I går 25. oktober deltok undertegnede på kommunestyremøte med de nye folkevalgte, der også fagforeningene var innkalt. Tema for møtet var økonomi, der kommunedirektøren og alle lederne for de ulike områdene informerte om sitt område, bortsett fra oppvekstsjefen som ikke møtte. Utdanningsforbundet synes det er svært uheldig at ikke oppvekstsjefen var til stede for å kunne informere og svare på evt. spørsmål, spesielt med tanke på ei stor og viktig utredning om skolestruktur som nå ligger ute på høring.

Oppvekst var det området som fikk mest oppmerksomhet, da kommunedirektøren mente at det er her det er mest å hente for å få budsjettet 2024 til å gå i balanse. Naturlig nok kom derfor skolestrukturutredningen i fokus. Utdanningsforbundet merket seg i skolestrukturdebatten som fulgte, at både Høyre og Lisbeth Holand som er medlem av kontrollutvalget støtter Utdanningsforbundet sitt syn på at høringsfristen må forlenges.

Utdanningsforbundet har som kjent klaget på for kort høringsfrist til kommunedirektøren, men fått avslag. Høringsfristen på 5 uker og 4 dager er for kort i utgangspunktet, i ei så stor og omfattende sak som skolestruktur er i enhver kommune, også i Brønnøy. Så blir en vesentlig del av høringsdokumentet som faktisk utgjør 37,5% av hele høringssaken, lagt til som vedlegg først 20. oktober. Høringsfristen går ut 6. november. Det betyr at innbyggerne bare får 2 uker på seg til å sette seg inn i hele høringsdokumentet og komme med innspill. Det synes vi er respektløst overfor våre innbyggere som ikke har vært involvert i utredningsarbeidet som er gjort i arbeidsgruppa, men først 2 uker før høringsfristen går ut, får tilgang på hele høringsdokumentet.

Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. Jo, flere som blir berørt av tiltaket som foreslås i utredningen, jo flere bør oppfordres til å delta i høringen. Endring av skolestruktur berører alle elever, og er av stor samfunnsmessig betydning for hele kommunen.

Utdanningsforbundet synes det er svært uklokt av kommunedirektøren, med utgangspunkt i det som er sagt ovenfor, å motsette seg utvidet høringsfrist. I samråd med lokallagstyret og fylkeslaget har jeg derfor nå løftet opp denne saken til statsforvalteren.

Merethe Paulsen Blomstervik

HTV Utdanningsforbundet Brønnøy