Møtet ble først utsatt fordi man ikke hadde 21 representanter, som er kravet for at kommunestyret er beslutningsdyktig. Årsaken er ifølge kommunedirektør Frank Grønbeck Nilssen at det er flere representanter med positive hurtigtester.

Da en vararepresentant ankom og en annen kom fra tannlegen var man beslutningsdyktige, og møtet startet klokken 10.15.

Ordfører Eilif Trælnes (Sp) har forfall, og møtet ledes av varaordfører Tore Tveråmo (H).

Orienteringssaker

– Velferdsteknologi

– Pårørendekontakter

– Biogass

Referatsaker

RS 1/22 Svar på henvendelse vedrørende midlertidig endring i fødetilbudet

Interpellasjon: Trygghetsalarm - interpellasjon

Marianne Nielsen (R) vil ha svar på om trygghetsalarmene i kommunen fungerer etter intensjonen, og om man kan føle seg trygg i egne hjem.

Politiske saker

PS 5/22 Årsmelding 2021 - Brønnøy Eldreråd

PS 6/22 Årsmelding Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2021

PS 7/22 Tildelingskriterier - Den kulturelle spaserstokken

Ikke alle midler er brukt, og det foreslås å starte utarbeidelse av kriterier for å tildele midler fra Den kulturelle spaserstokken i Brønnøy.

PS 8/22 Pårørendekontakter i Eldrerådet

Det foreslås at pårørendekontakter gis tilhørerrolle i eldrerådet, men tale- og forslagsrett.

PS 9/22 Frivillighetens år

Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse har et forslag til en uttalelse om frivillighetens år.

PS 10/22 Fritak fra verv i kontrollutvalget - Kathrine Laukholm

Laukholm har blitt midlertidig ansatt i kommunen, og må derfor ha fritak.

PS 11/22 Brønnøy for atomvåpenforbud - appell

Norske leger mot atomvåpen har bedt kommunestyret støtte en appell om forbud mot atomvåpen.

PS 12/22 Ny behandling - Krav om rettsaksomkostninger - Helge Thorsen

Helge Thorsens krav om å få dekket saksomkostningene fra tingretten må behandles på nytt etter at statsforvalteren opphevet kommunens avslag fra i fjor.

PS 13/22 Behandling av varslingssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Dette er behandlingen av den siste varslingssaken mot Helge Thorsen. Sakspapirene er ikke vedlagt, og det vil trolig bli tema å lukke møtet under behandlingen.