Høyre har tidligere tatt opp at vi ønsker oss flere saker til behandling i kommunestyret og færre "buljongsaker" (saker som er behandlet i driftsutvalgene og formannskapet på forhånd).

Vi ønsker å utvikle Brønnøy videre, og da trenger vi flere saker til behandling.

Det er derfor interessant å se Lisbeth Holand sitt debattinnlegg der hun støtter Høyres syn, og ber politikerne ta makta tilbake. Lisbeth er en meget erfaren og respektert politiker, og vel verdt å lytte til.

Lisbeth etterlyser styring på saker som fremmes og deretter kontroll på at administrasjonen følger opp vedtak. Dette er viktige spørsmål som Høyre har engasjert seg i, med blandet hell.

Tidlig i perioden ønsket vi en tettere dialog med administrasjonen forut for møter. Slettes ikke for å diktere kommunedirektøren, men for å avstemme hvilke saker vi ønsket til behandling i politiske møter. Vi ønsket å være tettere på, nettopp for å få til en bedre samhandling.

Det viste seg umulig å få til. Og bedre er det ikke blitt etter at Senterpartiet brøt samarbeidet.

Selv etter snart fire år så er det med spenning vi åpner innkallingene til både formannskap og kommunestyre.  Hva kommer nå? Hvilke politiske saker skal til behandling denne gangen?

Noen signaler fra ordfører om hvilke saker som skal til behandling er ikke å se. Vi ser verken retning eller fart i det politiske arbeidet fra ordførers side. Det er nærliggende å tro at det er administrasjonen som legger opp til hvilke saker som fremmes.

Det kan også virke som om administrasjonen selv gjør en vurdering av når vedtak skal følges opp.

Det er nemlig slik at kommunestyret (i for stor grad?) stoler på at administrasjonen følger opp vedtak, vi i Høyre er ikke noe unntak her.

Når kommunestyret har fattet en avgjørelse, så er det kommunedirektørens oppgave å påse at vedtak blir fulgt opp med konkret handling. Slik er systemet skrudd sammen, og det bør være unødvendig at kommunestyret skal drive etterkontroll av kommunedirektøren.

Hva vil Høyre gjøre med dette?

Jo, Høyre vil foreslå at kommunestyret har en halvårlig gjennomgang av hvilke vedtak som er fattet og hva kommunedirektøren har iverksatt av konkret handling. I et normalår er det ca. 100 politiske saker som behandles i kommunestyret, og vi mener at halvårlig rapportering er overkommelig.

Høyre ønsker også en gjennomgang av delegasjonsreglementet der vi må spørre oss om det er delegert for mye makt til administrasjonen.

Høyre vil også foreslå at dersom det ikke foreligger mer enn sju politiske saker til behandling i kommunestyret, så skal møtet settes på ettermiddag/kveldstid. Vi tror at møter utenfor arbeidstid har flere effekter;

  • kostnadsbesparende for møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste og bevertning,

  • disiplinerende på oss politikerne med tanke på tidsbruk og

  • større tilgjengelighet for innbyggere enten ved å følge stream eller være fysisk til stede på Rådhuset.

Rune Moe, ordførerkandidat for Brønnøy Høyre