Styret i Torghatten Aqua AS er blitt gjort kjent med at Brønnøy kommune de siste ukene har hatt dokumentet «Revisjon av Brønnøyskolen» ute på høring. Gjennom lokalmedia og våre ansatte er vi blitt gjort oppmerksom på at dette er et dokument som ikke bare omfatter skolens drift og hvordan man organiserer elevene i klasser og skoler, men at det i stor grad gjelder skolestruktur og konkret forslag om nedleggelse av Nordhus skole.

Modellene og forslagene i Høringsdokumentet har derfor svært stor samfunnsmessig betydning, for bolyst og bomiljø, og dermed også for næringsutvikling og muligheter for rekruttering av kompetent arbeidskraft. Dette gjelder særlig for lokalmiljø og næringsliv på Nordhus/Toft hvor Torghatten Aqua AS har sin hovedvirksomhet, og kan påvirke både eksisterende aktivitet i konsernet og muligheten for å realisere planer om omfattende ny aktivitet.

Styret i Torghatten Aqua AS er overrasket over at verken vår bedrift eller annet næringsliv i kommunen har fått høringsdokumentet til uttalelse. Ut fra det som framgår av kommunens hjemmeside er det likevel en åpen høring, og styret i Torghatten Aqua AS avgir derfor høringsuttalelse.

Om Torghatten Aqua AS

Torghatten Aqua AS ble etablert i 1997, og er morselskap i et konsern med 14 datterselskap ca. 50 ansatte og har konkrete planer om betydelige utvidelser. Selskapet har hovedkontor og det meste av sin virksomhet på Toft i Brønnøy.

Selskapet har ca. 850 aksjonærer, og om lag 80 prosent er eid av lokale aksjonærer.

Konsernets virksomhet består av 3 hovedområder:

* Norsk Havbrukssenter; oppdrett av ca. 4.500 tonn laks, visningsanlegg/utstilling, restaurant, rorbuer, gjestemarina mm.

* Campus BLÅ; Videregående skole innen akvakultur/fiske og fangst samt søknad om maritime fag, Fagskole innen Akvakultur, Folkehøgskole (Søknad), Kursvirksomhet både fysisk, samlingsbasert og digitalt.

* Aquaculture Innovation AS. Investeringer i flere landbaserte oppdrettsanlegg som er i drift eller utbygging andre steder og søknad/planer om etablering av landbasert oppdrett på Toft i Brønnøy og settefiskanlegg i Vevelstad. I tilligg forskning og utvikling.

Konsernet har gjennom flere år arbeidet med konkrete planer som nærmer seg realisering så snart søknader om tillatelser blir innvilget, trolig i løpet av det neste halvåret. Utbyggingen vil pågå i flere faser/trinn, men etter ferdigstilling innen 2030 vil det kunne ha følgende betydning:

* Landbasert oppdrett inkludert settefiskanlegg, oppdrett, slakteri, foredling, slambehandling mm ca. 300 ansatte, og ifølge PANDA-beregning gjort av Sintef grunnlag for en befolkningsøkning på ca. 900–1000 personer. I tillegg kommer kjøp av tjenester fra lokalt næringsliv på minimum 200 mill. kr.

* Skole/reiseliv vil, dersom søknader om undervisningstillatelser (maritime fag og folkehøgskole) samt realisering av Norsk Havpaviljong (fra verdensutstillingen), gi et kompetansesenter med 200 elever/studenter og om lag 80–100 ansatte.

Skolens betydning for bomiljø og rekruttering

Mens tillatelser til å etablere den planlagte/omsøkte virksomheten har vært utfordringen for konsernet fram til i dag, vil rekruttering av mer enn 300 kvalifiserte medarbeidere bli en av de største utfordringene i årene som kommer.

