Det er nok en generell enighet rundt det faktum at politikk dreier seg om å skaffe seg et flertall, stort eller lite, i de avgjørende organer. Fagforbundet mener at i så viktige saker som skolestruktursaken så er det en fordel med et stort flertall. Med det er viktig for demokratiet at knappe flertall også respekteres og at det ikke oppfordres til omkamper.

Alle ønsker seg så god kvalitet som mulig på skolene i vår kommune, samtidig som alle ønsker seg et helsevesen som er så godt rustet som mulig til å møte eldrebølgen. Vi har en befolkning som allerede har en demografisk utvikling som sier oss at det fødes færre barn. Brønnøy, sammen med alle andre kommuner i landet, har ikke tid til å forberede seg på denne situasjonen. Problemene må løses nå og bakteppet er en kommuneøkonomi som er så dårlig at den ikke er bærekraftig.

Mye er sagt og ment i prosessen rundt vår fremtidige skolestruktur, og nå er det bedt om en stans i prosessen inntil lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak er gjennomført. Fagforbundet mener at dette vil være en motivasjonsdreper for de ansatte som skal gjennomføre strukturendringen. Både de barna som gleder seg og de som gruer seg for å starte på ny skole må få nødvendig tid til å forberede seg. Det som kom helt tydelig frem fra de ansatte i skolen, i diskusjonene i forkant av kommunestyremøtet, er et ønske om mer robusthet i skolen i forhold til utfordrende adferd, psykisk helse og generelt med forebyggende arbeid rundt den oppvoksende slekt. Konsekvensen av å ikke gjøre noe med skolestrukturen i kommunen er at det er enda større kutt som må tas på driften av skolene, budsjettvedtaket i kommunestyret er helt tydelig på det.

I Budsjettvedtakets pkt. 19 står det følgende:

19. Konsekvens av å velge en annen modell enn 4.0 i skolestruktursaken medfører at man må finne inndekning for kutt som ikke gjøres på struktur. Disse kuttene skal gjøres innenfor skole og oppvekstsektoren.

I klartekst betyr det at jo mindre man tar på struktur, og jo lengre tid man bruker, desto mere må tas på tiltak som kan gå utover ikke lovpålagte tiltak.

Det har også vært sagt mye om skolestruktur og bolyst. Fagforbundet mener kvalitet på de tjenester som gis er med på å skape bolyst, ikke nødvendigvis hvor de blir produsert. Vi må sammen klare å gi kommunens barn det beste tilbudet vi klarer innenfor de rammer vi har.

Fagforbundet ber politikerne legge bort prinsipper og sette tilbudet til alle barna i kommunen vår fremst, det er de som er viktigst.

På vegne av styret i Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad

Jørn Georg Johansen