Vi er forbanna. Regjeringa går til partiene Høyre og Venstre for å unngå å få gjennomført sin egen og stortingets vedtatte politikk.

I sene nattetimer forlot regjeringspartiene forhandlingene med de som kunne fått bort normeringskravet på 20 prosent, gitt jordbruket et timetall som i andre yrker, og gitt godtgjørelse for egenkapitalen. Ved å gå til Høyre og Venstre får Ap og Sp beholde dette. Dette betyr at inntektene blåses opp med luftpenger, penger som bøndene aldri får se.

Dette kan bare bety at regjeringspartiene ikke vil betale for det som opptrapping og utjamning av inntektene vil koste. Også økt sjølforsyning kan en se langt etter, når det ikke er vilje til å betale for arbeidet. Vi hadde forventet mye mer av denne regjeringen.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag er godt fornøyd med at det blir satt i gang et prøveprosjekt på teigbasert tilskudd. Dette har fylkeslaget jobbet for i mange år. Det går ut på at det skal stimuleres til å få dyrket mest mulig plantevekster, både direkte til menneskemat og til dyrefor, altså poteter, grønnsaker, korn og gras. På andre sida skal det kompenseres for driftsulemper, som skal føre til at mest mulig av jordbruksarealet blir utnyttet optimalt. Dette vil være et godt redskap for å kunne øke sjølforsyninga, som Stortinget har som mål.

Fylkeslaget ser positivt på at tetting av inntektsgapet blir tidfestet til 2027, men det blir verken økt sjølforsyning eller tetting av gap så lenge tallgrunnlaget er feil. Å innføre en normering av inntekta er juksing med tall, og vil i seg sjøl gi et inntrykk av at inntekta i jordbruket er 20 % høyere enn den egentlig er. Og i tillegg skal bøndene jobbe 145 timer mer enn andre. I realiteten betyr det også at godtgjørelsen til egenkapital blir negativ. Med andre ord skal dugnaden fortsette.

Bønder flest elsker jobben sin, men må ha ei inntekt å leve av. Den eneste muligheten norske bønder har til å oppnå like vilkår som andre, er å legge ned gårdsdrifta og bli lønnsmottakere.

Kjersti Sigvang Bergquist

Styremedlem

Nordland Bonde- og Småbrukarlag