Næringer og næringseiendommer i Sømna – hva skjer og hvorfor

Åpent brev ordfører, varaordfører og kommunedirektør i Sømna Kommune

Viser til urovekkende sitater i BA og på direktesendt TV fra kommunestyret i Sømna den 27. april. Sømna kommune har i en årrekke vært et meget godt, trygt og forutsigbart sted å etablere, eie og drive næringsvirksomhet. Dette har fristet mange flinke naboer til å investere sparepengene og legge ned masse arbeidsinnsats for å drive og utvikle virksomheter i kommunen. Det har vært en sann glede å være del av et fellesskap som har utviklet og tilrettelagt for 100-vis av framtidsrettede arbeidsplasser, i samspill med kloke, arbeidsvillige og dyktige fagfolk samt framsynte politikere, rådmenn og engasjerte ledere i nærings- og samfunnsliv.

Eiendomsselskapet Sømna Vekst har alene investert rundt 35-40 millioner i moderne lokaler og arealer på Berg de siste 4-5 årene. Selskapets eiere har lagt forholdene til rette med investeringer i moderne verkstedlokaler og industriarealer for bl.a. videreføring av Plastsveis. Det var slett ikke opplagt at videreføring og lokalisering av Akva Group Landbase skulle landes og videreutvikles i Sømna. Dette kom på plass som følge av modige, risikovillige og langsiktige eiere samt god dialog med ordførere og rådmenn i kommunen. Akva Group hadde en voldsom vekst fra 2018 og har hatt rundt hundre ansatte de siste årene samt innleie av ressurser fra lokale underleverandører.

Akva Group (børsnotert) etterspurte ytterligere næringsarealer så sent som ved inngangen til 2022, og heldigvis hadde Sømna Vekst tilgjengelige arealer og var klar til å ta nye millioninvesteringer. Disse investeringene og ny hall ble dessverre ikke gjennomført, da det oppstod uforutsette hendelser som bl.a. pandemi og lakseskatt. Dette medførte nedskalering av virksomheten i fjor sommer. Selskapet rapporterer i dag om positiv utvikling, og det er i dag rundt 50 ansatte i selskapet samt innleie av eksterne tjenester fra lokale leverandører.

Sømna Vekst sine lokale eiere, 15 i tallet (alle med små eierposter), har i samarbeid med andre lokale eiere i Sømna bidratt til etablering av bl.a. 2 matfiskkonsesjoner i kommunen (disse ble mot Sømna Vekst sin vilje solgt til NOVA SEA i 2014). Selskapet har også hatt konsesjoner og planer for utbygging av smoltproduksjon i vertskommunen Sømna. Arealkrevende tiltak – som bl.a. ble forberedt i dialog med kommunens ordførere og rådmenn tilbake til årene 2010-2015.

Næringsarealer, eiere og drivere

Kommunens politiske og administrative ledelse sender plutselig sjokkbølger i fra kommunens talestol den 27. april. I en «Spørrehalvtime» må en kanskje forvente at det kan komme litt av hvert fra enkelte folkevalgte, det hører med - og er en del av demokratiet. Sjokket er at møteledelse med varaordfører og kommunedirektør, tillater nærmest hva som helst fra talerstolen - og det aller verste er at begge i tur og orden, går på talerstolen og forsterker angrep, spekulasjoner og mistanker knyttet til navngitt lokalt aksjeselskap, «ikke» navngitte eiere, tillitsvalgte og tredjeparter.

I våre ører høres det ut som både varaordfører og kommunedirektør har forberedt sine svar både lenge og vel, og på avstand og i konspirasjonens verden, er det svært vanskelig å skille spørsmålet fra svaret – eller rettere skrevet, skille spørsmålsstilleren fra de to svarerne. Undertegnende har som styreleder representert Sømna Vekst de siste 15 årene. Ordførere og rådmenn har gjennom tidene initiert og motivert selskapet, til å holde kapitalen i selskapet - og investere lokalt i Sømna. Dette rådet har eierskapet og styret fulgt opp, så langt som mulig.

Selskapet har sammen med flere øvrige næringsaktører og etter beste evne, også gitt sine årlige bidrag til ideelle lag og foreninger i kommunen for å sikre etterveksten, bolysten og motivere den blomstrende frivilligheten i kommunen.

Kjøp av næringsarealer, investeringer i større utbygginger og forhandlinger om nødvendig utviklings-arealer til både ekspansjon og nyetableringer på Berg, er håndtert av styreleder og i samspill med ordførere og rådmenn der dette har vært relevant.

