utvikling for fremtidige kirurgiske og medisinske fag ved et Akuttsykehus på Helgeland, vil gi nye metoder for økt spesialisering, og teknologisk avansert behandlingsformer. Utvikling som gjør sykehuset mer avhengige av kostbart og kompetansekrevende utstyr.

Økt kunnskap og teknologi gir større muligheter for nye behandlingsmetoder, mer nøyaktig diagnostikk og mer målrettet, effektiv og skånsom behandling. Flere og sykere pasienter kan behandles, og behandlingen kan gis uavhengig av alder. Mange nye behandlingsformer krever avansert og dyrt utstyr og tverrfaglig, høyt spesialiserte team av fagfolk.

En utvikling som i større grad vil gjøre hovedsykehuset for Helgeland, mer sentraliserende for Helgeland.

Tovensykehuset

I generasjoner vil stort akuttsykehus/ hovedsykehus på Helgeland bli mer innrettet mot å gi effektiv, målrettet behandling for alle.

En helseinstitusjon som vil bygges ut med fagstyrke for 87.000 helgelendinger fremskrevet til 2060.

Styremedlem i Helgelandssykehuset HF, Eva Monica Hestvik; må gjerne ha andre meninger enn tidligere helseminister Bent Høie.

Hennes oppgave i styret er å følge opp vedtaket fra Foretaksmøtet 27.jan.2020, som ligger til gjennomføring. Om hennes mangel av evner til å forstå sin oppgave, skaper frustrasjoner hos henne, bør hun og likesinnede enten finne sin plass i pålagte oppgaver eller forlate styret.

Adm.dir. Helga Gunnlaugsdottir sliter med økonomisk drift av helseforetaket.

Driften av sykehusene følger de årlige tekniske beregningsgrunnlag med talldata. I lokalavisene angis vikarbruk over årene som en av flere økonomiske pinsler.

Pengebruk i en mangeårig trenert og konfliktfylt sykehusprosess med ansatte rådgivningsfirmaer og revisjonsfirmaer, bør vises frem.

Det er påført stort økonomisk tap og omdømmesvikt i prosessarbeidet for et nytt Helgelandssykehus.

Helsetilsynets vurderer at konfliktnivået i helseforetaket har vanskeliggjort kvalitetsarbeid, påvirket arbeidsmiljøet og skapt usikkerhet i befolkningen på Helgeland.

Denne forvaltningen av Helseforetaket i Rana, i samhandling med politiske organer, med organisasjoner og med næringslivsinteresser i Rana, har påført helseregionen Helgeland og Helgelandssykehuset HF en ubotelig skade.

Den og de ansvarlige burde for lengst ha vært fjernet fra sine oppgaver i ledelse og styre.

Michael Strehle En kandidat blant to søkere til stilling som fagsjef ved Helgelandssykehuset. Vi bør være spart for en gjentagelse av hans nærvær ved Helgelandssykehuset.

I prinsippet foreligger det bare en søker, Arpad Totth. Stillingen bør vurderes for han, eventuelt om nødvendig for ny utlysning.

Konfliktfylt samarbeid over flere år.

Samarbeidet mellom enhetene, og mellom enhetsledelsen og foretaksledelsen, har vært konfliktfylt over lengre tid. Dette kan ha påvirket åpenhetskulturen, samhandlingen og samarbeidet mellom foretaksledelsen og enhetsledelsen internt i virksomheten. Den interne uenigheten har i perioder vært så tilspisset at det ser ut til å ha svekket helseforetakets samlede evne til å ivareta pasientsikkerhetsarbeidet på en tilstrekkelig måte.

Videre prosessarbeid av ledelse og Helseforetaket ved Helgelandssykehuset HF i Rana bør straks opphøre, inntil gjennomført flytting og ny reorganisering av Helgelandssykehuset HF er etablert i Sandnessjøen.

Harald Nyberg