Fagforbundet har ved flere anledninger sagt fra om at man må se på samfunnsoppdraget i forhold til kvalitet og rett person på rett plass til rett tid.

Fagforbundet velger å ikke ha noen mening om skolebygg, men vi har sterke meninger om innhold i skolen. Både for elever og ansatte.

Ved skolestart i høst manglet Brønnøy kommune 12 faglærte lærere, det betyr at det er mange elever som ikke har lærer, og mange lærere som ikke har noen å lene seg på, med kompetanse på rett nivå.

Vi har oppfattet utfordringene i skolen litt annerledes enn Utdanningsforbundet, slik vi leser deres tilbakemelding. Vi opplever at de politiske partiene nå prøver å ta skoleeier-rollen og det håper vi de gjør på en skikkelig måte. Vi oppfatter ikke at dette er et angrep på ansatte og ledelse, men på system. Vi håper alle ansatte skal bli godt ivaretatt, da alle har gode kunnskaper som trengs med videre for å bygge en god skole for alle.

Fagforbundet har fått tilbakemelding om at det i Brønnøyskolen er tøft for både elever, lærere og øvrige ansatte i forhold til å stå i de utfordringene som er i skolen i dag.

Fagforbundet vet at det brukes mye penger på forebygging (spesialpedagogiske tiltak) i Brønnøy kommune, men vi stiller spørsmål med om det brukes rett, og med rett kompetanse.

Vi har også mange fagarbeidere i skolen, der de fleste ikke har avsatt tid til samarbeid med lærer i stor nok grad. Det kan da være at man ikke utfører oppdraget i forhold til intensjonen, slik at man ikke får den fremgangen som er ønsket.

Det er en kjent sak at adferd er blitt et voksende problem i skolen. Det burde vært satt inn spesifikke tiltak med rett kompetanse for å håndtere dette. De med kompetanse på dette burde settes inn, slik at lærerne får konsentrere seg om hele gruppen.

Når skolen får fremmedspråklige elever, bør det også settes inn egne opplæringstiltak med rett kompetanse, slik at de blir satt i stand til å følge undervisningen før de kommer inn i klasserommet. Kanskje må vi se på en bedre måte å integrere de på, som gagner både elever og lærere.

Fagforbundet ser ikke på utspillet om dårlig kvalitet som et angrep på de ansatte, men på manglende system for styring.

Arbeidsgiver må passe på at man også i prosess ivaretar alle ansatte som berøres av de vedtak som fattes. Det er viktig at det er gode utredninger som skaper forutsigbarhet, og det krever at ansatte får nok informasjon til å føle seg sett og hørt i prosessen uansett hva vedtaket blir til slutt.

Det forslag som nå foreligger vil ha innvirkning på mange elever, ansatte og foreldre. Det er mange som nå har behov for mye informasjon, og det er mange spørsmål som må svares ut.

Fagforbundet oppfattet at utredningen var en bestilling fra politisk ledelse i budsjettarbeidet 2022. Fagforbundet satt i utredningsgruppen i forhold til revisjon av Brønnøyskolen og vi mener det var en god prosess. Det betyr ikke at man nødvendigvis er enig i alt som kommer frem. Men begge forbund hadde i prosessen mulighet for påvirkning.

Uavhengig av hvor i Brønnøy man bor fortjener elever en god skole og ansatte en arbeidsplass de gleder seg til å gå til.

Randi Bugten og Jørn Johansen

HTV Fagforbundet og Leder Fagforbundet