Dette ordtaket har absolutt sin gyldighet også i dag. Gammalhunden, med sin livserfaring og gode vurderingsevne gjøydde ikke i tide og utide, men kun når situasjonen ble slik at det var påkrevet å varsle skikkelig.

En sik situasjon dukket opp ved årsskiftet 2020/2021 i Sømna kommune.

Da foretok administrasjonen i kommunen merkverdige kumspring og forunderlige vedtak. Gammalhunden Arild i Halvvegan avventet en stund med sitt varsku på at dette var kanskje en misforståelse, eller noe som var misforstått. Det var det dessverre ikke. Da var gammalhunden nødt for å begynne å rope skikkelig varsku.

Dette skjedde gjennom en rekke innlegg i stedets avis. Responsen fra utrolig mange av Sømnas innbyggere var spontan og ekte: "Slik kan vi ikke ha det i Sømna, dette blir aldeles feil, gjøy videre til de tar til vettet!"

9. juli 2021 ble det opplyst om den forferdelige og vanskelige sykdommen demens som kommunen er pålagt å gi omsorg for. Det ble fortalt om begrunnelse for økt bemanning og økt kompetanse på demensavdelingen, og om departementet sin anmodning om en oversiktlig og faglig velfundert demensplan i kommunen hvert femte år som kommunen må forholde seg til. Alt dette på grunn av at demensomsorg er atskillig mer krevende enn den vanlig kommunale eldreomsorg.

Ingen begrunnelse for at administrasjonen fatter omseggripende og omfattende vedtak om betydelig reduksjon i areal og dermed også i kvaliteten på det kommunale omsorgstilbud i demensorgen før kommunestyret har vurdert og godkjent en slik plan. Kanskje er også vedtaket i strid med lovverket angående omdisponering av omsorgsareal til kontorbruk. Muligens må det en juridisk vurdering til. Dette er så klanderverdig kommunalt håndverk at gammalhunden må gjøy høyt!

22. juli gis en oversikt over de svar og forsøk på forklaringer som kommunedirektøren prøver å gi. Svaret gir imidlertid flere spørsmål enn svar, og må regnes som mer "goddagmannøkseskaft"-svar. Spesielt er mangelen på forklaring om den viktige demensplan og dens manglende fremdrift.

21. september fortelles det grundig og faktabasert om den kvalitative nedgangen i demenstilbudet på grunn av de endringen som allerede da var foretatt.

1. oktober 2021 etterlyses det sunne bondevettet i Sømna. Dette har i snart ett år vært fraværende når det gjelder utredninger, diskusjoner, planarbeid og faglig funderte vedtak om dagens og fremtidens omsorg for demente beboere i Sømna. Til og med kommunedirektøren er helt enig i at antallet eldre i Sømna øker fremover, og dermed også antallet beboere som trenger institusjonsplass.

Likevel skjer det fatale at høyst nødvendige arealer til demensomsorg blir omdisponert til kontorbruk! Og dette synes alle kommunepolitikere i Sømna er helt ålreit! De fattet enstemmig ja i kommunestyremøte 30.09.2021.

Det er jammen ikke rart at denne måte å styre kommunen på begynner å vekke oppsikt også utenfor kommunegrensene.

For å rette opp i denne miserable situasjonen som kommunen nå har bragt seg selv opp i, har alle kommunepolitikere mulighet til å vise litt av Sømna gode bondevett og ordne opp. La nå dette skje i tide før vi som bor i kommunen er nødt til å skjemmes over den kommunale demenspolitikken som nå føres!

Husk at gammalhunden har vanligvis god grunn for å varsku!

Sømna 13.10.2022

Arild Aune