Det ligger på bordet forslag til alternativ som inkluderer å legge ned opptil flere av kommunens skoletilbud.

Hva betyr små nærskoler for et lokalsamfunn og elevene?

* Læreutbytte og sosialt og emosjonelt velvære er bedre i mindre enn i større grupper. Det er lettere å tilpasse undervisningsopplegget til den enkelte elev. Hver enkelt elev blir sett!

* «Landsby»-effekten. Vi kjenner hverandre, og kontakter hverandre når vi ser ungdommene trenger voksenoppfølging. Og vi sier fra direkte til ungdommene, og barna. Trygge voksne gir trygge(-re) barn

* Vi opplever at kommunen får mye for pengene ved å ha skole i utkantene. Mange tilbud opprettes på dugnad og gjennom organisasjoner. For eksempel fotballbane, lysløype og stadig bedre utstyrt gymsal og basseng i Velfjord. Og utallige dugnadstimer er lagt ned rundt det fantastiske idrettsanlegget ved Nordhus. Det er «nærmiljøet» med lokalpatriotisme og -engasjement som er hoveddriver for å få til slike tilbud som skolene og andre innbyggere kan nyte godt av. Hva mer enn ei skole mister vi, hvis ei skole bygges ned?

* Lokalsamfunnet blir mer sammensveiset fordi elevene har et skolefellesskap; voksne blir kjent med hverandre på tvers av tidligere sosiale konstellasjoner.

* God kontakt mellom elevene på tvers av klassetrinn, nettopp fordi alle elevene kjenner alle.

* Spørsmålet om nærskoler må ikke reduseres til et spørsmål om reisevei. Tilhørighet til sitt lokalsamfunn er viktig, og bidrar til identitet og ønske om å legge igjen tid og krefter her, også i framtida.

Å ha flere (ungdoms-)skoler i samme kommune er bærekraftig, og gjør at kommunen står i en god posisjon også i tilfeller der elever har behov for å bytte skole.

Styret i FAU ved Hilstad har arrangert storforeldremøte i forbindelse med høringssaken. Det var svært godt oppmøte av meget engasjerte foreldre. Det kom opp mange tanker og spørsmål:

* Hva skjer med dagens lærere ved Hilstad ved en nedleggelse av ungdomsskolen. Vil de ønske å fortsette å jobbe i kommunen?

* Hvordan vil en reduksjon av elevtallet påvirke læringen for de minste elevene? Færre lærere på de som sitter igjen. Ingen vil ønske å komme tilbake etter endt videregående skole for å bosette seg.

* Foreldre og foresatte ved Hilstad skole stiller spørsmål til rapportens økonomiske rammer. Vi føler ikke økonomien er godt belyst.

* Hvordan vil lokalsamfunnene se ut etter en eventuell omstrukturering? Har man sett på hvordan dette vil påvirke den psykiske helsen for elevene? Dette er ting som vil definere den psykiske helsen for enkeltelever i lang tid etter endt grunnskole

* Hva er viktig for Brønnøy kommune på lang sikt. En desentralisert skolestruktur vil gi økt bolyst på plasser som Velfjord, Hommelstø og Toft/Torget. En nedleggelse vil på sikt øke fraflytting fra Brønnøy kommune.

* Det er ikke riktig at i fremtiden vil «alle» bo i sentrum, det er «trendy» å bo på småbruk i grisgrendte strøk.

* Har de folkevalgte sett på kartet når de omtaler elever ved Hilstad som «Hommelstø-elevene»? (En stor andel av elevene bor lenger inn i bygda, og på avstikkere langs fylkesveien).

* Presset på foreldrene vil øke i form av økt behov for skyss.

* Hvor ble det av lovnadene om flere møter mellom kommune og brukere? I møtet den 29.03.23 ble det fra oppvekst gitt lovnader om flere møter med den gode diskusjonen i fokus. Har disse møtene funnet sted? Har i så fall Hilstad skole blitt holdt utenfor?

