Det var sommeren 2018 Tom-Rune Davidsen oppdaget flere og omfattende skader i flere dragere og søyler i gjødselkjelleren på gården på Vega. Fire år seinere stevnet han forsikringsselskapet Frende for retten. I dommen, som fortsatt kan ankes og dermed ikke er rettskraftig, får Davidsen medhold.

Retten fastslår at forsikringsselskapet er erstatningsansvarlig og må betale Davidsens saksomkostninger på 550.000 kroner.

Ros fra advokaten

Partene møttes i tingretten i Brønnøysund 24. til 26. oktober, og det var også satt av tid til befaring av driftsbygningen på gården.

Advokat Jan-Inge Thesen fra Advokatfirmaet Robertsen mener dommen er velbegrunnet og solid.

– Tom-Rune har gjort en helt enestående innsats for å finne ut hva som har skjedd med bygningen og all ære til ham som har klart å grave frem alle bevisene, sier Thesen.

Motpartens advokat Claus Krag Brynhildsen hos advokatfirmaet Kogstad Lunde & co ønsker ikke å kommentere dommen. De har mulighet til å anke frem til 9. desember.

– Frende er i ferd med å vurdere dommen, og har ikke tatt stilling til om den skal ankes, sier Brynhildsen.

Plutselig skade eller over tid

Davidsen anførte i retten at det sannsynligjort at skadene skyldes lynnedslag, som umiddelbart førte til sprekkdannelser i betongen. Dermed mente han at forsikringsavtalens vilkår om at skaden må inntre «plutselig og uforutsett», var oppfylt. Davidsen viste også til at det foreligger en teknisk kollaps på bygget. Etter en vurdering av anleggsleder Torstein Sprækenhus i Kruse Smith i 2018 ble Davidsen anbefalt å avslutte driften i fjøset. Dette valgte Davidsen å følge.

Frende på sin side anførte i retten at det ikke er sannsynliggjort at skadene skyldtes lynnedslag. Frende mente skadene har oppstått over tid som følge av kontakt med det giftige miljøet i gjødselkjelleren. Derfor mener Frende at skaden ikke har oppstått plutselig og uforutsett, men at skadene skyldes en gradvis forringelse.

Rettens vurdering

Retten har kommet til at skadene faller inn under forsikringsavtalen og etter en konkret vurdering mener retten det er overveiende sannsynlig at skadene skyldes lynnedslag/elektrisk fenomen. Dette lynnedslaget har umiddelbart ført til sprekker i betongen, noe som igjen har forbedret tilgangen til det giftige miljøet i gjødeslkjelleren. Dette har akselerert nedbrytingen av betongen og armeringsjernet, og vil til slutt føre til kollaps av driftsbygningen.

Retten legger betydelig vekt på at nabogården, som ble oppført med samme betongkvalitet, oppføringsmåte, entreprenør og i samme tidsrom som gården til Davidsen, ikke har tilsvarende skader. Det er også påvist at det ikke er noen feil med betongkvaliteten.

Davidsen har også gjennomført en karbonatiseringstest, hvor karbonatisering ved armeringsjernet ikke ble avdekket. Dette kan ifølge retten utelukke at skadene i driftsbygningen skyldes det alminnelige miljøet i gjødselkjelleren.

Det legges også vekt på at gården er meget utsatt for lynnedslag. I perioden 2015 til 2020 er det dokumentert fire lynnedslag som faktisk traff selve driftsbygningen, mens 137 lynnedslag traff bakken innenfor en radius på fem kilometer fra driftsbygningen i perioden 2009 til 2018.

Det er også påvist elektrisk forbindelse i betongen, dette støttes av at det er påvist hull i to stålkonstruksjoner ved gjødselpumpen og stålkonstruksjonen i gjødselkjelleren. Ingen av de sakkyndige vitnene kunne forklare disse hullene på en annen måte enn at det måtte skyldes kraftige lysbuer fra lynnedslag.

SINTEF konkluderte derimot med at skadene ikke skyldtes lynnedslag. Retten mener prøvemetodene til SINTEF fremstår som utilstrekkelige. Selv i retten erkjente representanten fra SINTEF i sin vitneforklaring at deres fremgangsmåte ikke var den beste, og retten valgte derfor å se bort fra denne rapporten.

Retten ser også bort fra vurderingen fra Goheim Takst og Byggconsult AS som konkluderte på samme måte som SINTEF, men mente skadene skyldtes dårlig betongkvalitet, for lite betongoverdekking og/eller karbonatisering.

I tingrettens domslutning vinner Davidsen frem på alle punkt. Frende Skadeforsikring AS er ifølge tingretten erstatningsansvarlig i henhold til inngåtte forsikringsavtaler med Tom-Rune Davidsen. Frende Skadeforsikring AS må også betale 550.000 kroner i saksomkostninger til Tom-Rune Davidsen.