Innledningsvis vil jeg ønske alle typer engasjement om eldreomsorgen i kommunen veldig velkommen. Dette er en viktig tjeneste som er i stadig utvikling. Både forutsetninger, muligheter og ikke minst forventninger endres stadig. At det er ulike oppfatninger om hva som til enhver tid er de beste løsningene, tenker jeg er en styrke.  Det tvinger oss til å tenke oss om, og sjansen for utvikling blir med det større. Pårørende er en viktig ressurs som vi som tjenesteleverandører selvsagt lytter til, og samarbeider tett med. Både i direkte kontakt, og gjennom kommunens eget råd for eldre.

Når det er sagt, er det også viktig at det legges til grunn rett faktum, og at en ser de endringer som blir gjort i  rett kontekst. Her har vi som kommune et ansvar for å informere innbyggere og spesielt pårørende på en måte som inngir tillit til tjenestene. Nye og gamle innbyggere i Sømna kommune kan være trygge på at tjenestene kommunen yter inne pleie- og omsorg er gode og forsvarlige. Det kan selvsagt skje feil, og vi kan alltid bli bedre. Det store bildet er likevel at Sømna kommune har høy kvalitet på sine tjenester, også innen pleie og omsorg. I Sømna har vi 27 langtidsplasser i institusjon. Åtte av disse plassene er på skjermet avdeling. Detter er ikke lite ut fra kommunens størrelse.

Sømna kommune vil i løpet av de neste årene få en helt annen alderssammensetning enn det vi har i dag. Dette er utvilsom en av de største utfordringene vi står overfor som kommune.  I løpet av de neste 15 årene vil vi konkret bli langt flere eldre,  samtidig som antall yrkesaktive går tilsvarende ned. Det er mellom annet denne virkeligheten kommunen nå prøver å forberede seg til når vi gjennom ledere, ansatte og innleide ressurser har startet gjennomgang av tjenesten. I tillegg ligger det en tydelig bestilling fra kommunestyret om å gjennomgå tjenesten med bakgrunn i at kostnadene har økt betydelig de siste årene. Det er også et faktum at vi har høy dekning av sykehjemsplasser i Sømna, og at vi derfor i mindre grad evner å bruke ressurser forebyggende. Det er også et faktum at en heldøgns institusjonsplass krever betydelige menneskelige ressurser og koster i snitt ca en million i året.    Nettopp for at vi frem i  tid skal kunne levere gode tjenester, er denne gjennomgangen vi nå gjør så viktig. Vi er også forberedt på at dette vil utfordre måten vi har tenkt eldreomsorg på frem til i dag. Disse utfordringene er ikke spesielt for Sømna. Jeg er likevel glad for at vi i Sømna er i forkant og forbereder tjenestene på morgendagens utfordringer.  At vi fokuserer på å drive innen tildelte rammer, at vi er åpne for nye løsninger og har fokus på effektiv ressursbruk, gjør at jeg er positiv til at vi i Sømna fortsatt skal kunne levere gode tjenester selv med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.

Under virksomhetsgjennomgangen har både tilsatte, eldreråd og politikere blitt involvert og informert. Jeg har i dialog med politikerne våre vært tydelig på at vi fremover må forberede oss på å dreie ressursene fra et synkende tall yngre til et økende antall eldre. Dette er dessverre ikke nok. Vi må også evne å møte en virkelighet med færre yrkesaktive hender.  Målet blir å jobbe smartere,  ta i bruk hele virkemiddelapparatet fremfor å springe raskere. Pleie- og omsorgstjenesten er i stadig utvikling. Dette gjelder også demensomsorgen. Heldigvis er det ikke slik at gårsdagens løsninger alltid gir de beste svarene på morgendagens utfordringer. De funn som jeg har referert til så lang er utelukkende hentet fra den viktige og grundige virksomhetsgjennomgangen som vi nå gjennomfører.

Et viktig mål for tjenesten er å legge til rette for at fleste mulig kan føle seg trygge og ivaretatt i eget hjem lengst mulig.  Dette gjelder selvsagt også i demensomsorgen. Kommunen rår over en rekke virkemiddel i eldreomsorgen. Å sette sammen tjenester med brukeren i sentrum er et viktig prinsipp. Rehabilitering, velferdsteknologi, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, praktisk bistand, omsorgsbolig, korttidsplass, avlastningsplass, støttekontakt, dagsenter er alle eksempler på tjenester som alene, eller i kombinasjon innebærer større mestringsevne for bruker. Dette representerer også et  omsorgsnivå med lavere kostnader enn heldøgns institusjonsplass.

Antall innbyggere med demens er økende. Dette er en av de viktigste utfordringene helse- og omsorgstjenestene står ovenfor. Sømna kommune er i ferd med å utarbeide ny demensplan.  En viktig mål med dette arbeidet er å kunne levere en god og helhetlige demensomsorg. Personer med demens og deres pårørende skal  sikres medbestemmelse og sikres meningsfylte liv tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov gjennom alle faser av sykdommen. Det er derfor viktig hvordan samfunnet kan legge til rette for at personer med demens blir tatt vare på og integrert. En demensplan skal derfor dekke flere tjenester.  Vi skulle gjerne ha ønsket at arbeidet med demensplan hadde vært kommet lengre. Jeg tenker likevel det er viktigere at planen er god og velfundert når den først kommer mot slutten av 2021. Da basert på gode faglige vurderinger og med brukere og pårørende sine ønsker og behov i sentrum.

Skal vi lykkes med å nå målet om å levere gode tjenester blir det viktigere å ta i  bruk alle de virkemidlene vi rår over, på en helhetlig og effektiv måte fremfor ensidig fokus på antall sykehjemsplasser.

Med vennlig hilsen

Arne Johansen

Kommunedirektør i Sømna

foto
Arne Johansen kommenterer her et leserinnlegg angående demensomsorg i kommunen. Foto: Bente Milde