Jeg ser i media at ordføreren i Brønnøy mener at kommunen er kjent for sin næringsvennlighet, og at hun blant annet har uttalt:

«Brønnøy kommune har historisk sett vært kjent for å være en kommune som verdsetter næringsutvikling og bærekraftig vekst. Kommunens næringsvennlighet reflekteres gjennom et variert og robust næringsliv, som spenner over flere sektorer»

Som medeier i flere bedrifter i Brønnøy ser jeg at dette dessverre er langt fra sannheten. Både når det gjelder næringsvennlighet og at kommunen har et robust næringsliv. Det motsatte er tilfelle; Kommunen er særdeles næringssvak og oppfattes ikke som næringsvennlig. For å kunne rette på dette er det viktig at ordføreren og andre politikere og ledere i kommunen forholder seg til virkeligheten.

Brønnøy kommune er fra naturens side en flott kommune, med beliggenhet og naturressurser som representerer et stort potensial. Kommunen er også beriket som vertskap for Brønnøysundregistrene med 500–600 kompetansearbeidsplasser. Alt skulle derfor ligget godt til rette for en sterk vekst og positiv utvikling. Brønnøysund som regionsenter burde derfor hatt over 10.000 innbyggere. Dette har dessverre ikke skjedd. Det kan se ut som om arbeidsplassene på Brønnøysundregistrene har kommet i stedet for og ikke i tillegg til eksisterende og nye arbeidsplasser i privat sektor. I registersjefens heimkommune Nærøysund er det de siste årene skapt om lag 1.500 arbeidsplasser i privat sektor hovedsakelig innen sjømat/havbrukssektoren, mens det i Brønnøy samtidig kun er kommet 200–300 nye arbeidsplasser innen havbruk og bergverk.

Siden oppstarten av løsøreregisteret har Brønnøy tvert imot opplevd sterkt tilbakegang på flere områder og bare innen sjømat og landbruk mistet flere arbeidsplasser enn det er på registrene;

• Fiskerindustribedriftene Findus og Felix som på det meste hadde 300–400 ansatte er borte. Det samme gjelder 6–7 andre fiskeforedlingsanlegg med 50–100 ansatte, og 3 mindre lakseslakteri.

• Antall fiskere er redusert fra ca 250 til om lag 30, og det er i dag ingen havgående fiskefartøy i kommunen.

• Meieri og slakteri med om lag 50 arbeidsplasser er nedlagt eller flyttet ut av kommunen.

Dette er selvsagt ikke nåværende ordførers eller kommunens ansvar; men de siste årene er det flere eksempler på politikerne i Brønnøy har fattet beslutninger som oppfattes om næringsfiendtlige og hindret vekst og utvikling:

• AkvaFuture fikk nei til oppdrettslokalitet og måtte flytte virksomhet til Vevelstad. Eieren Brynjar Forbergskog var klar i sin tale: «Brønnøy er næringsfiendtlig så det holder».

• Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS ble solgt ut av kommunen på grunn av at kommunestyret trakk inn lokaliteter selskapet/eierne hadde hatt i mer enn 30 år.

• Bendiksen og andre sliter med å få egnede næringstomter

• Kommunen brukte 8 år på å få revidert kommunens arealplan, noe som bla forsinket planene med landbasert oppdrett på Toft med 3–4 år

Jeg håper ordfører Siv Aglen og det nyvalgte kommunestyret vil forholde seg til virkeligheten og føre en næringsvennlig politikk som gir vekst og utvikling i kommunen. Dersom man ensidig fokuserer på kostnadskutt, nedlegging av sykehjemsplasser og skoler, så blir dette en negativ og selvforsterkende utvikling med stadig mindre verdiskaping, mindre inntekter til kommunen og stadig behov for nye utarmende innsparingstiltak.

Også lokalavisen og en del «nettroll» må gå i seg selv. Den grove hets og mobbing som først og fremst har vært rettet mot Paul Birger Torgnes har vært både skammelig og skadelig. At han har valgt å flytte fra kommunen er ikke overraskende. Det overraskende er at han ikke har gjort det for lenge siden. Gründere og næringsutviklere som Torgnes må heies fram om kommunen skal få vekst og utvikling, ikke sjikaneres og jages bort fra kommunen. Mange, trolig de aller fleste næringsaktørene i Brønnøy ser dette, men få eller ingen tør å stå fram å si fra når de ser hva Torgnes har vært utsatt for. De er redd for å bli utsatt for samme sjikane i media og at det skal gå ut over virksomheten de driver.

Brønnøy kommune og Brønnøysund har et stort potensial for vekst og utvikling, men det krever at politikere, næringsliv og også media jobber sammen for å legge til rette for og skape denne utviklingen. Den kommer ikke av seg selv.

Atle Berg