Hovedtillitsvalgt (HTV) for Utdanningsforbundet har vært med i arbeidsgruppa som fikk i oppdrag å gjøre en revisjon/utredning av Brønnøyskolen, der fagforeningens rolle er å påse og bidra til at prosessen i utredningsarbeidet er god. Prosessen fram til siste møte i arbeidsgruppa har vi oppfattet som god, mens det dessverre ikke kan sies det samme om innspurten.

Sluttproduktet «Revisjon av Brønnøyskolen» ble skrevet ferdig av oppvekstsjefen, for så å bli sendt ut på offentlig høring, uten at medlemmene i arbeidsgruppa i forkant får tilsendt høringsdokumentet for en kvalitetssjekk. En kvalitetssjekk hadde absolutt vært på sin plass, da det viser seg at høringsdokumentet er mangelfullt og ikke i tråd med hva arbeidsgruppa ble enige om i møtet 20. september. Tittelen på høringsdokumentet er plutselig endret til «Utredning skolestruktur», i dokumentet blir noen få modeller utvalgt og anbefalt å jobbe videre med, mens andre modeller ikke en gang får en beskrivelse. Dette er å anse som ei prioritering/rangering av modeller som Utdanningsforbundet har gitt klar beskjed om, både muntlig og skriftlig, at vi ikke vil være med på. Det er politikerne som til syvende og sist skal gjøre prioriteringer og fatte vedtak.

Som kjent er det flere i arbeidsgruppa som reagerte negativt på dette, og Utdanningsforbundet krevde at høringsdokumentet måtte trekkes tilbake for ny behandling. Saken ble så tatt opp i rektormøte 5. oktober, der det blir bestemt at oppvekstsjefen skal skrive ei pressemelding. I denne pressemeldinga skal det stå at det er oppvekstsjefens betraktninger som kommer frem i dokumentet og ikke arbeidsgruppa sine. I tillegg ble det bestemt at de 3 modellene som var stemoderlig behandlet i høringsdokumentet, skal få sine beskrivelser i et eget vedlegg. «So far, so good!» Pressemeldinga fra oppvekstsjefen blir publisert i Brønnøysunds Avis, og arbeidsgruppa venter så på at vedlegg med beskrivelse av de 3 modellene skal ferdigstilles og få ei likeverdig behandling som de øvrige.

Torsdag 12. oktober får arbeidsgruppa tilsendt vedlegget. Dessverre registrerer vi at dette vedlegget også kun er til orientering, og ikke har til hensikt å få ei kvalitetssikring av medlemmene i arbeidsgruppa før det gjøres offentlig, da det samme dag allerede er sendt på høring. Med stor skuffelse er det å melde at vedlegget er mangelfullt og inneholder synsing uten faglig begrunnelse. Igjen er det oppvekstsjefens subjektive syn som trer fram.

Utdanningsforbundet har i brevs form bedt oppvekstsjefen om å trekke hele høringsdokumentet med vedlegg tilbake, slik at det kan behandles på nytt i arbeidsgruppa og ny høringsfrist settes. Det har vi fått avslag på, og her blir også fagforeninga utfordret til å si mer om hvordan vi kan sikre god kvalitet på opplæringen de kommende årene med færre ressurser. Jeg kan forsikre oppvekstsjefen om at Utdanningsforbundet sitt syn på kvalitet ikke påvirkes eller endrer seg i takt med økonomiske svingninger, men baseres på faglige begrunnelser.

Som HTV og medlem av arbeidsgruppa kan jeg ikke stå inne for et sluttdokument som Utdanningsforbundet mener er høyst kritikkverdig, fordi prosessen ikke fullføres ryddig. Dette arbeidet er alt for viktig for Brønnøyskolens og elevenes framtid til at vi kan gjøre forenklinger og komme med synsing i høringsdokumentet. I samråd med styret har jeg derfor besluttet å trekke meg fra arbeidsgruppa med øyeblikkelig virkning. Det er beklagelig, men når ikke viljen til en bedre kommunikasjon og respekt for mandatet som arbeidsgruppa er gitt, er større fra oppvekstsjefens side, ser vi ingen hensikt med å delta videre. Vi stiller faktisk spørsmål ved hele arbeidsgruppas eksistens, når oppvekstsjefen i så liten grad er åpen for innspill fra arbeidsgruppa (8 medlemmer), men av en eller annen grunn ser ut til å foretrekke å kjøre solo.

Merethe Paulsen Blomstervik

HTV Utdanningsforbundet Brønnøy