I sitt innlegg «Skjermskole?» datert 12.august 2023 i Brønnøysunds Avis ønsker Elaine N. Lande debatten omkring læremidler og bruken av teknologiske hjelpemidler velkommen til Sømna. Utdanningsforbundet Sømna synes det er flott at våre lokale politikere engasjerer seg i kvaliteten på den opplæringa vi gir våre elever. I innlegget nevnes det imidlertid ikke med et ord hvordan lærerne skal ta del i prosessen med å vurdere og evaluere læremidlene som skal tas i bruk i kommunen. Vi mener det er viktig for kommunens politikere og folkevalgte å verdsette og anerkjenne kompetansen og erfaringene som finnes hos våre lærere.

Et historisk tilbakeblikk er viktig i denne saken. Før sommerferien i 2015 besluttet kommunestyret i Sømna innføring av iPad 1:1 i Sømnaskolen. Dette var en politisk beslutning, hvor lærerne i liten grad hadde påvirkningskraft på utfallet. Debatten var i stor grad lagt til politisk og administrativt nivå, hvor daværende rektor fremmet dette som en egen fanesak. Lærerne opplevde derimot å i liten grad bli invitert inn i diskusjonene omkring en sak som hadde sterk innvirkning på egen arbeidshverdag. I etterkant av beslutningen har lærere i liten grad vært invitert til å uttale seg om de erfaringene og evalueringene de har gjort seg i bruken av iPad som læremiddel i Sømnaskolen.

Det er derimot ingen tvil om at debatten omkring valg av læremidler er viktig. Bruken av læremidler er i stor grad med på å sette premissene for opplæringstilbudet. Lærere tar en vurdering av læremidler hver dag i planlegging av undervisning. Skolen har et samfunnsmandat hvor vi skal forberede og istandsette våre elever til å håndtere samfunn- og arbeidsliv. De verktøyene vi tar i bruk må gjenspeile den kompleksiteten vi finner i samfunnet rundt oss, og vi må stadig ha et kritisk blikk på de valgene vi gjør. Vi må forholde oss til forskning og kunnskapsproduksjon på området, men også vurdere og lytte til de erfaringene som gjøres av alle parter. Når debatten omkring læremidler nå på nytt ønskes velkommen oppfordrer vi politikere i kommunen sterkt til å la lærerne medvirke i denne beslutningsprosessen. Lærerne er de som har kompetansen og forutsetningene til å uttale seg faglig om, og vurdere hvilke læremidler som er egnet for å utvikle elevenes kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier - i tråd med skolens samfunnsmandat.

I Sømna Senterparti sitt partiprogram presenteres en av Sømna kommunes viktigste oppgaver å sørge for at våre barn får et godt oppvekstmiljø. Godt kvalifiserte lærere i barnehage og skole fremmes som et viktig element. Utdanningsforbundet Sømna ønsker å presisere at dersom Sømna kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for godt kvalifiserte lærere er innflytelse på egen arbeidsplass en avgjørende faktor. Politiske beslutninger ang. læremidler har store konsekvenser for det handlingsrommet lærerne opplever i egen arbeidshverdag. Vi mener at lærerne i kommunen bør verdsettes og anerkjennes som fagpersoner i slike beslutninger.

For styret i Utdanningsforbundet Sømna

Silje Karin Rustebakke, leder