Brønnøy kommune vil først og fremst klargjøre at Brønnøy kommunes eiendomsforvaltning driver formålsbygg, inkludert skoler, i henhold til. gjeldende lover og forskrifter. Brønnøy kommune ønsker også å presisere at formålsbyggene er oppført og godkjent i henhold til gjeldende lover og forskrifter for den tjenesteproduksjon/aktivitet som skjer i disse.

Brønnøy kommune ønsker også å presisere at inneklima i de kommunale byggene er en høyt prioritert oppgave for oss, og vårt kompetente personell arbeider hver dag for å opprettholde anbefalinger, lov- og forskriftskrav på området. På dette feltet er Brønnøy kommune langt fremme i nasjonal sammenheng ved at vi blant annet nå er i ferd med å etablere sensorovervåking på romnivå i sanntid på de faktorer som til sammen utgjør et inneklima. Dette gir oss nå en enorm datamengde som fremover setter oss enda bedre i stand til opprettholde et godt inneklima i henhold til lov- og forskriftskrav, på romnivå.

Forvaltning av kommunale bygg skjer i henhold til en rekke lover og forskrifter, og er en sammensatt og kompleks oppgave. Teknisk forskrift, som nevnes i leserinnlegget, er en av mange forskrifter vi forholder oss til, men denne gjøres spesielt gjeldende ved nybygging og ombygging. TEK17, som nevnes spesielt, er ikke nødvendigvis gjeldende for alle kommunens bygg, selv om vi ved ulike oppgraderinger strekker oss langt etter siste utgave, da denne forskriften ble utarbeidet og gjort gjeldende mange år etter at flere av kommunens bygg ble oppført. BBU, som nevnes spesielt, er oppført i 1979 og 1993.

At våre innbyggere viser interesse for hvordan Brønnøy kommunes forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av våre kommunale bygg påvirker dem som brukere er bra.

Brønnøy kommune oppfatter ikke det som kommer frem i leserinnlegget til å være forankret i en slik genuin generell interesse for alle kommunale bygg og brukere, og vår kommentar bygger på en slik forståelse av innlegget.

Brønnøy kommune forvalter og drifter i dag 36 større ventilasjonsanlegg som er med på å påvirke de mange, og ulike, faktorer som til sammen utgjør begrepet inneklima. Dette berører alle kommunens ansatte og en stor del av kommunens innbyggere i barnehager, skoler, omsorgsbygg, sykehjem med videre. I og med at innlegget beskriver en inngående kjennskap til de fleste ventilasjonsanlegg i Brønnøy kommune, fremstår det for oss noe underlig at akkurat disse ved BBU fremheves, slik vi oppfatter innlegget, som en form for potensiell risiko eller tilsvarende. Innlegget sier bl.a. at «Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Etter arbeidsmiljøloven § 3–1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, planlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes», og det er jo nettopp det Brønnøy kommune har foretatt og som da resulterte i et oppdrag med utskiftning og oppgradering av ventilasjonsanleggene ved BBU, som jo også nevnes i innlegget.

Denne anskaffelsen ble foretatt og kontraktsfestet i henhold til NS 8407, totalentreprise, som innebærer et prosjekteringsansvar i tillegg til ansvar for fagmessig utførelse. Med bakgrunn i leserinnlegget ser Brønnøy kommune seg nå nødt til å ta kontakt med kontraktspartner for å få redegjort nærmere i forhold til det som fremkommer i innlegget, slik vi forstår innholdet.

Med vennlig hilsen

Arnt-Ståle Sæthre

Eiendomssjef / ass.kommunedirektør

Brønnøy kommune