Både næringsliv og offentlig sektor sliter i dag med å rekruttere kompetente medarbeidere. Det er flere ledige stillinger enn jobbsøkere, og det er grunn til å frykte at dette forsterker seg i årene som kommer. Utfordringene har, med noen få unntak, vært større i distriktene enn i sentrale strøk.

Bomiljø/bolyst og oppveksttilbud har stor betydning for å lykkes med rekruttering, og særlig om man ønsker å rekruttere ansatte med familie.

Langs kysten har vi flere miljø som har lykkes godt med dette, f.eks. Lovund som har hatt en dobling av folketallet og også en meget god demografisk befolkningssammensetning. Noe av det samme ser man også i kommuner som Nærøysund, Flatanger og Hitra/Frøya.

Bomiljøet/oppvekstmiljøet på Toft har mye til felles med disse stedene, med stort engasjement for lokalmiljøet, dugnadsinnsats, samspill mellom foreldre, barnehage/skole, idrettslag og næringsliv.

Dette gjelder både aktiviteter, arrangement og investeringer (samfunnshus/gymsal, idrettsanlegg, gang/sykkelveier, turstier, skiløyper, barnehage, ungdomshus, gatelys etc.).

Skolen fungerer som et nav i denne sammenheng. Det er derfor en betydelig risiko for at en nedleggelse av Nordhus Skole vil redusere det lokale engasjementet og ha store negative effekter på bomiljøet og oppvekstmiljøet, og dermed også for våre bedrifter og næringslivet generelt:

* Rekruttering av kompetent arbeidskraft vil bli mer utfordrende, og kan i ytterste konsekvens medføre at planer og prosjekt ikke blir realisert eller må nedskaleres.

* At en vesentlig del av rekrutteringen blir i form av pendlere (ukependlere/turnusløsning) som ikke bosetter seg på stedet eller i kommunen.

* At familier/ansatte flytter fra stedet og kommunen og forsterker utfordringene med å rekruttere medarbeidere (flere har signalisert at de vurderer dette, og noen har alt besluttet at de flytter ut av kommunen om skolen legges ned). Dette vil kunne få effekt allerede for neste års kommunebudsjett.

Usikkerhet mht. hvorvidt skolen vil bli nedlagt er i seg selv negativt, det påvirker allerede både nybygging, omsetning og verdi på boliger og begrenser tilflytting.

Kommentarer til høringsdokumentet

Styret i Torghatten Aqua AS oppfatter høringsdokumentet som mangelfullt, og ikke egnet for å kunne gi fullgode høringsinnspill eller som beslutningsgrunnlag.

Verken samfunnsmessige eller økonomiske forhold er beskrevet/belyst i dokumentet.

Etter vår mening er de samfunnsmessige virkningene av nedleggelsen av Nordhus skole så store og omfattende både for lokalmiljøet, næringslivet og kommunen at det krever en konsekvensutredning.

Vi vil derfor anmode Brønnøy kommune om at «Høringsdokumentet» oppdateres med samfunnsmessige forhold, økonomiske beregninger for de ulike alternativene, og at konsekvensutredning utarbeides. Det må deretter foretas en ny høring hvor også næringslivet i kommunen inviteres til å gi høringsinnspill. Ved en ny høring bør normal høringsfrist på minimum 2 md. legges til grunn.

Noen kommentarer til dokumentet som er på høring nå:

* For alle modeller unntatt modell 1,5 foreslås Nordhus Skole nedlagt.

* Dokumentet inneholder ingen vurderinger mht. økonomi, verken for skolen, kommunen eller samfunnet. Heller ikke mht. effekter for lokalmiljø, bolyst eller næringsliv. Dette er nødvendig informasjon både for å kunne gi uttalelse og for beslutning.

