Vi viser til høringsdokumentet foreslåtte endringer i skolestrukturen i Brønnøy kommune. Ungdomslaget UL Fremgang ønsker å uttrykke vår sterke motstand mot nedleggingen av Nordhus skole.

Skole-hjem-samarbeid

Oppvekstsjef skriver i sin innledning "Det er svært viktig at også̊ foreldre opplever at kommunen tilbyr best mulig skole- og læringsmiljø i skolen der en bor. Det er ofte et godt grunnlag for et godt skole- hjem samarbeid."

Vi vet at godt skole-hjem-samarbeid der foreldre har en aktiv rolle, viser seg positivt for barn og unge på en rekke skolerelaterte områder. Forskning fremhever forhold knyttet til den enkelte elevs læringsutbytte, deres arbeidsinnsats og holdninger til utdanning, i tillegg til deres sosiale kompetanse og trivsel Foreldres involvering i skolen spiller dermed en viktig rolle for det enkelte barn, og det kan også̊ medvirke til at andre barn trives bedre og lærer mer, gjennom at miljøet er trygt og forutsigbart. En nedleggelse av en skole der samarbeidet mellom skolehjem har fungert så godt, vil undergrave verdien i den langsiktige jobben lærere og ansatte ved Nordhus skole har gjort fram til nå̊. Nedleggelse av Nordhus skole vil ha negative konsekvenser for et videre samarbeid, som tar tid og innsats å bygge opp.

Skolevei og helse

Nedleggelse av Nordhus skole vil kreve at barn så unge som seks år må̊ reise med buss for å komme til skolen. Dette kan utgjøre en betydelig risiko for deres trygghet og trivsel – og ikke minst er det en målsetting at barn skal kunne komme seg til skolen ved egen hjelp – til fots eller på sykkel.

Ryggplager, dårligere kondisjon og overvekt er mer vanlig blant dem som må̊ ha skoleskyss, enn blant dem som sykler eller går til skolen viser forskning fra Nordlandsforskning. Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen sier at elevenes helse bør veie tungt når kommuner vurderer sin skolestruktur. Nordhus skole er ei helsefremmende skole, og ifølge Helsedirektoratet er skolen en av de viktigste arenaene for å fremme fysisk aktivitet.

Barnas perspektiv

Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser til at trygge skoleveier en avgjørende faktor for barns helse og trivsel. I en undersøkelse gjennomført av Samferdselsdepartementet kom det fram at blant annet trygge skoleveier og bedre muligheter til å komme seg fram på egenhånd er viktigst for barna. Videre viser undersøkelsen at de ønsker å delta på aktiviteter, og helst vil klare dette selv og være uavhengige. Mangel på transportmuligheter er et av de største hindrene for at de skal kunne være med på fritidsaktiviteter. Vi oppfordrer kommunen til å prioritere barns helse og den generelle folkehelsa i Brønnøy, ved å beholde Nordhus skole og dermed opprettholde en trygg skolevei, og stimulere flere barn til å delta i organiserte fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Idrettslag og folkehelse

Nedleggelsen av Nordhus skole vil ha negative konsekvenser for vårt lokale idrettslag Sport Torghatten, som spiller en viktig rolle i å fremme fysisk aktivitet og folkehelse blant barn og ungdom i lokalsamfunnet. Brønnøy har flere familier som faller inn under kategorien lavinntektsfamilier, og utstrakt dugnadsarbeid har gjort at Sport Torghattens medlemsavgift og pris for å delta i organisert idrett er beholdt lav. Å legge ned Nordhus skole vil føre til at flere barn etablerer omgangskretsen sin i sentrum av Brønnøysund, og grunnlaget for å ha et eget idrettslag for beboerne vest for Brønnøybrua vil forvitre. Ved å opprettholde skolen og støtte idrettslaget, kan kommunen bidra til å forbedre folkehelsen i kommunen, og samtidig beholde et sårt tiltrengt tilbud til de mange lavinntektsfamiliene i Brønnøy. Selv om kommunen ikke scorer signifikant dårligere enn resten av landet i årets folkehelseprofil for 2023, så ligger Brønnøy allikevel under lands- og fylkesgjennomsnittet.

Avslutningsvis siterer vi kommuneplanens samfunnsdel:

«Brønnøysamfunnet skal være helsefremmende, inkluderende og anerkjennende. Det skal bidra til aktive og robuste innbyggere og skape bolyst. Med økt fokus på bolyst vil Brønnøy fortsette å skape et attraktivt lokalsamfunn og gode levekår for kommunens innbyggere og tilflyttere. Innbyggerne skal ha mulighet til å trives og utvikles i lokalsamfunnet.»

Vi kan ikke se hvordan en nedleggelse av Nordhus skole vil være med på å skape et attraktivt lokalsamfunn, eller at en nedleggelse er i tråd med kommunens "fokus på bolyst".

For U. L. Fremgang vil en nedleggelse av skolen medføre at ungdomslaget oppløses. Det vil ikke være grunnlag for å drive videre uten avtalen vi har med kommunen.

Nordhus skole er mer enn bare en utdanningsinstitusjon; den er en av grunnsteinene i vårt lokalsamfunn og fremmer samhørighet, helse, trivsel og bolyst.

På vegne av styret i UL Fremgang,

Marte Laugen