Gladnyheten om at et enstemmig fylkesting i Nordland støtter videre arbeid for å få realisert bru til Hamnøya, drukner helt i innlegget om mindretallsforslaget som ble nedstemt. I budsjettforslaget som ble lagt frem for fylkestinget, sto allerede følgende tekst:

«Bruløsning til Hamnøya i Vevelstad utredes som eget prosjekt, med utgangspunkt i allerede utarbeidet mulighetsstudie og rapport. Utredningen skal kvalitetssikre rapporten, og danne grunnlag for henvendelse til departementet for beregning av ferjeavløsningsmidler. Utredningen faller innunder hovedmålet for fylkesvegnettet i Regional transportplan. Nytt ferjeanbud starter 1.1.2028, og vil kunne forutsette nytt og større ferjeleie, om bruløsning ikke er på plass. Det legges derfor inn midler til oppstart mot slutten av økonomiplanperioden.»

Det ligger foreløpig inne 1 million i økonomiplanperioden – en symbolsk sum, men et viktig signal. Siden fylkeskommunen ikke har startet arbeidet med utredning ennå, er det ikke faglig grunnlag for å legge inn større summer, det kommer når kunnskapsgrunnlaget er på plass.

Det er derfor viktig og gledelig at Senterpartiets følgende anmodningsforslag ble enstemmig vedtatt av hele fylkestinget, som et tillegg til eksisterende tekst:

«Utredningen må synliggjøre hvor mye en bruløsning vil utløse av ferjeavløsningsmidler over inntil 45 år. Det må også sannsynliggjøres hvor mye fylkeskommunen kan spare på ferjeanbudet fra 2028 dersom anløp av Vågsodden, Hamnøya, sløyfes, og sambandet kan betjenes av én ferje mindre enn i nåværende anbud, sammenlignet med videreføring av dagens løsning.

Utredningen må også beregne hvor store kostnader fylkeskommunen vil måtte bruke på utbedring av ferjeleiet i Vågsodden dersom det fortsatt skal brukes i uoverskuelig fremtid. Med videreføring av dagens løsning i ny anbudsperiode, må det beskrives hvilken type ferje som skal gå i lokalruta, om denne fortsatt skal være dieseldrevet i et ellers «grønt» samband, og om det er tilgjengelige lav- eller nullutslippsferjer av nyere dato med rundt 30 PBE som kan anløpe Vågsodden.»

Så er det ekstra gledelig at både Arbeiderpartiet, SV og Rødt fremmet egne forslag om bru til Hamnøya, men politikken er engang slik at posisjonen forholder seg til fremlagt budsjett fra fylkesrådet. Om det skal legges inn noen millioner ekstra i siste runde, må disse millionene tas fra andre prosjekter. Det er vanskelig å velge hvem som skal nedprioriteres, av prosjekter som er utredet og prioritert inn gjennom lengre prosesser. Uansett vil jeg rette en spesiell takk til Hilde Sprækenhus og Odd Arnold Skogsholm fra Arbeiderpartiet, som gjennom pressemelding og innlegg i fylkestinget har uttrykt tydelig støtte til bru til Hamnøya.

Så til alle som mener at dette går på bekostning av andre planer og ønsker: Joda, vi ønsker oss fortsatt bru over Velfjorden, fra Høyholm, Vevelstad, til Horn, Brønnøy. Dette inngår i det noe større prosjektet «Ferjefri FV17 Sandnessjøen – Vevelstad – Brønnøysund», men ferjeleiet i Vågsodden vil falle sammen lenge før dette prosjektet er gryteklart. Og: Ja, ferjeleiet på Mindland i Alstahaug kommune må utbedres skal de større ferjene kunne anløpe fast, og anbefalingen synes å være å vri ferjeleiet 90 grader i forhold til dagens plassering. Her regner jeg med Alstahaug kommune og politiske representanter fra Mindland er tydelige i sine innspill til fylkespolitikerne.

Hovedbudskapet er at det er stor støtte til prosjektet bru til Hamnøya i alle partier i fylkestinget, og det er i høyeste grad en gladsak!

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fylkestingsrepresentant for Senterpartiet