Eilif Antonsen har etterspurt hvilken eldrepolitikk de politiske partiene på Vega har. Fra Rødt Vega vil vi derfor redegjøre for hvilken politikk vårt parti vil fremme i den neste perioden i kommunestyret. Det vedtatte arbeidsprogrammet er grunnlaget også for den lokale politikken.

Eldre skal ha rett på gode liv. Alder skal ikke være til hinder for god livskvalitet. Eldreomsorgen må driftes slik at brukernes individuelle behov blir dekket. Har du dårlig matlyst skal det lages noe som frister. En kommune skal ikke kunne redusere driften i eldreomsorgen med begrunnelse i dårlig økonomi.

Rødt vil arbeide for at alle skal få et fullverdig helsetilbud og mulighet for omsorg både hjemme og på sykehjem når det er behov for det. Det skal sikres nok sykehjem, institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Rødt vil øke grunnbemanningen på dagens sykehjem og i hjemmebaserte tjenester, slik at det blir attraktive arbeidsplasser for sykepleiere, leger og helsefagarbeidere og et godt tilbud for pasientene. Det ideelle er at det vedtas en nasjonal bemanningsnorm på sykehjem, skole og barnehager. Vi vil ha heltidsstillinger istedenfor deltidsstillinger. Og vi vil gjennomføre forsøk med «toppet bemanning», dvs. ansette flere enn det er stillingshjemler til. Dette gjelder både innenfor oppvekst og omsorgstjenestene. Forsøk andre steder har vist at tjenestene blir bedre utført og at sykefraværet går ned. Det er viktig å tenke nytt når det skal rekrutteres arbeidskraft til kommunen.

Rødt vil sikre de ansatte i hjemmebaserte tjenester tid og tillit til å gjøre jobben sin skikkelig og samtidig sørge for at de som får hjelp, må forholde seg til færrest mulig personer. Rødt vil utvikle en tillitsreform som gir ansatte bedre mulighetsrom for bruk og utvikling av egen kompetanse.

Rødt vil at eldre som ønsker det, må få mulighet til å bo hjemme så lenge de kan og vil, med et offentlig gratistilbud og den praktiske hjelpen som trengs til å klare det. De som ønsker det, må få tilbud om omsorgsbolig med heldøgns bemanning, men de må få sykehjemsplass når det er nødvendig. Det ligger også en helsegevinst i å få det vasket ved behov.

Rødt vil styrke det geriatriske spesialisthelsetilbudet og sikre eldre og personer med demenssykdom og deres pårørende verdige liv. Dette krever økt tverrfaglig fagkompetanse. Kommunen må få vedtatt en demensplan i h.h.t. stortingets forslag til Demensplan 2025.

Vi vil understreke at de eldres frivillige innsats er svært viktig, men samtidig slå fast at det ikke må komme som erstatning for ansattes arbeid. Det må legges til rette for frivillig arbeid for eldre, som annen frivillighet, ved at kommunene har ansatte som sikrer god organisering og slik legger til rette for at det skal bli lett å delta. Aktiviteter som f.eks. senior-dans må få tilgang på lokaliteter, på linje med andre lignende aktiviteter.

Rødt vil at alle eldre skal ha tilgang til offentlige møteplasser. Dette kan bidra til helse og trivsel og forebygge ensomhet og sosial isolasjon for yngre og eldre pensjonister.

Rødt vil ha en eldrepolitikk både mens du er frisk og når du blir syk. Da er både pleie- og omsorgstjenesten og akuttberedskapen med ambulansetjenesten i front viktig. Den psykiske helsen må også ivaretas. I det hverdagslige er det for noen nødvendig at vi får opprettet det vi har kalt en digital hjelpesentral. Mange i vårt samfunn opplever problemer med den økende digitaliseringen av samfunnet. En slik hjelpesentral kan bidra til at også disse problemene kan mestres.

Rødt Vega vil sikre en god eldrepolitikk for både friske og syke eldre. For å få dette til trenger vi din stemme. Stem derfor Rødt ved årets valg.

Per-Anton Nesjan, leder i Rødt Vega

Martin Skjefstad, 1. kandidat ved kommunevalget i Vega