På Toft i Brønnøy kommune har Brønnøy kommune godkjent en reguleringsplan for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg med en størrelse på ca. 470 daa. Det er firmaet Aquaculture Innovation som står bak planene. Anlegget skal være av betydelig størrelse, og målet er å ha over 25 000 tonn laks i anlegget samtidig.

Denne saken har vært en lang prosess og ble nylig avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Årsaken til at planen ble avgjort av KMD var at Statsforvalteren i Nordland fremmet innsigelse med bakgrunn i nasjonalt viktige naturverdier. Engasjementet i lokalmiljøet har vært stort. Dette dreier seg et område hvor både friluftsliv, natur- og landskapsverdier blir sterkt berørt. Denne saken er klassisk, næringsetablering står mot natur. Det ubegripelig for oss i Naturvernforbundet at så store naturverdier blir ofret, etter at forrige fiskeriminister i juli går ut og sier at veksten i oppdrett kun skal skje om den kan gjøres bærekraftig. «Regjeringen vil legge til rette for økt vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer».

Både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet støttet innsigelsen. Klima- og miljødepartementet vurderer naturmangfoldet i området slik «Naturtypene er under press, de er ikke vanlig regionalt og er også i betydelig tilbakegang nasjonalt. Toftøya er et av områdene på Helgeland med størst naturverdier. Etter en helhetlig vurdering tilrår departementet at innsigelsen fra Statsforvalteren i Nordland tas til følge.»

Alle faginstanser har dermed sagt nei til utbygging.

Aquaculture Innovation ønsker å produsere opp mot 33 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse). Tilsvarende konsesjoner til havs ville kostet minst 3,3 milliarder! Prisen på oppdrett i sjø var en kompensasjon for bruk av fellesskapets areal. Vi kan ikke forstå at fellesskapets arealer på land ikke skal koste noe.

Forutsetningen for at utbyggingen skal kunne starte er at det blir gitt en akvakulturtillatelse. Dersom det ikke gis tillatelse, så kan det ikke bygges oppdrettsanlegg på Toft. Lokalbefolkning og Naturvernforbundet vil kjempe imot at det blir gitt tillatelse. Naturvernforbundet stiller også store spørsmål ved saksbehandlingen i Brønnøy kommune og sender saken til Sivilombudsmannen.

Området på Toft er et av mange landbaserte anlegg som planlegges i Nordland. I Salten planlegges det tre anlegg, mens ett anlegg allerede er under bygging i Rødøy kommune. Alle anleggene i Salten skal etableres på øyer og holmer hvor det skal sprenges ned store bassenger. Dette er snakk om store inngrep, mye av det i sårbare områder blant annet for sjøfugl.

Landbaserte anlegg fremmes som en del av fremtidens havbruk. Landbasert vil kunne gi mindre utslipp og rømming. Det vil også være mulighet for oppsamling av slam og næringssalter. Men vi er bekymret for tempoet av søknader før kommuner og myndigheter har oversikt.

Regelverket for landbasert oppdrettsanlegg er ikke godt nok. Anlegg som har kontakt med sjø skal ikke regnes som landbasert selv om de er lagt på land. Regelverket sier at et landbasert anlegg har bunnen over havnivået. Noen av de «landbaserte» konsesjonene som er gitt i Nordland tilfredsstiller ikke dette kravet. Er de sprengt ned under flomålet er de per definisjon ikke lenger landbasert.. Om dette tillates er det ikke lenger et landbasert anlegg og må behandles som et sjøbasert anlegg.

Mange eller muligens de fleste etableringer av landbaserte anlegg blir i dag godkjent via dispensasjoner fra kystsoneplaner og vedtatte arealplaner. Siden det ikke er noen begrensninger på mengden av anlegg på land frykter vi en rask og ukontrollert etablering. Landbaserte anlegg vil beslaglegge betydelige arealer og føre til irreversible naturinngrep.

Den største trusselen mot naturmangfoldet er nedbygging og endring av naturarealer.

Skal havbruksnæringen ha troverdighet på bærekraft kan de ikke bidra til å løse miljøproblemer med nye. De kan heller ikke fortsette å omgå regelverket.

Som et premiss for landbasert oppdrett må arealnøytralitet være viktig. Deretter må vi kunne forvente at miljøfaglige myndigheter blir lyttet til. Saken på Toft har fått et vedtak som sier at naturen aldri vil ha en sjanse.

Naturvernforbundet i Nordland

Kaja Langvik-Hansen

Styreleder

June Grønseth

Styremedlem