Lokalavisen har i lang tid hatt stoff angående skolene i Brønnøy og en eventuell endring på skolestrukturen. Herunder mange alternativer.

Bakgrunnen for dette er Brønnøy kommunes økonomiske situasjon.

Kommunedirektør Frank Nilssen har ansvar for kommunal drift. Han har vist til at det mangler kr 40 millioner pluss for å få en drift i balanse.

I denne sammenhengen har ansvarlig for skolene i Brønnøy Terje Heggheim fått i oppdrag å legge fram grunnlag til de folkevalgte med tanke på å drøfte om endringer i skolestruktur kan resultere i billigere drift/ innsparing vedrørende barne- ungdomsskolene i kommunen.

Dette har medført omfattende engasjement blant foreldre, næringsliv og fagforening.

Dette tyder på at skolene og plassering av disse har stor betydning for mange.

Dette er jo og en del av vårt demokrati, rett til engasjement.

Jeg vil med mitt innlegg vise til kommunenes forpliktelser overfor andre grupper i kommunen. Innen helse/omsorg. Innen dette samlebegrepet er alt det som gjelder eldre i kommunen. Herunder generelle oppgaver og lovpålagte.

Viktig med litt repetisjon av historien.

Da Brønnøy sykehjem og Hestvadet ble tatt i bruk, få år etter 2000- tallet, var det en erkjennelse av at kapasiteten på bygningsmassen var for liten i forhold til behovet.

Det ble da sagt at en skulle starte forberedelsen til byggetrinn ll.

Forhandlinger med grunneier ble foretatt og areal kjøpt. Siden det har ingen ting skjedd.

I mange år har det vært kjent i kommunen at det har vært for få sykehjemsplasser.

Det har skjedd at kommunen har måtte leie rom til eldre og syke i nabokommunene. Dette er omtalt i media. Hvordan dette oppleves av de eldre/ gamle som har måtte ta til takke med slikt tilbud er ikke kjent. Den enkelte kan selv tenke rundt dette.

Som engasjert i frivillig arbeide og det som gjelder eldrepolitikk kjenner jeg en del til de store utfordringer som er udekket. Som besøkende over flere år på avdelinger skjønner jeg de som snakker om underbemanning. Jeg skjønner de som snakker om manglende tilbud til de som er på sykehjemmet og Hestvadet omsorgssenter.

Som medlem i en pårørendegruppe får jeg som de andre medlemmene i denne frivillige pårørendegruppen kjennskap til utfordringer og mangler.

Eiendomssjefen, Arnt Ståle Sætre har i møter vist til kommunens mangel på egnede lokaliteter til eldreomsorgen.

Det som er viktig å få fram: Behovene er mange og sammensatte. Noen trenger enklere boligtilbud, noen tilrettelagte. Noen spesielt tilrettelagte for de som har spesielle og omfattende behov. Omsorgsboliger og sykeheimsplasser for de som trenger stell og pleie.

Den mobile heimesykepleie og heimehjelpsordning er god i kommunen vår.

Det vi kjenner til er at det er flere heimeboende som burde hatt sykehjemsplass, men manglende kapasitet ved nåværende sykeheim hindrer dette.

Da nåværende sykeheim ble planlagt og bygget var dette med ti færre sykeheimsplasser enn i det «gamle sykehjemmet.»

Vil minne om at Hestvadet omsorgssenter var ment å være tilbud til personer som i hovedsak kunne stelle seg selv. Fra første inntak, var det flere som hadde behov for sykeheimsplass. Det samme er tilfelle i dag.

Utfordringen er og at vi blir eldre, lever lengre og med mer sammensatt sykdomsbilde.

Innen 2040 vil det være ca. 40 prosent flere-80 åringer i kommunen enn i dag.

Utfordringene og dilemmaene til våre folkevalgte er at diskusjonen angående økonomi og budsjett også gjelder helse og omsorg. Herunder eldrepolitikk.

Denne diskusjonen må tas nå. Den er like viktig som debatten og engasjementet angående skolestruktur. Innen oppvekst og helse omsorg har innbyggerne rettigheter. Kommunen har lovpålagte forpliktelser.

Avslutningsvis vil jeg avslutte med ordførers engasjerte innlegg i møte på rådhuset, 21. november, i regi av Brønnøy Pensjonistforening.

Ordfører presiserte her blant annet at de eldre måtte stå på krava ovenfor kommunen.

Ragnvald Dundas

Medlem styret i Brønnøy Pensjonistforening

Medlem Brønnøy eldreråd.

Med i omsorgsgruppen for Brønnøy sykehjem og Hestvadet omsorgssenter