Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad er glade og lettet over at politisk nivå i Vevelstad kommune omsider er «på banen» i den pågående debatt om arbeidsmiljø og vikarbruk i helsesektoren i Vevelstad kommune. Fagforbundet har lenge vært bekymret over arbeidsmiljø og manglende turnuser som har resultert i et så stort vikarforbruk at det ble påpekt i siste kommunestyremøte.

Hva angår arbeidsmiljø så kan ikke kommunedirektøren i Vevelstad eller andre vedta at det skal være et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø skapes på de enkelte arbeidsplasser i et samspill mellom ansatte og ledelse. Det hjelper ikke at kommunedirektøren viser til kulturkartlegging og innleide konsulenter fra Bodø, arbeidsmiljøet må pleies hver dag. Fagforbundets medlemmer ønsker sterkt å bidra i dette arbeidet, men vil også påpeke at ledelse er et fag som også må læres, og enkelte ganger må ledere veiledes bort fra dette ansvaret ganske enkelt fordi de ikke har egenskapene som trengs for å lede andre.

Når det gjelder vikarbruken som ble diskutert i kommunestyret kan ikke Fagforbundet annet enn å si seg enig med de som uttrykte skepsis fra talerstolen. Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad har gjentatte ganger påpekt at Hovedavtale og lokale avtaler ikke er blitt fulgt i arbeidet med å innføre en turnus som sikrer at det er nok kvalifisert personell på vakt til enhver tid. God turnusplanlegging krever involvering av de ansatte og tillitsmannsapparatet og vi må bare konstatere at vår arbeidsgiver ikke har lyktes med dette. Innleide konsulenter har heller ikke her bidratt med annet å fakturere for et bortkastet arbeid.

Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad ønsker at arbeidsgiver skal se på de ansatte som en ressurs og ikke en motspiller. Bruk inngåtte avtaler og ta tidlig kontakt med de tillitsvalgte for å løse eventuelle problemer på lavest mulig nivå. Lokale avtaler som løfter egne ansatte er mye mer lønnsomt og gir bedre og mer stabile tjenester enn vikarbruk.

Og om det trengs innleie fra vikarbyrå skal dette drøftes i hht Hovedavtalen del B, § 1-4-2 , Hovedtariffavtalen kap 1, §2.pks 2.3.2 og i hht arbeidsmiljøloven § 14-9. Arbeidsgiver skal minst én gang i år pr år drøfte bruken av innleid arbeidskraft, herunder praktisering av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte jf. Arbeidsmiljøloven § 14-12 (3). Med en etterlevelse av dette kan kanskje også Vevelstad kommune komme i posisjon til å søke om forsøkskommunemidler i regjeringens Tillitsreform. Et arbeid som regjeringen og LO i samarbeid forutsetter skal skje lokalt og nedenfra og opp.

En riktig god sommer ønskes alle.

For Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad avdeling 203

Jørn Georg Johansen

Styreleder