* Velfjord opplever tilflytting grunnet nærhet til skole og nærmiljø. Familiene har valgt plassen nettopp på grunn av kort skolevei. Etter to år i lokalmiljøet har familien funnet seg godt til rette. Barna trives veldig godt på skolen. Det oppleves som opprivende for de som flytter til bygda å oppleve at man kanskje kan ende opp med å pendle barna til en ny skole.

* Hvordan vil reisetiden påvirke kvaliteten på elevenes skolehverdag? Fravær, karakterer, læring, leksehjelp og fritidsaktiviteter. Elever som allerede sliter vil få enda dårligere utbytte av skolen.

* Godt etablerte familier sier de ikke kan bo her ved en eventuell nedleggelse av ungdomsskolen; og de vil da flytte ut av kommunen.

* Samtlige elever ved Hilstad ungdomsskole har under de siste års elevsamtaler (med lærer) svart «Nei» på følgende spørsmål: Har du opplevd å bli mobbet? Har du selv deltatt på mobbing av medelever? Har du observert mobbing av medelever? Dette viser at ungdomsskolen på Hilstad er et trygt sted å være!

FAU ved Hilstad skole anmoder Brønnøy kommune, med dette som bakgrunn, om at Hilstad skole også i framtiden skal undervise 1.–10. klasse, og at Nordhus skole fortsatt får utdanne sine 1.-7.-klassinger.

Utdyping vedrørende Hilstad skole:

Alle barn og unge i indre Brønnøy sogner til Hilstad skolekrets. Indre Brønnøy består av Velfjord, Øverbgda, Vassbygda og Tosen. Fra innerst i Tosen (Tosbotn) er det 42 km til Hilstad. I Velfjord er det dessuten mange avstikkere av kortere og lengre distanse, fra fylkesveien. Og tenk; det bor barnefamilier på svært mange av disse! Dette gjør at det allerede i dag er krevende å finne løsninger for en skoleskyssordning som er innenfor gjeldende anbefalinger til tidsbruk.

I videregående skole har elever rett på borteboerstipend dersom foreldrene bor lengre enn 40 km unna læreplassen. En stor andel av elevene ved Hilstad skole bor mer enn 40 km unna Salhus (som er det nærmeste skolealternativet), og vi har barn som bor mer enn 60 km unna. Det er en uforsvarlig tanke at disse elevene i framtiden skulle kunne skysses til ungdomsskole, når de etter endt grunnskole har rett til å slippe denne transporten!

Hentet fra Revisjon av Brønnøyskolen, avsnitt «Skoleskyss som faktor i ressurstildelingen»:

«Elevenes reise- og ventetid hver vei, beregnet etter skolens ordinære start- og sluttider, skal søkes begrenset til:

45 minutter for elever i 1. til 3. klasse

60 minutter for elever fra 4. til 6. klasse

75 minutter for elever fra 7. til 10. klasse.

I vurderingen av hva som er akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sees i sammenheng. Det bør også tas med hvor lang ventetid eleven har før og etter skolen. Det er altså den totale tiden som eleven bruker fra han eller hun drar hjemmefra og til opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme om ettermiddagen som utgjør den samlede reisetiden»

Vi mener dette avsnittet avviser et alternativ som inkluderer nedlegging av Hilstad ungdomsskole, med bakgrunn i at mange av våre elever ikke kan få en akseptabel reisetid.

PS: Signaleffekten ved nedleggelser kan ikke undervurderes. Og heller ikke signaleffekten av å foreslå nedleggelse. Skolestruktur er et spørsmål som kommer opp til stadighet. For oss som allerede bor her, oppleves disse forslagene som arrogante, og på grensen til en festlig lek fra kommuneledelsen, når vi atter og atter igjen må ta fram argumentene og sloss for det vi har kjært. Vit at det koster enormt med tid og energi. Vi ber om at dere slutter å fremme disse forslagene om nedleggelser.

Tenk heller strategisk; fred skolene våre! Det vil gi oss som bor her, og alle som vurderer å flytte til kommunen, framtidstro og oversikt.

Styret i FAU ved Hilstad skole, Tor-Arne Fjelldalselv, Gro Estensen, Linn-Anita Nilsen, Linda Holm