Det norske politiske systemet bygger på demokratiske rettigheter hvor folkets representanter utpekes gjennom ”allmenne, direkte, hemmelige og proporsjonale valg” (NOU 2001:3 :16).

Utgangspunktet er at den person som er valgt til et folkevalgt organ har rett og plikt til å fungere i vervet ut den perioden vedkommende er valgt for (Ot.prp. nr. 42 (1991-92) :271).

Den som har sagt ja til å stille til valg har gjort en avtale med velgerne for fire år. Lista for å bryte avtalen skal ligge høgt ;

«Politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil etter tradisjonell lære ikke kunne kvalifisere til fritak.»

(fra kommuneloven med kommentarer, Bernt og Overå 1993).

Brønnøy kommunestyre godkjente i siste møte enstemmig og uten debatt å innvilge søknad fra Per Kåre Hatten om fritak fra sine politiske verv. Det er trist å registrere at et så prinsipielt viktig vedtak verken medfører debatt eller spørsmål. I dette tilfellet antar jeg at det kan forklares med et mangelfullt saksframlegg, åpenbart bygd på sviktende grunnlag.

I saksframlegget blir det vist til kommuneloven §7-9 hvor det blant annet heter;

“Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt”.

Det heter videre i saksframlegget ;

“Slik saken er lagt frem vil det være opp til kommunestyret om søknaden innvilges. “Ingenting tilsier at den bør avslås”.

Hatten oppgir som grunn for sin søknad ;

“På grunn av kommunestyrets vedtak den 23.06.2021 vedrørende ekspropriasjon på min eiendom, er faktum det et jeg som grunneier nå ligger i en åpen konflikt med Brønnøy Kommune, samt Statens Vegvesen v/turistvegseksjonen”.

Litt historikk ;

I 2016 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse knyttet til utvikling av Torghatten som attraksjon. Vinnerutkastet fra denne konkurransen danner grunnlag for videre utvikling av attraksjonen.

I 2017 vedtok Brønnøy kommunestyre i sak 20/17 pkt 3 ;

“Det erverves grunn til Nasjonal turistveg sin satsing ved Torghatten. Dette både til trafikkareal, servicebygg og turstier / turveier. Det søkes også finansiering via statlig sikring av friluftsområder”.

I tidsrommet 2018 til 2020 ble det jobbet med en ny arealplan for området Torghatten. Arealplanen ble enstemmig vedtatt i Brønnøy kommunestyre høsten 2020.

Per Kåre Hatten samtykket til å stå på Senterpartiets valgliste til valget i 2019, altså lenge etter at det var kjent og vedtatt at erverv av grunn ved Torghatten var en aktuell problemstilling. At ervervet må skje via ekspropriasjon må Hatten sjøl ta et stor del av ansvaret for. Etter min oppfatning er det en stor svakhet med saksfremlegget at dette ikke oppgis. Dette faktum gjør altså setningen “Ingenting tilsier at den bør avslås”, meningsløs sett opp mot ordlyden i kommuneloven som er nevnt over.

Videre;

Ekspropriasjonsprosessen vil skje etter vanlige rettslige og demokratiske prinsipper med Statens vegvesen som motpart. Per Kåre Hatten vil få dekket alle sine utgifter knyttet til å hevde sine juridiske og demokratiske rettigheter, helt i tråd med rettsstatens beste prinsipper.

Det er vanskelig å se hvordan denne prosessen kan medføre at Hatten skal «komme i åpen konflikt med Brønnøy kommune», slik han sjøl hevder.

Det vil neppe være noe stort tap for kommunen eller verden om PKH fritas fra sin borgerplikt som folkevalgt i Brønnøy, men prinsippet er viktig.

Det har de siste årene vært en del diskusjon om ikke kommunale politikere for lett får fritak fra sine verv av rene bekvemmelighetsgrunner. Dersom Brønnøy kommunes vedtak om å innvilge Per Kåre Hatten fritak på så sviktende grunnlag som skjedde den 13.10. 2021, da er det fritt fram for alle folkevalgte i kommunen å søke fritak, nærmest uansett grunn. Vedtaket bryter åpenbart med både kommunelovens bokstav og intensjon.

Det er viktig å minne om at lista for å få fritak skal ligge svært høyt. Det skal svært tungtveiende grunner til å kunne løse seg fra kontrakten med innbyggerne i valg.

PKH avslutter sin søknad om fritak slik ;

“Jeg ønsker ikke at denne søknaden unndras offentligheten til behandling.

Torghatten den 23.06.2021 Per Kåre Hatten”.

Det er herved gjort. Håper det hjelper.

Iver Dreiås