Senterpartiet har siden valget i 2019 hatt flertall alene i Sømna kommunestyre. Dette har partiet dessverre brukt konsekvent til å overkjøre all opposisjon. Ledelsen i det styrende partiet har gjennomgående ikke bare vært avvisende overfor innvendinger og alternative forslag fra andre partier. Den har også ignorert innbyggere som påpeker mangler innenfor kommunens tjenesteområder.

Under kommunestyremøtet 23. februar ble dette demonstrert klarere enn noen gang. Et forslag om økning av budsjettene for både helse- og omsorg og oppvekst med en million kroner på hver av de to tjenesteområdene, fikk tilslutning fra alle partier unntatt Sp, som samlet stemte imot. På grunn av forfall fra en Sp-representant, ble det ved votering stemmelikhet. Sp-ordfører Hans Gunnar Holand brukte da sin dobbeltstemme til å stanse budsjettøkningen.

Det hører med til denne historien at både under behandling i kommunestyret 15. desember og i møtet 23. februar ble det framført svært sterke argumenter for at administrasjonen og formannskapet hadde fremmet innstilling på et altfor trangt budsjett. Dessuten er kommunens økonomiske situasjon nå blitt såpass god at det er relativt uproblematisk å bruke noe penger på å lette arbeidspresset der dette er hardest blant kommunens ansatte. Særlig gjelder dette de som arbeider i pleie og Omsorg, samt oppvekst. Dette kan til og med være lønnsomt med tanke på at mindre arbeidsslitasje kan motvirke sykefravær.

Som omtalt i Brønnøysunds Avis ble det under denne saken om mulige budsjettendringer stilt alvorlige spørsmål fra representanten Torstein Graven (Tverrpolitisk liste) til saksframlegget fra kommunedirektøren angående kapasitet og behov innenfor pleie og omsorg. Graven er tidligere faglig ansvarlig og leder for hjemmesykepleien i Sømna. Tallene administrasjonen la fram har Graven selv i sin tid som faglig leder vært med på å hente ut og sette sammen. Han understreket allerede den gang at tallene var umulige å kvalitetssikre. Han pekte på at kvaliteten på tallmaterialet var langt under det som et kommunestyre skal kunne basere sitt vedtak på.

– Jeg sa den gangen rett ut at disse tallene har vi ikke grunnlag for å kvalitetssikre skikkelig. De er ikke riktige. Det er «shit in, shit out», sa Graven fra kommunestyrets talerstol.

Rødt Sømna stiller seg helt og fullt bak Torstein Gravens påpekninger i denne saken Det er nedslående å se at både kommunedirektøren og Sp-flertallet opptrer totalt avvisende når en person med så bred faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn fra det aktuelle fagfeltet påpeker åpenbart misvisende tallmateriale.

Det sies at man kan spare seg til fant. I dette ordtaket ligger at man kutter så hardt at det ikke lenger finnes mulighet for annet enn ren fattigdom. Her viser Senterpartiet sitt sanne ansikt. Kommunens mest sårbare innbyggere lider nå under denne formen for ledelse.

For Rødt Sømna

Ida Ellingsen, leder

Simen Garaas, nestleder