Er det fortsatt slik i Sømna etter den 27. april

Denne felles interessen for industri- og næringsetableringer i kommunen avløses nå med mistenksomhet og mistenkeliggjøring - og varaordfører fra Senterpartiet, spekulerer frimodig og høyt fra talerstolen om mulighetene for å kunne konfiskere næringsarealer og -eiendommer (på Berg) fra Sømna Vekst. Hvordan henger denne spekulasjonen sammen med spørsmålet - og hva er hensikten med betenkningen. Selv etter dagevis behandlings- og betenkningstid (regner med at spørsmålet er mottatt skriftlig og i god tid), finner verken varaordfører eller kommunedirektør grunnlag for å skjerme tredjeparter eller beskytte ansatte, sjekke ut eller svare ut fakta som eventuelt kan utelukke spekulasjoner om eiendomsrett eller tillitsvalgtes roller og hensikter.

Næringseiendommer i Sømna – hvem er habil eller inhabil i tiden framover

Næringsvirksomhet og privat eiendomsrett i Sømna kommune har snart en tusenårig historie. Det er imidlertid svært så urovekkende om dagens politiske ledelse, skal starte åpne politiske drøftelser om å konfiskere næringseiendommer, mistenkeliggjøre eller erklære folkevalgte med næringsinteresser eller landbrukseiendommer inhabile, i forbindelse med drøftelser av kommunens finansiering av arbeidet med arealplanene. Alt dette og enda mer til, starter altså med politiske drøftelser om kommunedirektøren skal leie inn eksterne tjenester eller bruke interne ressurser ved utarbeidelse av nærings- og arealplaner i Sømna. Vel, vel, så blir det vel kanskje slik, «at en fjær blir til flere høns» også i Sømna.

Det må opplyses at verken styreleder i Sømna Vekst eller leder i Sømna Næringsforening, er kjent med at det mangler næringsarealer verken i Sømna eller på Berg. Sømna Vekst arbeider løpende med eksisterende næringsarealer og -eiendommer, har utleieavtaler og følger opp enhver interesse for å lokalisere og utvikle mer industri- og næringsvirksomhet på Berg.

Styreleder i Sømna Vekst har til orientering, ingen nærings- eller eierinteresser i Sømna eller i Sømna Vekst. Det har vært krevende tider, men også en glede å være styreleder i selskapet over år. Det har vært mange dyktige, krevende, arbeidsomme og innovative næringsaktører som har bidratt og deltatt på ulike måter. Det har alltid vært godt samarbeid med ordførere og rådmenn i kommunen, og det er gjensidig både høstet og sådd mange gode ord ved store og små anledninger.

I dag er det dessverre usikkerheten og uforutsigbarheten som råder, og det er til å undres over hva som egentlig skjer og hvorfor. Vi vil ikke tillate oss selv å spekulere i hvorfor det plutselig tar full fyr fra talerstolen i kommunestyret. Forrige ukes offentlige spekulasjoner om selskaper, eiere, tillitsvalgte og enkeltpersoner synes unødvendig. Det synes heller ikke å være noe forsøk på å sikre saklighet eller relevante svar, og det er trist og demotiverende. Uro, usikkerhet og uforutsigbarhet kveler investeringsvilje og etableringslyst.

Politiske ledere og næringslivsledere som konspirerer eller brummer i offentligheten for å trekke hverandres redelighet i tvil, frister ingen til deltakelse i verken politisk arbeid, jobbsøking, næringsrettet arbeid, etableringer eller lokale investeringer.

En enkel telefon kunne med fordel ha erstattet også dette åpne brevet, og dette er veid både opp og ned. Kommunens varaordfører bidrar dessverre ikke til å dempe konfliktnivået eller avvente nærmere saksbehandling, men velger å forsterke motsetningene, usikkerheten og uforutsigbarheten med sine offentlige uttalelser i BA i dag. Vi kjenner dessverre ikke igjen Sømna kommune, slik den øverste politiske ledelse framstår i dag. Vi ønsker å bidra til en fortsatt aktiv næringspolitikk, med mer dialog, initiativ, samspill og felles innsats om næringsarbeidet i kommunen. Styreleder i Sømna Vekst og leder for Sømna Næringsforening (representerer også næringene i Kommunens utvalg for næring), ber med dette om et felles og snarlig møte med kommunens ordfører, varaordfører og kommunedirektør, for nærmere avklaringer av uttalelser og spekulasjoner som berører selskapene og virksomhetene i Sømna.

Øvrige tredjeparter som er berørt av påstander og/eller spekulasjoner må naturligvis finne sine egne løsninger og/eller beklagelser – så snart navn kan nevnes eller gjøres kjent.

Ser fram til snarlig og konstruktivt møte og stiller gjerne på kort varsel.

Sandnessjøen/Sømna den 5.5.2023

Kalle Tysnes (styreleder) for Sømna Vekst AS

Hans Ivar Slåttøy (leder) for Sømna Næringsforening

Eier og innehaver Hans Ivar Slåttøy Transport AS