Det skal i disse dager tas en beslutning angående skolestruktur i vår kommune som vil påvirke våre barn i mange tiår fremover. En slik beslutning bør basere seg på en grundig konsekvensutredning.

Utredningen «Utredning av skolestruktur i Brønnøy» med høringsfrist 6.11.2023 er forhastet og lite gjennomarbeidet. Høringsfristen var satt til fem uker, noe som er vesentlig kortere enn normal praksis på to måneder i slike saker. Utredningen inneholder også mange mangler som er påpekt av både Utdanningsforbundet og andre.

Vi leser i Brønnøysund Avis 21.11.2023 at politikere fra AP, SV og Rødt har kommet opp med en egenutviklet modell: Modell 4.3. Denne modellen har ikke vært ute på høring og innebærer at Salhus skole skal huse mellomtrinn og ungdomsskole for Salhus, BBU og Nordhus. Videre skal BBU være barneskole og huse elever fra Salhus og BBU, mens Nordhus består delvis som egen barneskole. På samme møte ble denne modellen vedtatt (av de samme tre partiene som har utarbeidet dette forslaget) og sendes videre til formannskapet, der saken skal behandles allerede 28.11.2023. Videre plan ser ut til å være behandling og vedtak i kommunestyret 13.12.2023? Her går det fort i svingene. I innkallingen til formannskapet fremgår det at Salhus barnehage eventuelt skal flyttes til Flaggstanghaugen og at lokalene skal tas i bruk i skolen på grunn av plassmangel på Salhus Skole ved modell 4.3. Det innebærer at vi verken har en offentlig barnehage eller barneskole på Salhus. Det er på Salhus det bor flest barn, hvor er logikken?

Det skrives om «kvaliteten i Brønnøyskola» av politikerne som fremmer dette forslaget. Vi stiller oss kritisk til at en slik omstrukturering hever kvaliteten i skolen vår.

Videre stiller vi oss svært kritisk til at en så stor beslutning skal besluttes og iverksettes i løpet av så kort tid. Her er det mange og store forhold som skal tas stilling til og endres. Det er ikke bare lokasjon som påvirkes for alle barn i denne kommunen: Undervisningsopplegg, tilbud til elever, arbeidsforhold for lærere, rutiner, prosedyrer og regler, og ikke minst kultur. Her er nok listen mye lenger.

I våre yrker har vi erfart og lært at slike organisatoriske endringer bør være godt gjennomarbeidet før de iverksettes. Det er mye jobb som må gjøres i forkant. Utredningen fremstår som svak i et økonomisk perspektiv. Noe må gjøres i forbindelse med reduserte barnetall fremover. Vi mener at vi starter i feil ende. Det er opprettet ei ny stilling i Brønnøy kommune som skal jobbe med «Hele Brønnøyskolen». Målet er å gi et godt og likt tilbud på tvers av de fire skolene vi har i dag. Dette arbeidet må få vise resultater før vi slår sammen tre ulike skoler.

Vi håper at dette ikke blir en forhastet beslutning av våre nye politikere som ønsker å vise handlekraft. Denne beslutningen berører 1.390 barn med tilførende familier. Denne saken fortjener er god utredning og videre prosess.

Veronica Fagerland Kroknes

Maria Sommervik

Malin Skraamo

Kaia Stokkvold