FAU Salhus Skole er kritisk til utredning og prosess som oppleves som svært forhastet og mangelfull.

Vi må igjen påpeke at høringsdokumentet fremstår som mangelfullt og vi er usikre på om vi leser antakelser, påstander eller fakta. Vi mener at våre politikere ikke kan foreta beslutninger basert på dette dokumentet. Vi registrerer at det kommer flere opplysninger og faktahenvisninger i avisen, med henvisning til nye saksnotater. Vi synes det er uheldig at administrasjonen ikke tok seg tiden til å få dette på plass i utsendte høringsdokument.

Ifølge oppvekstsjef, og videre ordfører og varaordfører vil modell 4.3 gi 589 elever ved Salhus skole høsten 2024. I tilgjengelige høringsdokument finner vi at Salhus Skole vil bestå av 636 elever høsten 2024. Disse tallene harmonerer ikke og det er svært bekymringsfullt om beslutninger tas på feilaktig grunnlag. Salhus skole huser i dag 430 elever. Vi som foresatte opplever skolen som sprengt. Alle klasserom er i bruk ved dagens elevtall. En økning i elevtall ved skolen får konsekvenser for klassestørrelser.

Hvis 4.3 modellen blir vedtatt i formannskapet og videre i kommunestyret, innebærer dette at vedtaket trer i kraft allerede høsten 2024. Dette opplever vi som svært forhastet. Vi frykter at negative konsekvenser ikke er utredet og at det gjøres vedtak som er vanskelig å reversere.

Vi krever en gjennomarbeidet og langsiktig plan for skolestrukturen i Brønnøy. I Bodø kommune er det vist til både informasjonsmøter og workshop med berørte foreldre. Vi i FAU forventer et slikt fremtidig samarbeid. Gjerne sammen med andre viktige samarbeidspartnere som lærere og deres fagforeninger. Dette for å sikre faglige vurderinger knyttet til kvalitet i skolen.

FAU Salhus skole krever at prosessen stoppes umiddelbart og at ingen vedtak fattes før ny og grundig utredning er gjennomført. Vi krever også at det utarbeides en langsiktig plan for skolestrukturen i Brønnøy kommune før omstruktureringer iverksettes.

På vegne av Salhus skole FAU.

Karianne Warholm

Eva Moe

Elin Kristine Olsen

Sandra Brekk Sandvik

Mario Quiroga

Torgeir Bakken Lillehorn

Beate Dragseth

Johanne Pettersen

Kaia Stokkvold