Salmonor ønsker å opprette et landbasert oppdrettsanlegg i Bindal kommune. Det fremgår i søknad oversendt til Nordland fylkeskommune, som er tildelingsmyndighet i regionen.

Landbasert anlegg

Søknaden gjelder etablering av settefiskanlegg i Terråk, nærmere bestemt på Brukstomta Næringspark.

Søknaden er satt til bruttoproduksjon på 1.800 tonn og fem millioner settefisk av laks i året. Anlegget tenkes å være landbasert og benytte seg av resirkuleringsteknologi, et såkalt RAS-anlegg.

RAS baserer seg på at vannstrømmen gir oksygen til fisk, og frakter bort avfallsstoffer. Dette tas så vekk, før mesteparten av vannet tilføres oksygen på nytt og gjenbrukes. Hovedforsyningen av vann er tenkt å være Nervatnet, som er en del av Terråkelva.

Fra Salmonors søknad: "Oversiktsbilde av Brukstomta Næringspark med inntegnet bygningsmasse". Foto: Salmonor AS.

Samarbeid

Søknaden er i tillegg utarbeidet i samarbeid med kommunen, Brukstomta Næringspark AS, Terråk Småkraftverk og Helgeland Lumpsucker AS. Det er allerede inngått en leieavtale mellom næringsparken og Salmonor.

Lokaliteten, som er basert på det som tidligere var Bindalsbruket, har 14.0000 kvadratmeter med fabrikkbygninger. Avtalen med Salmonor omfatter 14.0000 kvadratmeter samt en planlagt utbygging på 10.0000 kvadratmeter.

I søknaden fra Salmonor fremgår det at prosjektet er meget viktig for Bindal kommune, som trenger arbeidsplassene.

Ønsker rognkjeksanlegg

De opplyser også at det planlegges å få etablert et oppdrettsanlegg for rognkjeksanlegg i næringsparken. Det har Helgeland Lumpsucker søkt om tillatelse for.

Tidligere har Mattilsynet sagt nei til anlegget. Avgjørelsen ble påklagd, og endelig avgjørelse er ikke tatt i saken, opplyser Salmonor i søknaden.

Positiv

Onsdag hadde Bindal formannskap et lukket møte vedrørende industrikai ved Brukstomta Næringspark. Der ble det bestemt at saken skulle gå til kommunestyret.

Britt Helstad sitter i styret til Brukstomta Næringspark AS, og erklærte seg dermed inhabil.

Hun henviser til varaordfører Tor Arne Aune.

Han sier saken angår om kommunen skal gå inn for å investere i kaianlegg nå, eller om de skal vente.

— Det har vært forhandlinger lenge. Det er snakk om to selskaper som skal etablere seg, og derfor aktualiseres kaianlegg. Fylkeskommunen har gått inn med midler på 2,5 millioner kroner, og kommunestyret skal onsdag bestemme seg for om vi vil gå inn med investeringer nå eller vente, sier han, og sier kommunen planlegger å investere med 4,6 millioner kroner. I tillegg er 700.000 kroner budsjettert inn som overføringer fra private.

Byggetjenestene har en beregnet kostnad på 7.880.000 kroner totalt.

Rådmann Knut Toresen, ordfører Britt Helstad og varaordfører Tor Arne Aune i Bindal kommune. Foto: Hildegunn Nielsen

Vente eller satse nå

Aune sier kjernen i saken er om kommunen skal gå inn på nåværende tidspunkt, eller om man skal vente på at alt er helt klart.

Søknaden til Salmonor er enda ikke godkjent av fylkeskommunen, og Helgeland Lumpsucker har stadig sin sak til behandling.

— Det hele henger sammen. Ingen kan etablere seg hvis de ikke har papirene i orden. Slik vi oppfatter det, er de interessert i å etablere seg hvis de får alt på plass, sier han.

Han sier avgjørelsen til kommunen beror seg på flere faktorer som må tas hensyn til, som årstid, priser og frist for bruk av midler.

Aune har uansett stor tro på prosjektet.

— Det er mye positivt som skjer på Brukstomta nå. Det har versert mange forskjellige tall når det kommer til arbeidsplasser, men det er i hvert fall snakk om et betydelig antall. Interessen fra selskapene er til stede, og vi har et godt forhold til dem. Vi prøver å legge til rette med det vi kan bidra med, men til syvende og sist er det selskapene avgjørelsen står hos. Vi skal gjøre det vi kan for at de skal etablere seg, avslutter han.