Senterpartiet på Sør-Helgeland vil uttale seg om stortingsmeldingen om økt selvforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket, som behandles i Stortinget 18. april.

Stortingsmeldingen skal behandles i forkant av årets jordbruksforhandlinger, noe som er fornuftig, sett i lys av de krav om riktig tallgrunnlag som kommer fra ei samlet næring.

Stortingsmeldingen inneholder viktige målsettinger, som vil:

- Sikre matsikkerhet og beredskap

- Legge til rette for landbruk over hele landet

- Øke verdiskapingen

- Redusere forurensing og utslipp av klimagasser

Det er positivt at opptrappingsplanen bekrefter forståelsen av at bondens inntekt er en vesentlig faktor for økt selvforsyning. Målet om at minst halvparten av det vi spiser skal komme fra norske råvarer, er også viktig for å sikre norsk produksjon.

I stortingsmeldingen legges det frem en tydelig målsetting om at inntektsgapet mellom bønder og øvrige i samfunnet skal tettes innen 2027. Senterpartiet på Sør-Helgeland mener dette er viktig for å sikre ei fremtid for norsk landbruk. Likevel leverer ikke meldingen som forventet når det gjelder tallgrunnlag, og det blir fortsatt ikke mulig å sammenligne bondens inntekt med øvrige lønnsmottakere.

Lave inntekter i næringa og svært høye kostnader for nødvendige innsatsfaktorer, utgjør en høyst reell risiko for økt tempo av nedleggelser av norske gårdsbruk. Dette er kritisk både med tanke på egen matproduksjon og selvforsyningsgrad, og i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv, hvor sistnevnte er spesielt kritisk for nordområdene.

Det er kort tid for behandling av denne viktige stortingsmeldingen. Faglagene i landbruket reagerer på flere punkter som vil påvirke inntekten til bonden i negativ retning, og Senterpartiet på Sør-Helgeland slutter opp om faglagenes innspill.

Senterpartiet på Sør-Helgeland mener Stortinget må lytte til landbrukets fagorganisasjoner. Bondens arbeid må verdsettes slik at det er lønnsomt med et aktivt landbruk over hele landet.

- Bønder må ha samme timetall som andre i et årsverk

- Kravet til effektiv ressursbruk, med normeringsfaktor på 20 prosent, er for høyt

- Egenkapital investert i gården, som melkekvoter, buskap og jord, må ha fornuftig avkastning

Stortinget må vedta en selvforsyningsstrategi og opptrappingsplan som gir en positiv endring, rettferdighet og lysere utsikter for landbruket i Nordland og resten av Norge.

På vegne av Senterpartiet sine lokallag på Sør-Helgeland,

Hilde Wågan Olsen

Fylkesstyrerepresentant

Regionansvarlig for Senterpartiet på Sør-Helgeland