Jeg viser til debattinnlegg i Dagens Medisin, skrevet av sosionom/miljøterapeut Børge Hundens i Rana kommune og tidligere fagsjef Ida Bukholm ved Helgelandssykehuset.

Innleggene pålegger helseminister Ingvild Kjerkol ansvar for flytting av tarmkreftkirurgien til Rana.

Foretaksprotokollen

Begge skribentene unnviker fra tverrpolitisk signert foretaksprotokoll av forrige helseminister Bent Høie (H) 27. januar 2020: At Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med slik funksjon:

  • Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap.

  • Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehus i Sandnessjøen.

  • Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen.

  • Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse.

Kompetansebygging

Tarmkreftkirurgi er en sentral del i fag- og kompetansebygging av kirurgiske og medisinske spesialiteter for hovedsykehuset for Helgeland for generasjoner fremover. En helseinstitusjon for 87.000 beboere på Helgeland, fremskrevet til 2060. Geografi, demografi, bosettingsmønster, klima og kommunikasjon langs kyst og innland vil i generasjoner kreve et hovedsykehus for Helgeland for 100.000 beboere.

Hundnes og Bukholm pålegger helseministeren ansvar med flytting av tarmkreftkirurgien fra sentrale helseinstitusjoner i Bodø, Tromsø og Trondheim til et mindre bysykehus i Mo i Rana: Et sykehus med manglende fagkompetanse innen gastrokirurgi, innen akuttmedisin – og med manglende robusthetskrav inne tarmkreftkirurgi.

Feil adressat

Pasienter og pårørende vil føle trygghet og forutsigbarhet ved helseinstitusjoner med sterk fagkompetanse og for kreftbehandling etter norsk standard for pakkeforløp.

En fagsterk og kompetansebærende helseinstitusjon med krav til robusthet vil være det beste for en fremtidig spesialisthelsetjeneste for Helgeland – og for fremtidig faglig rekruttering av helsepersonell

Begge skribentene appellerer til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om strakstiltak mot det de omtaler som unødvendig ventetid for tarmkreftoperasjoner. Helseministeren er feil adressat.

I Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, følger pakkeforløp for kreft. Målet for pakkeforløpet er kirurgisk startbehandling innen 35 kalenderdager fra sendt henvisning; for 70 prosent av henvisningene.

Forløpstiden

De regionale helseforetakene (RHF-ene) har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstid blir iverksatt og fulgt opp.

  • Forløpstidene er normerende og ikke en pasientrettighet.

  • Fortsatt er det lovmessige grunnlaget hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2–2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

  • Av og til vil det av faglige grunner være pasienter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling.

  • Årsaker til avvik fra de normerte forløpstidene bør dokumenteres i pasientjournalen.

Jeg ser på appellene fra professor Ida Bukholm og sosionom Børge Hundnes som partsinnlegg til støtte for Rana-ordførerens omkamp for å kansellere helseminister Bent Høies vedtak fra foretaksmøtet den 27. januar 2020.

Se ogsåUttalelse fra Nordlandssykehuset/Helgelandssykehuset HF om tykk- og endetarmskreftkirurgi på Helgeland

Fremtiden

Tarmkreftkirurgi er ett av flere fundament for fag- og kompetansebyggingen for et hovedsykehus for neste generasjoner av 100.000 helgelendinger.

En fagsterk og kompetansebærende helseinstitusjon med robusthetskrav, et stort akuttsykehus for boende fra kysten og fra innlandet på Helgeland, vil være den beste garantist for en fremtidig spesialisthelsetjeneste for Helgeland, og for fremtidig faglig rekruttering av helsepersonell.

Hovedsykehuset vil være en samlende helseinstitusjon både som kysthospital og sentrumshospital for hele Helgeland.

Lav tillit

Inntil nå har ledelse i Helgelandssykehuset HF sittet på Mo – i samhandlende fellesskap med kommunal ledelse i Rana.

Det er forståelig at en kommune søker å få maksimal uttelling i form av nye arbeidsplasser.

For Helgeland er et nytt sykehus et foretak som forventes å gi et forbedret helsetilbud til hele regionen – og ikke et sysselsettingstiltak. Så langt er det ingen overdrivelse i å hevde at prosessen for å realisere prosjektet, er preget av manglende tillit og konstruktive innspill.

Kommentarer til ettertanke. : Fra professor Ida Bukholm: Mener forfatteren at han kan mer om hvordan spredning av kreft påvirkes av tiden mer enn meg?

Professoral uttrykksform eller denotativ avvik?

Internasjonalt arbeid innen kreft, og tarmkreft skjer globalt ut fra ulike forskningskulturer, tradisjoner og nasjonal identitet. Internasjonal forskning gis høy prioritet innen norske helseinstitusjoner og helseregionene.

For pasientene på Helgeland vil det i generasjoner fremover merkes ved kompetansen som bygges inn i fagmedisinsk spesialisthelsetjeneste innen kirurgi og medisin for Helgelandsykehuset i samhandling med nasjonale fagmiljøer.

Ut fra nåsituasjonen på Helgeland er et lite sykehus i Mo i Rana milevis fra å    oppfylle pasientsikkerhet og trygghet for familier ved robusthetskrav for tarmkreftoperasjoner, sammen med tverrfaglig akuttmedisin, tilgrensende kirurgiske spesialiteter, for befolkningstilhørighet på 100.000 beboere og en dekkende fagbredde for MDT (multi disiplinære team). I tillegg kommer rapportering til NoRGast og praktisering av ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).

Felles plattform for nasjonale fag- og forskningsmiljøer i Norge, er ikke ensbetydende med at fagpersoner fra andre RHF (regionale helseforetak) gis anledning til å gripe inn i styring og forvaltning av pågående arbeid for en sykehusstruktur for Helgeland.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren er født og oppvokst i Sandnessjøen, har vært distriktslege på Nesna, Træna, Herøy og i Vevelstad og hatt en rekke stillinger i spesialisthelsetjenesten. Han gikk av med pensjon i 2010 og fortsatte i lønnet arbeid frem til 2015, det meste av denne perioden som kardiolog ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) på Ål. I fire år var han med i spesialitetskomiteen for mage-/tarmsykdommer. Han har tidligere i sitt yrkesliv hatt sommer- og avspaseringsvikariater ved blant andre Sandnessjøen sykehus, sykehuset i Mosjøen, Rana sykehus og Nordlandssykehuset i Bodø.

Harald Nyberg

Spesialist i mage-/tarmsykdommer og kardiologi og pensjonert lege

Oslo

foto
Harald Nyberg Foto: privat