Hvorfor? BBU skole har per i dag en makskapasitet på 20 personer i 12 av sine klasserom. Det vil si 19 elever og 1 lærer. Dette er konkrete tall hentet fra Arbeidstilsynets 444-skjema for BBU innsendt 25.03.2009, og romstørrelse på klasserom presentert av eiendomssjefen i første høringsdokument. Tallene er forankret i Byggteknisk forskrift (TEK17) med veileder som er gjeldende forskrift, og minimumskrav til luftmengder angitt i forskriftsteksten for både yrkesbygg og boliger.

58 m² x 7,2 m³/h = 417,6 m³/h 954 m³/h – 417.6 m³/h = 536,4 m³/h 536,4 m³/h / 26 m³/h per person = 20,6 personer = 20 personer.

Foto: Bjørn Rino Høydahl

For å gjennomføre de endringer som nå er tiltenkt, må det gjennomføres en betydelig utredning av skolene i Brønnøysund. Dette for å kartlegge behovet for oppgradering av de tekniske installasjoner og bygningsmasser, og som imøtekommer kravene som stilles av Arbeidstilsynet. Det må legges en langsiktig plan for hvor vi er om 20 år fram i tid, slik at vi ikke havner i en situasjon hvor skolene er underdimensjonert for en framtidig befolkningsvekst.

En sammenslåing av skolene vil ikke bare være lovstridig, det vil utsette våre barn og lærere for ett inneklima som ikke er akseptabelt.

Arbeidsmiljøloven § 4–4 stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Bestemmelsen setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det innebærer at arbeidstakerne skal være sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger.

Både feltstudier og eksperimentelle studier har vist at ventilasjon, luftkvalitet og termiske forhold er viktig både for helse, trivsel, arbeidsevne og læring. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, både friske og mer sårbare med astma eller allergier (Arbeidstilsynet.no). Mange elever, lærere og annet personale blir i dag syke av å oppholde seg i lokaler med dårlig inneklima. I tillegg er det godt dokumentert at et dårlig inneklima påvirker arbeidsevnen og sykefraværet. (utdanningsforskning.no)

Jeg klarer ikke se hvordan tall skal trumfe helsa til våre barn og våre uvurderlige lærere. Hadde det vært gjort en skikkelig utredning hvor alle faktorer var belyst, så skulle jeg ikke ha sagt noe, men dette holder ikke mål.

Det står vider på Arbeidstilsynets sider:

Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Etter arbeidsmiljøloven § 3–1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, planlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes.

Hvorfor skal dere høre på min stemme?

Som fagperson på feltet med 20 år erfaring i ventilasjonsbransjen, utdannet fagskole ingeniør og kjennskap til de flest ventilasjonsaggregat i Brønnøysund, deriblant ventilasjonsaggregatene på BBU som jeg har prosjektert og montert, så mener jeg at jeg kan stå rakrygget med mine uttalelser.

Jeg håper virkelig våre politikere tenker seg nøye om før valg av skolestruktur skal avgjøres. Dette vil ha betydning i overskuelig framtid, og jeg sier det igjen:

KUN 0-ALTERNATIVET KAN GJENNOMFØRES!

Bjørn Rino Høydahl