* Ut fra informasjon vi har klart å hente inn fra kommunen ut over høringsdokumentet vil de ulike modellene som er foreslått kunne gi en innsparing opp til 7 MNOK i året. Økonomisk effekt av nedleggelse av Nordhus skole er vanskelig å fastslå ut fra den informasjon vi har mottatt, men vårt anslag ligger i størrelsesorden 1–3,5 mill. NOK i snitt pr. år fram til 2029 i forhold til de ulike modellene. Dette er grove estimater som ikke tar med alle forhold, f.eks. kostnader til skoleskyss.

* Vi har ikke mottatt noen vurdering fra kommunen mht. andre økonomiske effekter av nedlegging av Nordhus skole, men ut ifra signaler, uttalelser fra bosatte i kretsen og egne ansatte er det grunn til å anta at det vil bli noe fraflytting ut av kommunen som gjør at skatteinngang og inntektsoverføringen til kommune vil bli betydelig høyere enn den innsparing som er beregnet ved skolenedleggelsen. Dette forsterkes av verditap på boliger på stedet som etter hvert også vil påvirke kommunens inntekter fra eiendomsskatt med millionbeløp.

* Det er ikke gjort noen vurderinger mht. risiko for kansellering eller nedskalering av næringslivets planlagte investeringer/utbygginger og den effekten dette vil ha på sysselsetting og bosetting og dermed også på inntekter til kommunen.

* Det er ikke gjort noen vurderinger av hvorvidt skolenedleggelsen vil medføre økt rekruttering av ukependlere (som ikke gir inntekter til kommune) i stedet for bosetting av personer/familier som vil gi både skatteinntekter og inntektsoverføring.

* Det er ikke utarbeidet konsekvensanalyse av skolenedleggelsen.

* Høringsdokumentet oppfattes som «tendensiøst» og i for stor grad basert på «synsing» og ikke dokumenterbare fakta, f.eks. blir det trukket fram forskning som viser at: «skoleskyss kan øke læringsutbytte for elevene i skolen og effekten i forhold til skolefravær er også positiv». Videre skrives det i høringsdokumentet at: En finner likevel ikke nevneverdig forskning som viser til at den vanligste skoleskyssen, buss medfører direkte eller indirekte fysiske skader for elevene som tar skoleskyss. Det vil derfor være søkt å påstå at kollektivtrafikk kan være skadelig uten å ha særlig grunnlag for påstanden. Dette skjer til tross for at det finnes en rekke forskningsrapporter, bl.a. fra Nordlandsforskning konkluderer med betydelig negativ effekt av skoleskyss.

* I Oppvekstsjefens kommentarer til modellene er det i modell 1,5, som er den eneste hvor Nordhus skole ikke legges ned, kun ensidige kommentarer for nedleggelse, uten noen form for dokumentasjon: Modellen skiller seg fra modell 4 ved å opprettholde tre 1–10 skoler i kommunen. Modell 1.5 innebærer kun endringer for elevene på Salhus og på BBU, ved en sammenslått barneskole og en sammenslått ungdomsskole. Større forskjell i ressursfordeling enn nå, noe som bør unngås jf. forskning. De minste skolene forblir uendret, øvrige skoler må omorganiseres, noe som kan oppleves urettferdig blant rundt 80 % av elevene i kommunen.

Styret i Torghatten Aqua AS vil primært anmode Brønnøy kommunestyre om umiddelbart å avklare at Nordhus skole skal opprettholdes, og fjerne all usikkerhet som påvirker lokalmiljøet, bosetting og rekruttering av ansatte og næringslivet negativt.

Subsidiært vil vi anmode Brønnøy kommune om at «Høringsdokumentet» oppdateres med samfunnsmessige forhold, økonomiske beregninger for de ulike alternativene, og at konsekvensutredning utarbeides, og at det så foretas en ny høring hvor også næringslivet inviteres til å gi uttalelse.

Toft den 6. november 2023

Styret i Torghatten Aqua AS

Frode Blakstad (styreleder)

Paul Birger Torgnes

Wenche Stuvland Knygh

Robert Jørgensen

Arnfinn Torgnes

Nina Høiskar Ellingsen